Tre goda skäl att rösta nej till EMU -

demokratin, ekonomin och välfärden!

 

Det finns flera skäl att rösta nej till EMU - EU:s Ekonomiska och Monetära Union - oavsett vad man har för politisk uppfattning; moderat, kristdemokrat, vänsterpartist eller socialdemokrat, oavsett om man är fattig eller rik.

 

Det viktigaste skälet är demokratin. Vi får mindre att säga till om här i Sverige vid en anslutning till EMU. Mycket makt och inflytande flyttas från Sveriges riksdag och regering till den Europeiska Centralbanken i Frankfurt och EU-kontoren i Bryssel. Vi förlorar en stor del av vår frihet och självständighet.

 

Ett andra skäl är ekonomin. Nu bestämmer Sveriges riksbank räntenivå efter vårt lands ekonomiska förutsättningar. Idag låter man kronans värde kontinuerligt anpassas efter hur vår ekonomi är jämfört med utlandet. Det har varit framgångsrikt. Skulle Sverige ingå i EMU så bestäms räntenivå och valutakurs av den Europeiska Centralbanken. Dess beslut kommer framför allt att anpassas efter de stora EMU-ländernas - Tysklands, Frankrikes, Italiens - behov.

 

Ett tredje skäl är välfärden. Genom att valutakurs och räntenivå kan ändras gentemot vår omvärld så anpassas vår ekonomi efter förändrade behov och villkor. Vi kan på så sätt undvika företagsnedläggningar och högre arbetslöshet. Resultatet av att gå med i EMU kan bli företagskrascher, konkurser och massarbetslöshet.

 

Försämrad demokrati, försämrad ekonomi och försämrad välfärd drabbar både företagaren och den anställde, både höginkomsttagaren och den arbetslöse.

 

Det är mot denna bakgrund som motståndet mot en svensk anslutning till EU:s valutaunion är så brett och finns i så många olika samhällsgrupper och politiska partier.

 

 

USA - en historielektion

 

USA säger sig kriga för demokrati i Irak. Det kan låta bra, men man bör påminna sig om att USA har stött en mängd diktatorer genom åren.

 

Några exempel: Pinochet i Chile, Mobuto i Kongo/Zaire, Suharto i Indonesien, Marcos i Filippinerna, Shahen av Iran, Salazar i Portugal, Franco i Spanien, Papadopoulus i Grekland, Videla i Argentina, osv....

 

Idag finns USA-stödda diktaturer i bl.a. Saudi-Arabien, Egypten, Oman, Bahrein, för att ta några exempel från Mellanöstern.

 

USA har inte dragit sig för att störta folkvalda regimer; som Mossadeq i Iran och Allende i Chile. Förra året var USA inblandat i ett försök till statskupp i Venezuela för att få bort den folkvalde presidenten Chavez.

 

Det irakiska folket förtjänar demokrati, men det återstår att se om man fritt får välja sina ledare i framtiden!

 

Finns det resurser till att rätta till bristerna inom omsorgen?

 

De allra flesta vårdlagen inklusive merparten av sjuksköterskor uttrycker en gemensam och grundläggande uppfattning: ”Ja, vi skulle behöva personalförstärkningar inom äldre- och handikappomsorgen, men det saknas pengar”. Personalen som gör sitt yttersta för att ge äldre och handikappade god omsorg, har vid flera tillfällen sagt ifrån att tiden inte räcker för alla uppgifter.

 

Men socialdemokraterna, centern och folkpartiet har varit kallsinniga. De har under sina 8 år vid makten i stället valt att öka pressen på omsorgspersonalen. Det har gjorts genom att medvetet anslå för lite pengar, vilket har medfört hög arbetsrelaterad sjukfrånvaro.

 

Idag står Nässjö kommun med kostnader för sjukfrånvaro inom äldre- och handikappomsorgen med ca 27 miljoner kronor årligen.

 

SAFE vill minska den sjukfrånvaron som beror på arbetsmiljön genom personalförstärkningar inom omsorgen. Vi är övertygade om att ett antal av de 27 miljoner som idag går till kostnader för arbetsrelaterad sjukfrånvaro i stället kan användas i verksamhet, genom att ge mer tid till omsorgen där det behövs.

 

SAFE vill lyfta fram följande brister inom omsorgen.

 

Allmänt:

- Rehabilitering handlar om att få hjälp av utbildad personal med t. ex. gångträning, träning av  vissa kroppsdelar, behandling efter skada genom t.ex. massage. Rehabiliteringsresurserna är otillräckliga.

- Sjuksköterskeresurserna under helgerna är för knappa.

- Färdtjänsten på landsbygden har stora brister.

- Maten är bra, men för dyr för äldre och handikappade med låg inkomst.

 

Äldrehem och gruppboende:

- Aktivering, stimulans, promenader, utflykter och annat som skapar trivsel och livsglädje. Personalen har svårt att hinna med dessa behov.

- Att få plats i särskilt boende är ibland för svårt. Det borde erbjudas i ett tidigare skede (särskilt vid demens) än idag.

- Personalen har för hög arbetsbelastning och för litet stöd i förhållande till det ansvar de är ålagda.

 

Hemtjänsten:

- För lite personaltid i förhållande till arbetsbelastningen.

- Äldre med störst behov behöver mer hjälp med mat och dryck.

- Mer tid till promenader och personlig kontakt.

- Äldre med stora vårdbehov borde erbjudas särskilt boende i ett tidigare skede.

 

Handikappade:

- Många har ej råd med semester och läger utan rekreationsbidraget.

- Personalen i olika boenden hinner inte med individuell träning/aktivering.

 

SAFE hävdar bestämt att det finns resurser för att rätta till bristerna inom äldre- och handikappomsorgen. Det handlar om politisk vilja och vanlig medmänsklighet.

 

 

 

Öppna vattentornet i Nässjö för allmänheten!

 

Utsikten från vattentornet i Nässjö är storslagen. Då tornet ligger ca 20 meter högre än Ingsbergssjön, så är utsikten från toppen imponerande. Man ser hela centralorten - bl.a. Brinellområdet, bort mot Hunseberg, alla sjöarna, upp mot höghuset i Handskeryd, Åkershäll, Åker och hela SJ-området.

 

För att kunna visa utsikten från vattentornets topp - 28 meter över marknivån - krävs en utrymningsväg. detta är ingen omöjlighet, utan kan ordnas genom en utvändig spiraltrappa.

 

Nässjö Hembygdsförenings samlingar i vattentornet bör också öppnas för allmänheten.

 

Muséets omfattande samlingar skulle sedan kunna visas för skolklasser, turister och allmänhet.

 

Den reservutgång som krävs här kan anordnas genom en lucka som finns i muséets golv; en trappa/stege med två viloplan.

 

Bernt Hultberg, SAFE, har lagt en motion med förslaget att nödvändiga utrymningsvägar görs senast våren 2003, så att vattentornet i Nässjö åter kan öppnas för allmänheten.

 

Nässjö Affärsverk - som äger vattentornet - har inget emot att tornet åter öppnas.

 

*

 

Den tunga trafiken på Sörängsvägen har blivit en allt värre sanitär olägenhet för de boende längs vägen. SAFE kräver att begränsningar införs omgående.

 

*

 

De nya mobiltelefonmasterna - 3G - har blivit mycket omdiskuterade. På många håll i landet har människor med hänvisning till strålningsrisken protesterat mot att masterna byggs.

 

I Nässjö kommun byggs nu många 3G-master. Det har kommit in skriftliga klagomål mot en del av dessa mastbyggen.

 

SAFE har som enda parti i miljö- och byggnadsnämnden röstat emot byggandet av de 3G-master där bl.a. elöverkänsliga har protesterat.

 

 

 

Stoppa nedskärningarna inom

kultur- och fritid!

 

Inför 2004 års kommunala budget avser SAFE att lägga ett förslag som innebär att kultur- och fritidsnämnden får en ökad ekonomisk ram med 1,5-2 miljoner kronor; i huvudsak finansierad genom en skattehöjning.

 

S-c-fp skriver i sina papper att man vill ”lägga energi på att utveckla, inte på att spara”, men föreslår ändå nedskärningar på över en miljon kronor, som bl. a. innebär att minska bemanningen i Lövhult, på Pinnen och biblioteket samt att inte längre ge curlinghallen kommunala bidrag.

 

Vi går inte med på de föreslagna nedskärningarna och ändå kommer det att finnas en halv miljon kronor kvar till att utveckla kultur- och fritidsverksamheten i SAFEs förslag.

 

SAFE tycker t. ex. att Curlingföreningen i Nässjö har en bra verksamhet; vi menar att bidraget till curlinghallen på 100.000 kronor ska finnas kvar.

 

Skogsvallen måste få en realistisk budget, då verksamheten varit underbudgeterad med ca 1 miljon kronor i flera år. Tillräckligt med pengar måste till för att idrottsanläggningen ska kunna skötas på nuvarande villkor och med nuvarande standard.

 

Skogsvallen är en större fråga än bara en kultur- och fritidsnämndsfråga; det är en kommunal strategifråga. Vill inte kommunfullmäktige ge Skogsvallen tillräckliga resurser bör man överväga att flytta över Skogsvallens verksamhet till kommunstyrelsen, som har ett mer övergripande ansvar för hela kommunens verksamhet. Då kanske Skogsvallen slipper vara underbudgeterad år efter år.

 

 

 

SAFE föreslår i en motion att läktare, duschar och omklädningsrum ordnas i sporthallen i Forserum.

 

 

Behåll skolorna i de olika tätorterna

och förstärk förskolan!

 

Det sker kraftiga förändringar när det gäller antalet barn/elever i vår kommun. Elevantalet inom årskurserna F-6 (förskoleklass t.o.m. årskurs 6) minskar kraftigt i de flesta av kommunens rektorsområden och det pågår en diskussion om vilka förändringar detta kan leda till.

 

SAFE anser att det är viktigt att skolorna i de olika tätorterna är kvar. Vi ställer inte upp på att skolor läggs ner. Vi vet ju inte ännu hur det ser ut om några år, eftersom barnantalet i förskolan glädjande nog börjat öka något.

 

Det minskade elevantalet kommer dock inte att gå spårlöst förbi. Det kommer att bli förändringar - av både pedagogiska och praktiska skäl - när det gäller vilka årskurser som blir kvar på vissa skolor. Förhoppningsvis ökar barnantalet rejält, så att det blir möjligt att utöka skolverksamheten igen.

= * =

 

Antalet elever ökar fortfarande något i årskurserna 7-9 och kraftigt i gymnasieskolan. SAFE har därför ställt upp på den  rejäla om- och tillbyggnaden av Brinellskolan.

 

Barnantalet ökar, som tidigare nämnts, inom förskolan. Flera nya avdelningar har öppnats. SAFE kräver att kommunen även i fortsättningen verkligen följer lagkravet att plats inom förskolan ska anvisas inom 4 månader.

= * =

Den önskvärda skyndsamhet som krävts för att kunna anvisa plats inom 4 månader har tyvärr lett till ett antal provisoriska lösningar. Det är nu viktigt att kommunen planerar för en utökad förskoleverksamhet och att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden pengar, så att provisoriska lösningar inte blir det normala framöver.

 

Det får inte heller bli så att det ökade barnantalet tas om hand genom att ”förtäta” inom befintliga förskolor. SAFE anslog pengar i sitt budgetförslag inför 2003 för att minska antalet barn per avdelning från i snitt 17 barn till 16.

 

 

Nya Nässjö Kommun - till nytta för vem?

 

Många har frågat vad det är för mening att lägga så mycket kraft och pengar på att genomdriva projektet Nya Nässjö Kommun (NNK). Vad går projektet egentligen ut på? Ökad makt för en del och minskad makt för andra? Varför just nu när tiderna är svåra och pengarna inte ens räcker till att täcka behoven inom skolan och omsorgen?

 

Vi kan tycka att det är bra i sig med fem samhällskontor som ger ökad service till Nässjöborna men när vi tar reda på hur verksamheten ska finansieras och organiseras så blir vi tveksamma. Så här står det skrivet i kommunens PM för projektet. ”För att nå ekonomisk balans måste därför förvaltningarna göra samma minskning i sina personalstyrkor som samhällskontoren ökar.  Detta  kommer att genomföras i budgetarbetet inför 2004.”

 

Våra förvaltningar i kommunen har genomgått en radikal förändring under de senaste 20 åren. Från relativt stelbenta organisationer - som vissa politiker och tjänstemän gärna beskriver dem även idag - till de serviceinriktade och hårt rationaliserade organisationer som de nu är.

 

Vi tror att den kommunala servicen lika gärna kan komma att försämras om folk flyttas från förvaltningarna. Särskilt om dessa inte får de ersättare som krävs för att klara verksamheten.

 

Det talas mycket om demokrati i kommunens PM. Vår erfarenhet säger att det finns anledning att vara skeptisk. Det brukar mest vara tomt prat från de som har makten, medan verkligheten blir en annan.

 

 


1 maj med SAFE

Demonstration med huvudparollerna:

 

RÖSTA NEJ TILL EMU!

STOPPA USA:s KRIGSPOLITIK!

FÖRBÄTTRA FÖR BARN OCH GAMLA!

 

Övriga paroller är bland andra:

Þ Öka personaltätheten inom äldreomsorgen och
  handikappomsorgen!

Þ Fler lärare i förskola och skola!

Þ Äldreomsorgen skall drivas i kommunal regi!

Þ Skattehöjning är bättre än nedskärningar!

Þ Låt dig inte luras - vi har råd med välfärden!

Þ Öppna vattentornet för besökare!

 

I demonstrationståget kommer att finnas en särskild avdelning mot EU och valutaunionen EMU.
_______________________________________________________

 

kl 12:00      Samling vid Myggans Plats

                      Höglandkåren spelar

kl 12:30      Avmarsch

kl 12:50        Familjeträff i Centralskolans

                      matsal

                      * Tal av Pelle Månsson

                      * Musik med Vungi Drängar
                      * Kaffe, Bokbord

 

ALLA VÄLKOMNA!

 

Pelle Månssons tal och ett reportage från 1 maj-firandet kommer att publiceras på SAFEs internetsida: www.safe-nassjo.nu