Många har blivit utan

aktivering och rehabilitering

 

Det var på junisammanträdet 2004 som omsorgsnämnden beslutade att lägga ner den bemannade aktiveringen på kommunens olika boendeenheter. Vid samma tillfälle beslutades om stora nedskärningar av rehabiliteringsverksamheten för äldre.

 

Socialdemokraterna tillsammans med kristdemokraterna, moderaterna, centern och folkpartiet var eniga i omsorgsnämnden om nedskärningarna. Samtidigt tog omsorgspersonalens tid för friskvård på arbetstid bort. På grund av hög arbetsbelastning hann mindre än hälften av omsorgspersonalen ta ut tiden för friskvård som är till för att förebygga arbetsskador.

 

Den öppna aktiveringen som bedrevs med personalen lades ner den 1 oktober 2004 och studieförbundet Vuxenskolans aktiveringsverksamhet upphör den 1 juli 2005. Omsorgsnämndens beslut att lägga ner den öppna aktiveringen väckte en stark och ilsken debatt. 1000-tals kommuninvånare och flera organisationer har protesterat, och krävt att den öppna aktiveringen på kommunens olika boendeenheter skall vara kvar.

 

Liksom personalen inom rehabiliteringen, har aktiveringspersonalen hög kompetens. Kommunen får mycket verksamhet för pengarna och kommer många äldre till del. SAFE säger nej till dessa nedskärningar eftersom de slår hårt mot många äldres livskvalitet.

 

SAFE kräver:

* Återskapa den öppna aktiveringen på de olika boendeenheterna, gärna i samarbete med något studieförbund. Det är många äldres enda möjlighet till social gemenskap med andra som de lärt känna.

* Utöka rehabiliteringsverksamheten. Den behövs för de äldre som behöver få möjlighet att behålla och få tillbaka olika färdigheter och ett mera självständigt liv.

* Träffpunkten behåller sin lokal på Kyrkogatan och 0,75 tjänst som samordnare. Under de drygt 3 000 timmarna per år utförs bl.a. avlastning för anhörigvårdare, verksamheten ska fungera och behövs som en samordningsresurs.

 

Kommuninvånare och organisationer uppmanas att fortsätta den starka och ilskna debatten om att behålla den öppna aktiveringen, rehabiliteringen och Träffpunkten. Är det något som kan tvinga fram en ändring av tidigare fattade nedskärningsbeslut, så är det en stark och uthållig opinion!

 

Enligt socialtjänstlagen har kommunen ansvar för att äldre människor kan leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

 

För att efterleva lagens avsikt anser SAFE att det måste finnas kompetent personal inom kommunens olika boendeenheter som arbetar med fysisk träning, aktivering, mental stimulans och social gemenskap (t.ex. frågesport, sångstunder, utflykter, anordna fester).

 

 

Dessa insatser är viktiga för de äldre för att vara tillfreds med vardagen, må bra fysiskt och mentalt, sova gott på nätterna och för att ha ett värdigt liv.

 

*

Det vassaste inlägget i fullmäktiges budgetdebatt rörde äldreomsorgen. Det gjordes av SAFE:s Eva-Lill Brännström. När nedskärningarna på de äldres aktivering diskuterades steg Eva-Lill upp i talarstolen och berättade hur bekanta till henne hade reagerat när aktiveringen drogs in.

 

”En sitter hemma och gråter”, sa Eva-Lill. ”En annan träffade uppsagd personal och grät och bad att få komma tillbaka”.

 

Det blev tyst i fullmäktigesalen. Plötsligt hade debatten lämnat det vanliga pratet om budget, inkomster och utgifter, och kom ner på det mänskliga planet…


SAFE:s budgetförslag 2005

 


SAFE:s budgetförslag syftade till att bromsa nedskärningar och försämringar inom förskola, skola, handikapp- och äldreomsorg i Nässjö kommun, och skapa förbättringar på några områden.

 

För att uppnå detta ville SAFE höja skattesatsen med 70 öre. Detta skulle medfört en ökad kostnad på 150:- i månaden för en normalinkomsttagare.

 

SAFE:s budgetförslag hade gett betydligt större möjlighet att lägga nödvändiga resurser på viktig kommunal verksamhet; framför allt förskola och skola, äldre- och handikappomsorg.

 

Vårt budgetförslag hade gett barn- och utbildningsförvaltningen möjlighet att anställa ytterligare ca 30 personer inom förskola och skola och gett mer resurser till elever med särskilda behov. MåltidsavgifternaBrinellgymnasiet skulle tas bort och för de som går på Musikskolan hade det inte blivit någon höjning av avgifterna.

 

Inom omsorgsförvaltningen hade kommunen kunnat anställa mer personal och öka personaltätheten. Aktiveringen hade varit kvar, rehabiliteringen utökats.

 

Genom bättre resurser till personaltäthet inom omsorgen och barn- och utbildningsförvaltningen hade vi kunnat motverka ökade sjukskrivningar och på så sätt sparat pengar i längden.

 

Kultur- och fritidsförvaltningen hade fått en miljon till för ungdomsverksamhet. Miljö- och byggförvaltningen hade kunnat anställa fler personer för att bättre kunna klara lagstadgad livsmedels- och miljötillsyn. Tekniska servicenämnden hade fått mer resurser till gatuunderhåll.

 

SAFE:s budget hade inneburit en del besparingar på kommunstyrelsens verksamhet. T.ex. ville vi att partistödet skulle halveras.

 

SAFE begärde omröstning på att avskaffa måltidsavgifterBrinell, lägre avgifter till musikskolan, att Kulturhuset och dess verksamhet behålls i kommunal regi, bemannad aktivering på boendeenheterna i omsorgen, samt lokal och motsvarande 0,75 årsarbetare för Träffpunkten.

 

SAFE:s budgetförslag finns at läsa i sin helhet på annan plats på hemsidan.

 

 

 

Fortsatta nedskärningar för barn-

och utbildningsnämnden

 

Barn- och utbildningsnämnden har problem att klara åtagandena gentemot barn/elever och personal. Nedskärningarna under 2004 var drastiska och det fortsätter 2005.

 

Inom grundskolan blir det fortsatta personalneddragningar, större grupper och otillräckliga pengar till material och kringutrustning. Det är samma inom förskolan. Trots att ca 3 miljoner kronor kommit från staten av s.k. ”kvalitetspengar” innebär det ändå bara en viss lättnad. 3 milj. kronor motsvarar ungefär 2 avdelningar med 30-40 barn och 5-6 anställda.

 

*

Stora förändringar väntar gymnasieskolan. Elever kommer snart att fritt få välja gymnasium. Det kan synas bra, men baksidan är att gymnasierna måste lägga alltmer resurser på marknadsföring. Mindre populära utbildningar måste ”tuffa till sig” för att locka elever - delvis sker det redan idag - men risken finns att marknadsföringen blir viktigare än lärande och kunskapsförmedling.

 

Kommunerna kan tvingas ta resurser från förskola och grundskola för att få resurser att marknadsföra och stärka kvaliteten på sina gymnasier.

 

Eftersom nedskärningarna fortsätter skapar detta problem, då det är i förskolan och de lägre årskurserna i grundskolan som rejäla resurser måste läggas för att ge förutsättningar att klara fortsatta studier. Om problemen förskjuts uppåt i skolsystemet till de sista årskurserna i grundskolan samt gymnasiet drabbas barnet/eleven hårt.

 

SAFE vill hejda minskningen av personaltätheten inom skola och förskola samt ge mer resurser till fortbildning.

 

SSU har svartlistat ett 60-tal kommuner. Nässjö är en av dem. Det är de kommuner som tar på betalt för skolmaten. Det gör man i Nässjö på Brinellgymnasiet. SSU vill ha bort måltidsavgiften.

 

SAFE föreslog i fullmäktige att dessa måltidsavgiften skulle tas bort och begärde omröstning. Men SSU hade inget stöd av sina egna partikamrater i (s) i denna omröstning. Inte en enda socialdemokrat ville ta bort måltidsavgifterna på Brinell!

 


Pigalle, detaljplaner, Jem & Fix, mjölkbord,

gångpassager, Skäftesmyr och lite till!


 


Kultur och Pigalle

Förra årets diskussion och planer på en konsthall i Nässjö slutade med att fullmäktige beslutade att frågan om en utbyggnad om Pigalle-fastigheten (f.d. Folkets Hus) skulle utredas på nytt. Detta skulle ske förutsättningslöst.

 

SAFE menar att en satsning på Pigalle-fastigheten framför allt ska inriktas på barn- och ungdomsverksamhet. Fastigheten är centralt belägen i centralorten, men även i kommunen. Kommunen bör där skapa en ickekommersiell, alkohol- och drogfri kulturmiljö. Att stärka och ev. bygga ut biblioteket är en viktig del. T.ex. kan där bli bättre utrymmen för att bedriva studier.

 

Teatersalongen är för stor för arrangemang som drar 50-150 i publik. En delning av teatersalongen genom en flyttbar skiljevägg skulle kunna vara en lösning.

 

SAFE vill slå vakt om och förbättra den kultur som är stabil och fungerande, t.ex. Kulturhuset.

 

Demokrati och detaljplaner

Kommunfullmäktige väljs direkt av folket i allmänna val. Mötena är öppna för allmänheten och sänds i närradion.

 

Beslut om nya detaljplaner och områdesbestämmelser har setts som så viktiga att man av demokratiska skäl tagit dessa i kommunfullmäktige.

 

Sedan nov. 2004 har kommunstyrelsen delegation på att anta vissa detaljplaner och områdesbestämmelser. SAFE röstade emot detta.

 

Det finns risk att viktiga planärenden nu kommer att avgöras i kommunstyrelsen i stället för i kommunfullmäktige.

 

Kommunens medborgare har ingen direkt insyn i kommunstyrelsen. Notera också att under innevarande mandatperiod har s, c och fp majoritet i kommunstyrelsen, men inte i kommunfullmäktige.

 

*

Jem & Fix och tung trafik

Den nya detaljplanen vid ”Ahlbergs hörna” vid Brogatan/Mellangatan behandlas visserligen i fullmäktige. Men det går ändå inte riktigt rätt till. Planförslaget är nämligen utställt fram till den 29 mars. Fram till dess kan berörda lämna synpunkter. Fullmäktige ska fatta beslut bara två dagar senare, den 31 mars. Någon verklig möjlighet för partierna att seriöst diskutera yttrandena finns förstås inte då.

 

SAFE anser att detta planärende av demokratiska skäl ska få den grundliga genomgång av trafik- och miljökonsekvenser som normalt krävs.

 

*

Gatumusik, mjölkbord m.m.

Bernt Hultbergs motioner om att ge ungdomar i Nässjö kommunalt sommarjobb som gatumusikanter och att bevara mjölkborden åt eftervärlden har blivit positivt bemötta. Även Hultbergs motion om att göra en gångpassage vid Postgatans utfart mot Mariagatan ser ut att förverkligas.

 

*

Nej till brytning på Skäftesmyr!

Skäftesmyr anses enligt ”Våtmarker i Nässjö kommun 1995”, som mycket skyddsvärd. Det står där att ”objekten bör av naturvårdsskäl inte exploateras. Även små lokala ingrepp bör i det längsta undvikas”.

 

Då sällsynta fågelarter häckar på mossen är det viktigt att torvbrytning inte återupptas och utvidgas.

 

SAFE motsätter sig fortsatt torvbrytning även på den tidigare påverkade delen.

 

*

Rubriker och NAV

Det har varit rubriker kring Nässjö affärsverk AB (NAV) den senaste tiden; bl.a. ”Ingen insyn i konsultarvoden”, ”Facklig representant berättade för mycket”.

 

1993 röstade SAFE och socialdemokraterna emot bolagiseringen av NAV, just med hänsyn till bristen på insyn. Det är kanske dags att avbolagisera NAV; SAFE och (s) har ju till skillnad från 1993 nu majoritet i fullmäktige…

 

Sent ska syndaren vakna…

Statsminister Göran Persson menar nu att en del pensionärer kommer att bli besvikna när de kommande pensionerna betalas ut. Det är så dags för Persson att reagera. Synd att han inte sa något när (s) gjorde upp med borgarna om att skrota ATP, arbetarrörelsens eget flaggskepp, i slutet på 90-talet… Persson var ju statsminister även då…

 

…men det är ju aldrig för sent att ändra sig. Perssons samarbetspartier (v) och (mp) röstade emot avskaffandet av ATP. Persson kanske kan göra upp med dem istället och återinföra ATP. Det skulle säkert vara ett bra sätt att vinna valet 2006!


 

Rättvisa VA-avgifter vid Spexhultasjön!

 


Utbyggnaden av VA-nätet vid Spexhultasjön har medfört stora problem för en del sommarstugeägare. Man kan tvingas betala belopp på över 100 000:- för en VA-anslutning som man inte har någon användning för. Detta gäller fr. a. ägare och arrendatorer till små och sparsamt använda stugor och till obebyggda tomter.

 

En del av dessa stugägare har inte ekonomisk möjlighet att betala så stora belopp. Man har kanske inte heller möjlighet att sälja tomten/stugan till ett rimligt pris. Man kan tvingas lämna en sommarstuga som man har ägt i decennier.

 

SAFE menar att Nässjö kommun måste underlätta för dessa sommarstugeägare så att de kan bo kvar i sina små stugor utan att behöva betala helt orimliga avgifter till en VA-anslutning man inte kommer att använda.

 

Beslutet att tillämpa s.k. särtaxa för VA-nätet vid Spexhultasjön, har kritiserats. Då utbyggnaden sker för att skydda Nässjö centralorts vattentäkt så bör kostnaden för VA-nätet inte drabba de boende vid Spexhultasjön genom en särtaxa med högre avgift.

 

Thomas Erixzon och Bernt Hultberg har i en motion lagt förslag om att undantag från den obligatoriska anslutningsavgiften till VA-nätet kan göras för små stugor och obebyggda tomter där vatten och avlopp inte används. Nässjö kommun svarar för kostnaden fram till anslutningspunkten till dess att anslutning sker; t.ex. i samband med ägarbyte eller liknande.

 

I motionen står även att särtaxan för Spexhultsområdet slopas, att undantag från den obligatoriska anslutningsavgiften kan göras efter särskild prövning, samt att kommunen åtar sig att lösa in de fastigheter där så är lämpligt eller krävs.

 


Ta medborgarförslagen på allvar!

 


Fullmäktige beslutade 2003 att invånare i Nässjö kommun kan lägga medborgarförslag. Detta sedan riksdagen ändrat i kommunallagen för att ge ökat inflytande för kommunens medborgare.

 

Men tas medborgarnas förslag på allvar? Medborgarföreslaget om att ompröva nedläggningen av rehabiliteringen vid Parkgården, gavs ett djupt kränkande och oförskämt svar av majoriteten i fullmäktige – s, c, fp, kd, m och v.

 

Dessa partier gick på omsorgsnämndens yttrande. Där antyddes att medborgarförslaget skulle ses som ett ”överklagande” och att tiden för överklagande gått ut.

 

Där stod också att förslagsställaren var att betrakta som ”talesman för en arbetsgrupp” och istället borde protesterat via facket. Bl.a. därför skulle medborgarförslaget skulle lämnas utan åtgärd!

 

SAFE menar att det är en skam att kommunfullmäktiges majoritet ställer upp på dessa valser om ”överklagande” och ”talesman för en arbetsgrupp” och med detta som grund struntar i att ge ett ärligt och hederligt svar på det seriöst lagda medborgarförslaget.

 

Det enda formella kravet för att kunna lägga ett medborgarförslag är att man skall vara folkbokförd i den kommun där förslaget läggs.

 

Det finns inget i kommunfullmäktiges arbetsordning som hindrar kommunens anställda att lämna medborgarförslag. Det finns heller inget i arbetsordningen som säger att medborgarförslag ang. omprövning av kommunala beslut skall betraktas som överklagande.

 

Kommunfullmäktiges snorkiga svar ger uttryck för en översittarattityd gentemot kommuninvånarna och deras strävan att med medborgarförslag försöka påverka de politiska besluten.

 

SAFE:s ledamöter röstade givetvis för medborgarförslaget!

 

 

 

Skriv ditt eget medborgarförslag!

Skicka det till: Nässjö kommunfullmäktige, 571 80 Nässjö.

 


Fega makthavare vågar inte fråga folket!

 


Detta och nästa år röstar man i flera EU-länder om EU:s grundlag. Frankrike har folkomröstning den 29 maj, Nederländerna 1 juni och Danmark 27 september.

 

Men här i Sverige då? Nej, här blir det ingen folkomröstning. Partiledarna i s, m, c, fp och kd kom i december överens om att svenska folket inte ska tillfrågas om EU:s nya grundlag. Man ska låta riksdagen bestämma över huvudet på det svenska folket redan innan nästa val.

 

Det medför att svenska folket inte får yttra sig; vare sig i allmänna val eller i en folkomröstning. Detta trots att en stor majoritet i Sverige vill ha en folkomröstning om EU:s grundlag! I alla partier utom (fp) vill en majoritet av väljarna ha en folkomröstning!

 

I riksdagen finns det en stor majoritet av EU-anhängare. Denna EU-entusiasm har inte sin motsvarighet bland väljarna!

 

EU:s nya grundlag stadfäster Unionen som en egen statsbildning.  Sveriges självständighet minskar än mer. EU:s lagar får företräde över Sveriges lagar. EU får större makt att stifta lagar oberoende av medlemsstaternas vilja.

 

EU kommer att utveckla en gemensam krigsmakt, som skall kunna sättas in var som helst i världen. Det är i detta sammanhang man skall se omdaningen av det svenska försvaret från ett invasionsförsvar till anfallsstyrkor för internationella uppdrag. Neutraliteten och alliansfriheten som gett oss fred i snart 200 år försvinner definitivt.

 

Mer än 110 000 personer har idag skrivit på den namninsamling som kräver att även vi i Sverige får rösta om EU:s grundlag. Fler och fler inser att detta är en avgörande fråga för vårt lands framtid och utveckling. Folket måste få säga sitt!


 


 


www.nejtilleu.se

- en bra internetsida om EU!!!


 

1 MAJ MED SAFE!

 

Demonstration med huvudparollerna:

STOPPA NEDSKÄRNINGARNA

I NÄSSJÖ KOMMUN!

FOLKOMRÖSTA OM EU:s GRUNDLAG!

STOPPA USA:s KRIGSPOLITIK!

 

Övriga paroller bl.a.:

 - Öka personalbemanningen inom äldreomsorgen och handikappomsorgen!

- Skattehöjning är bättre än nedskärningar!

- Låt dig inte luras – vi har råd med välfärden!

- Stoppa alkoholinflödet från EU!

- Sverige ut ur EU

 

I demonstrationen kommer att finnas en särskild avdelning mot EU.

---------------------------------------------------------------------------

Kl 12:00 Samling vid Myggans plats

                Höglandskåren spelar

Kl 12:30 Avmarsch

Kl 12:50 Familjeträff i Centralskolans matsal

                Första majtal

                Musik med gruppen ”Förr eller senare”

                Kaffe, bokbord

 

ALLA VÄLKOMNA!

 

Ett reportage i text och bild från SAFE:s 1.a maj kommer att publiceras på SAFE:s internetsida: www.safe-nassjo.nu