1 maj-tal

 

Mötesdeltagare!

 

Vi har råd med välfärden

 

OECD är en organisation för ekonomiskt samarbete bestående av 30 länder i väst och Asien. Sverige är ett av en handfull länder inom OECD som inte har någon statsskuld. Hos oss är det nämligen så att tillgångarna är större än skulderna – ca 500 miljarder kronor enligt ekonomistyrningsverkets sammanställning för 2006. Inom OECD är det bara Norge, Finland, Sydkorea, Australien, Nya Zeeland och Slovakien som har samma situation.

 

Dessutom har vi ett stort överskott i den så kallade bytesbalansen, vilket innebär att kapital och investeringar flyttas utanför landets gränser. Det är kapital som skulle kunna skapa ökad ekonomisk aktivitet i vårt land, men………………med dagens kapitalism finns inga gränser för hur storföretag och internationellt kapital kan stuva om i sina finansiella portföljer.

 

Det finns alltså ingen egentlig brist på resurser idag varken i offentlig sektor eller i privat sektor – pengar finns och det finns människor som vill ha ett arbete. Det finns resurser att investera i järnvägar eller andra satsningar inom förskola, skola och omsorg.

 

Regeringens politik

 

Ändå sparar regeringen på dem som har de lägsta inkomsterna och de sämsta förutsättningarna att klara av sin situation.

 

De närmaste åren tänker den borgerliga regeringen sänka skatter med 300 miljarder kronor, pengar som kunde satsas på investeringar i järnvägar och vägar eller i sjukvård och omsorg i kommuner och landsting. Vi vet att det är de som redan har det bra som i första hand kommer att gynnas av skattesänkningarna. Förmögenhetsskatten slopas och fastighetsskatten ändras så att de rikaste slipper betala mer än den kommunala avgift på ca 4.000 kronor som ska införas. Över huvud taget är inriktningen att den privata konsumtionen ska öka medan den solidariska konsumtionen i offentlig sektor ska minska. Mer pengar till de rika leder inte till tillväxt utan till ökad spekulation och de negativa konsekvenser det innebär.

 

Förlorarna är bland annat arbetslösa, långtidssjukskrivna, studenter. De arbetslösa drabbas inte bara genom att ersättningarna sänks utan också genom att grunderna för att få full a-kassa försämras då ersättningen numera ska grundas på intjänandet de senaste 12 månaderna i stället för som tidigare 6 månader. Dessutom sänks den högsta ersättningen som betalas ut. Fortsätter detta kommer efter hand både tilltron och legitimiteten för solidariska lösningar och försäkringar att gröpas ur. De bättre beställda kommer i än högre grad att söka sig privata lösningar.

 

Höjda a-kasseavgifter och borttagen avdragsrätt för a-kasseavgiften och fackföreningsavgiften är två andra saker som slår mest mot dem som har minst. Till detta kommer att trafikförsäkringen - för den som har bil – blir mycket dyrare, det vill säga att den som har det litet sämre ställt inte heller kan ta jobb som där det inte finns fungerande kollektivtrafik, kan inte heller skjutsa barnen till fritidsverksamhet eller åka och storhandla.

 

Arbetslösa, lågavlönade och sjuka ska alltså betala skattesänkningar för dem som redan har. Till och med arbetsförmedlingens köp av utbildningar för att folk ska få jobb dras ner. Det är en löntagarfientlig och antifacklig politik.

 

Av ideologiska skäl tänker också den nya regeringen sälja ut de statliga företagen och statligt minoritetsägande i andra företag. Det handlar bland annat om Nordea, Teliasonera, OMX – som äger börser i Norden och Baltikum, Vin och Sprit. Det kan nämnas att den nya regeringen plockar bort 5 styrelseledamöter i Teliasoneras styrelse som inte är positiva till utförsäljningen. De statliga företagen och det statliga ägandet ger inkomster och innebär också ett inflytande på marknaden. Det är förvisso ett inflytande som i en del fall kunde användas bättre än idag, men i alla fall. Vi riskerar även att sådant som Systembolaget och Apoteket förlorar sina monopol och privatiseras

 

Ett annat tydligt exempel på borgerlig politik är införandet av vårdnadsbidrag. Införandet av vårdnadsbidrag skulle vara ett stort steg tillbaka när det gäller jämställdheten. Den faktiska konsekvensen idag är att kvinnan som tyvärr fortfarande har lägre lön och kortare arbetstid än mannen kommer att bli den som stannar hemma av ekonomiska skäl. En utbyggd föräldraförsäkring vore en bättre väg.

 

Nytt läge i Nässjö

 

SAFE har idag en ställning som vi inte förväntade oss innan valet. Vi har ett samarbete med socialdemokraterna och vänsterpartiet. Det är fortfarande omtumlande och det krävs nog ytterligare litet mer tid att bli bekväm i uppgiften.

 

Skillnaden mot att vara opposition är stor. Den största skillnaden är att vi måste vara mycket mer förutseende. Det räcker inte med att fatta ett till synes bra beslut, utan vi måste fundera på om beslutet är hållbart under en längre tid framåt. Detta är naturligtvis något som den borgerliga oppositionen kommer att utnyttja och klaga på att saker tar tid, men de behöver ju inte bry sig om detta ansvar.

 

Det som kan kännas frustrerande är att den förändring vi vill se av Nässjö kommun inte kommer omedelbart genom ett enkelt beslut. Nässjö kommun är en stor organisation och det krävs långsiktighet för att få genomslag för det vi vill. Det gör att Nässjös medborgare måste ha tålamod med oss. För att ta två steg framåt kanske det först krävs ett steg bakåt. I vår överenskommelse med socialdemokraterna och vänsterpartiet låg ingen skattehöjning, men om vi ser att behovet är stort och vi är överens kan vi ta till det verktyget.

 

Men det jag hela tiden möter är ett stort förtroende för SAFE och att vi tillsammans med socialdemokraterna och vänsterpartiet agerar på ett förnuftigt sätt.

 

* Den nya majoriteten vill ge fackföreningarna en viktig roll i det kommunala arbetet. Deras kunskap och förmåga att företräda sina medlemmar med krav och synpunkter kan bidra till att goda idéer kommer fram och vi kan få en bättre kommun. Att Nässjö kommun ska bli en bättre och tydligare arbetsgivare är ett av våra mål.

 

* Den politik som regeringen för när det gäller arbetslösa och sjukskrivna klarar vi i kommunerna inte av att motverka helt. Arbetsförmedling och försäkringskassa befinner sig i en omorganisation som har gjort att de varken vet ut eller in; kunniga och erfarna anställda på dessa arbetsplatser slutar därför för att söka sig andra arbeten. I dagsläget lämnar till exempel inte arbetsförmedlingen ut några så kallade anvisningar för att kommunen ska kunna bereda jobb till arbetslösa. I kommunen samlar vi ihop de olika delarna av arbetsmarknadsverksamheten i en enhet. Kommunen sparkar inte ut någon, men några får andra arbetsuppgifter.

 

* Ett annat exempel på regeringens neddragningar är feriepraktiken för ungdomar. Det är en verksamhet där 200 ungdomar under tre veckor jobbar åt kommunen. Regeringen har dragit in sitt stöd till detta. Här har vi i majoriteten ändå bestämt oss för att gå in där staten sviker.

 

* Barnantalet ökar kraftigt. En stor uppgift framöver är att se till att det finns tillräckligt med förskoleplatser. För att långsiktigt klara det behöver förskolorna vara bättre anpassade än idag, vilket kommer att kräva stora investeringar.

 

* Inom omsorgerna har ett arbete påbörjats att öka antalet tillsvidareanställningar och minska antalet vikariat. Detta görs för att personalen ska få en tryggare anställning samtidigt som vi tror att det blir bättre för omsorgstagarna. Idag finns det aktivering på de sju mötesplatser i kommunen, men vi kommer att skapa en än bättre aktivering och rehabilitering via de statsbidrag som kommunen kan söka varje år. Det handlar om en miljon kronor. Vi tycker att de äldre som vill ska komma ut på promenader. Det är viktigt att lyssna till omsorgstagarnas åsikter.

I kommunfullmäktige har vi nyligen beslutat att för att förverkliga frågan om arbetskläder till personalen, så ska vi ta upp diskussion med de fackliga organisationerna.

 

* Det kommer många ensamma flyktingbarn till Sverige. Jag hoppas att vi i Nässjö ska kunna hjälpa till att hitta ett hem för några av dem. Det blir i så fall vårt bidrag till att hjälpa några av dem som har det allra svårast.

 

* Pigallefastigheten – eller om man så vill Folketshusfastigheten – är en pärla i centralorten och kommunen. Där vill vi inrymma kulturskola, ungdomsverksamhet och utbyggt bibliotek. Vi behöver mer av kulturell stimulans i våra liv och en Pigallefastighet med verksamhet från morgon till kväll kommer att bli en tillgång. Vi hoppas även kunna bygga till Brinellhallen.

 

* Att lyfta fram miljöfrågorna är viktigt. Under de senaste månaderna har inriktningen varit att inte tillåta torvbrytning och säga nej till ökade utsläpp från olika anläggningar. Vi är givetvis mycket positiva till det arbete som pågår för att bygga ut vindkraften i vår kommun.

 

* Mer finns att läsa i vårt 1-maj-blad.

 

Avslutning

 

Jag vill avsluta med att säga att jag känner en stor oro med tanke på vad den borgerliga regeringen håller på med. Deras rivstart för driva Sverige mot än mer marknad, än mer privata lösningar, än större klassklyftor - eller enklare uttryckt EU-anpassning – inger en gnagande känsla och jag undrar vad det kommer att innebära för vår kommun.

 

Vi har en ny situation. Vi har varit igång 4 månader och vi har 44 månader kvar av mandatperioden. Det ger oss en möjlighet att förändra, prioritera och skapa bra verksamheter för välfärd i vår kommun, trots den nya regeringens högerpolitik. Vi vet vad vill och vi har våra hjärtefrågor framför ögonen. Det är också viktigt att medborgarna i vår kommun diskuterar och debatterar för att påpeka brister, men även hålla fram positiva saker.

 

I den nya kommunala majoriteten måste vi ha goda relationer mellan våra tre partier, med medborgarna. Vi måste ha ett gott förtroende bland personal……chefer i kommun och kommunala bolag. Har vi det kommer vi lyckas med många av våra föresatser.

 

 

Uno Kenstam