1:A-MAJTAL OM SOCIALFÖRSÄKRINGAR

Den nuvarande högerregeringen påstår att 1,1/1,5 miljoner svenskar befinner sig i utanförskap. Man påstår att mer än 1 miljon av den vuxna befolkningen befinner sig i ett ”utanförskap” och utgör en arme av ”massarbetslösa”. I Sverige med en av de allra högsta andelarna av befolkningen i arbete förespeglar man folk att det i själva verket råder ”massarbetslöshet” och att mer än en miljon personer är utan arbete och egen försörjning.

Men är det sant?

Den nuvarande högerregeringen har ännu inte klargjort vilka som omfattas av detta ”utanförskap”. Det enda som hittills redovisats finns i finansplanen för 2008. Där anges att ”utanförskapet” är de som försörjs med olika sociala ersättningar, d.v.s. alla dagar som någon har haft någon form av ersättning räknas samman och omräknas till helårsarbetare. Där ingår dagar med sjukpenning, A-kassa, arbetsmarknadspolitiska åtgärder, sjuk- och aktivitetsersättning och kommunalt försörjningsstöd (s.k. socialbidrag).

Högerregeringens tal om ”utanförskapet” handlar om konsten att ljuga med statistik. Influensaepidemin som har florerat i vinter innebär exempelvis att ”utanförskapet” enligt högerregeringens definition ökar, vilket visar den felaktiga och oseriösa definitionen regeringen gjort. Det visar istället ett ”innanförskap” som trygghetssystemen är tänkt att vara när inkomsten faller bort till följd av arbetslöshet eller sjukdom.                                                

Regeringens förvanskning av ”utanförskapet” används som förevändning för att kraftigt försämra socialförsäkringarna och en utsortering på arbetsmarknaden.

ü     Deltidsarbetslösa har bara rätt till 75 ersättningsdagar i stället för 300. För den som t.ex. jobbar 3 dagar i veckan och är arbetssökande i 2 dagar, räcker A-kasseersättningen i ca. 9 månader.

ü     Rätten till sjukpenning har kraftigt försämrats genom att din arbetsförmåga prövas mot hela Sveriges arbetsmarknad och inte bara mot den anställning du har.

ü     Den kommande rehabkedjan flyttar ansvaret för aktiva rehabinsatser från arbetsgivaren till den enskilde och försäkringskassan. Om arbetsgivaren hävdar att det varken finns möjlighet till anpassat arbete eller omplacering, kan försäkringskassan kräva att den enskilde anmäler sig som arbetssökande. Från 6:e månaden kan försäkringskassan när den så bedömer lämpligt dra in sjukpenningen. Den nya rehabkedjan som riksdagen antog den 27 mars träder i kraft den 1 juni i år. Den innebär en klar urholkning av lagen om anställningsskydd och slår hårt mot dem som genom tunga arbeten drabbas av belastnings-/förslitningsskador. Den nya rehabkedjan är snarare konstruerad som en utsorteringskedja.

ü     Socialförsäkringsersättningar som bygger på sjukpenninggrundande inkomst har sänkts ifrån 80% till 77,6% av inkomsten.

ü     Socialförsäkringsnämnderna har avskaffats och därmed rätten till insyn och deltagande för arbetsmarknadens parter i beslut som rör sjukersättning, arbetsskadelivränta mm.

ü     Jobbskatteavdraget på upp till 1 200 kr per månad gäller varken sjuka, arbetslösa eller ålderspensionären.

Sedan den nuvarande högerregeringen tillträdde har nästan en halv miljon gått ur a-kassan eller ca 25 000 per månad. Orsaken är att det har blivit svårare att uppfylla arbetsvillkoret och avgiften har blivit ofantligt mycket dyrare. Idag är a-kassan kraftigt överfinansierad. Regeringen plockar ut 15-20 miljarder kronor mer än vad som behövs för att täcka kostnaderna för försäkringen. A-kassan är därmed överbeskattad och överskottet har regeringen använt bl.a. till att ta bort förmögenhetsskatten och införa skattesubventionerade pigor med upp till 100 000 kr/år som ju främst gynnar de rikaste i samhället.

A-kasseersättningen har också försämrats kraftigt. Efter karensperioden och till dag 200 har ersättningen för hälften av denna period sänkts från 730 kr till 680 kr per dag. Från dag 201 till 300 sänks ersättningen från 80% till 70% av inkomsten.

SÄTT STOPP FÖR HETSJAKTEN PÅ DE SJUKA OCH  ARBETSLÖSA

ANDERS HANSEN, SAFE