Folkomrösta om Lissabonfördraget!

 

EU:s förslag till ny grundlag blev 2005 nedröstad i Frankrike och Nederländerna. Då EU:s regelverk kräver enhällighet i sådana frågor borde rimligtvis grundlagsförslaget ha fallit.

 

Men den tyska förbundskanslern Angela Merkel höll hemliga möten med andra EU-länders ledare. Dessa utmynnade så småningom i det s.k. Lissabonfördraget, vilket undertecknades av EU:s ledare i december 2007.

 

I detta fördrag har alla symboler som anspelar på en europeisk stat tagits bort; som flagga, hymn, nationaldag, valuta och motto. Men den brittiska tankesmedjan Open Europe har i en jämförande textanalys konstaterat att 96 % av innehållet i det nedröstade grundlagsförslaget återfinns i Lissabonfördraget.

 

Lissabonfördraget kommer att förvandla medlemsländerna till provinser i den Europeiska Unionen. EU.s medlemsländer blir delar av en överstat så som Böhmen är en del av Tyskland och så som Kalifornien är en del av USA. EU får nu rätt att sluta egna internationella avtal.

 

EU får en president och en utrikesminister. Ett ytterligare steg mot en gemensam krigsmakt tas, och i fördraget förbinder sig medlemsländerna att gradvis förbättra sin militära kapacitet. EU tar med Lissabonfördraget ett avgörande steg i riktning mot en militärallians och ett överstatligt polissamarbete.

 

De stora länderna får ökad röststyrka. Sveriges röststyrka i ministerrådet minskar från 2,9 till 1,8 %. Tysklands röststyrka ökar däremot från 8,4 till 16,7 %. Många fler EU-beslut behöver inte längre fattas enhälligt av alla EU-länder.

 

Det innebär att Sverige på många fler områden än nu kan tvingas anta lagar som Sveriges riksdag och svenska folket egentligen är emot.

Medlemsländerna mister rätten till en ständig EU-kommissionär. Medlemsländerna regeringar förlorar också rätten att själva utse sitt lands EU-kommissionär; de utses istället av Europeiska rådet.

 

EU får rätt att lagstifta på 68 politikerområden. EU ges rätt att besluta om allt från rättspolitik, immigration, offentlig service, samhällsplanering, energi, transporter, turism, sport, civilskydd, hälsa, utbildning, forskning, samt delar av utrikes- och säkerhetspolitiken.

 

EU får överordnad makt att besluta i rättighetsfrågor. Den s.k. rättighetsstadgan blir juridiskt bindande, vilket ger EU makt att besluta om civila och mänskliga rättigheter.

 

Lissabonfördraget innebär kraftiga maktöverföringar till ett federalt EU, vilket strider mot den svenska grundlagen som säger att ”All makt utgår från folket”.

 

EMU-omröstningen 2003 visade tydligt att de flesta riksdagsledamöternas och riksdagspartiernas inställning till EU inte är densamma som de svenska väljarnas. Frågan om ett nytt EU-fördrag var heller inget som diskuterades i valrörelsen 2006. Den nuvarande riksdagen har därför inte mandat att besluta i folkets ställe i denna viktiga fråga.

 

Därför kräver SAFE att det hålls en folkomröstning om Lissabonfördraget i Sverige - vårt lands medborgare måste få rätt att säga ja eller nej till det som i praktiken är EU:s nya grundlag!

 

 

Tal av Thomas Erixzon

på SAFE:s 1 majmöte 2008