Allmänt

 

Efter valet 2006 gick SAFE, socialdemokraterna och vänsterpartiet samman. Vi har en knapp majoritet med 30 platser i kommunfullmäktige mot de borgerligas 27. Våra tre partier har skrivit på en överenskommelse om att samarbeta i en majoritet under den här mandatperioden fram till nästa val 2010.

 

Ett och ett halvt år i majoritet har varit omtumlande för SAFE. Efter att i så många år varit i opposition ser vi att det är stor skillnad mot att vara i majoritet. Vi har nu större möjligheter att påverka politiken, men vi får också ta ett tydligt och handfast ansvar för helheten och arbeta för våra värderingar på ett annat sätt än när vi var i opposition.

 

Vi måste se det politiska arbetet långsiktigt – saker tar längre tid än vad vi önskar. I den nya majoriteten vill vi skapa hållbara principer för hur en stor organisation – som kommunen är - ska fungera. Den kommunala verksamheten ska fungera på samma sätt för Nässjös bästa, oavsett om det är kommunala bolag eller nämnder. Om inte organisationen fungerar på ett tillfredsställande sätt får vi inte genomslag för våra beslut och idéer. Vi måste hela tiden arbeta med att anpassa verksamheter utifrån olika krav och ekonomi. Vi har också att leva med en del gamla beslut, som inte alltid är de bästa. För SAFE – och även för den samlade majoriteten - är det viktigt att visa att vi kan sköta kommunen på ett bra sätt, kunna hålla en god service och standard på våra verksamheter. Arbetet med att åtgärda brister kräver mycket energi.

 

Oppositionen

 

Vi har en opposition som är svår att få grepp på. Å ena sidan vill den framstå som en samlad företrädare för en massa goda saker, de föreslår publikfriande åtgärder – givetvis för att försöka sätta dit oss i majoriteten och kanske särskilt oss i SAFE. Å andra sidan när jag granskar deras förslag finns det ingen sammanhållen linje, utan de plockar här och där och sedan när jag granskar hur de vill genomföra sina förslag finns det ingen ordentlig finansiering. Det finns heller ingen plan – eller ens en tanke – på hur deras förslag ska genomföras. Jag inser att det inte är lätt för den vanlige medborgaren att förstå den debatt vi haft i tidningen sista dagarna, men när oppositionen verkar bemöda sig med att blanda bort korten genom att hullerombuller tala om budget, tilläggsbudget och påstå att de lagt besparingsförslag som de bevisligen inte lagt – det är bara att kolla protokollet. Man hänvisar till sina gamla förslag som saknar relevans, så det är inte konstigt att det då blir det rörigt.

 

Vad vi fått igenom

 

Sedan SAFE, socialdemokraterna och vänsterpartiet började samregera har det hänt en hel del i vår kommun. Här kommer ett axplock:

-        Vi har tagit fram en företagspolicy med ägardirektiv för de kommunala bolagen och arbetar med en gemensam verksamhetsstyrning för både nämnder och bolagsstyrelser benämnd Pilen.

-        Vi har gjort och gör ordentliga genomgångar av olika delar av vår verksamhet.
* vi har undersökt hur missbruksverksamheten fungerar.
* vi går igenom hur fastighetsförvaltningen kan bli bättre.
* skolans organisation är en stor fråga, med tanke på att klara Skolverkets kvalitetskrav och ett minskande elevunderlag.

* kommunens bilinnehav ska gås igenom – hur många bilar behövs och vilka miljökrav ska vi ställa.

-        allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige är genomförd.

-        vi planerar att bygga ut Pigallefastigheten för att skapa ett större och bättre bibliotek och en kulturskola – som förresten startar i andra lokaler redan höstterminen 2008.

-        vi undersöker var ny industrimark kan läggas.

-        husbyggena på gamla Bryggeritomten har kommit igång.

-        vi tittar på lokalisering av nya lokaler till förskolan; gärna litet större med 4-5 avdelningar för att förbättra kontinuitet och för att sårbarheten minskar med en större personalgrupp.

-        Linden har påbörjat en renovering av Norråsagatan 42 där bl. a. hissar installeras.

-        vi har ett utbyggt bredbandsnät i hela kommunen.

-        en plan för cykelbanor har tagits fram och det finns 1 miljon kr per år för utbyggnad.

-        vi har gett de fackliga organisationerna möjlighet att komma in tidigare i budgetprocessen, liksom ett arbete för att minska korttidsfrånvaron. En lång sjukskrivning har ju från början varit kort.

-        när staten drog bort pengarna till feriepraktiken för ungdomar, så kompenserade vi med kommunala pengar.

-        beslut har tagits om att iordningställa en ny brandstation i Nässjö.

-        vi har tagit bort måltidsavgifterna på gymnasiet.

-        Åkraberget finns kvar som friluftsområde.

-        Vi satsar på flickors fritid genom att bygga ett nytt ridhus i Lövhult, där vi också rustar upp vandrarhemmet.

-        en bollhall har byggts vid Brinellhallen för skolans och föreningslivets behov.

-        arbetet med få en stabil och varaktig hållbar aktivering för de äldre i omsorgen pågår.

-        Aktiveringen och ”Fixar-Affes” tjänster är numera avgiftsfria.

-        Vi har ett avtal med facket om försök med införande av arbetskläder inom äldreomsorgen.

 

Förhoppningsvis finns många fler åtgärder listade om ytterligare ett år.

 

Uno Kenstam