Öka lärartätheten i grundskolan,

vi behöver närma oss riksgenomsnittet

 

Minska barngruppernas storlek i förskolan!

 

SAFE anser att det i alla kommunens tätorter ska finnas tillgång till förskola med god standard. Antalet tillgängliga platser ska vara tillräckligt för förskolebarnen i närområdet. Väntetiden för plats ska inte överstiga tre månader.

 

Personal och föräldrar anser att många barngrupper har blivit för stora. Därför är det viktigt att öka antalet platser genom att fullfölja kommunfullmäktiges beslut, att med start 2012 bygga en ny förskola i Kv. Snickaren (Pinnenområdet) med sex avdelningar.

 

När 2012 års budget beslutades gjorde nuvarande majoritet nedskärningar i barn- och utbildningsnämndens budget, vilket gör att personalneddragningar görs med c:a 5 årsanställda inom förskolan.

 

SAFE vill i samråd med berörda fackliga organisationer införa riktlinjer för hur stora barngrupperna får vara på kommunens olika förskolor. Vi vill minska barngruppernas storlek genom utbyggnad av antalet platser.

 

SAFE säger nej till personalneddragningarna inom förskolan.

 

Öka lärartätheten inom grundskolan!

 

Under förra mandatperioden när SAFE ingick i majoriteten påbörjades en satsning i samråd med Lärarförbundet på ökad lärartäthet i grundskolan. Satsningen med 7 årsanställda började i förskoleklass - åk 3 för att förbättra skriv-, läs- och matematikinlärning i tidigt skede.

 

I stället för en fortsatt välbehövlig satsning, innebär den nuvarande majoritetens nedskärningar i 2012 års budget att neddragningar görs med c:a 6 årsanställda. Nässjö tillhör de kommuner i landet som satsar minst resurser på grundskolan.

 

Därför är det ett stort svek mot eleverna att minska resurserna till undervisning.

Ett annat svek mot elever och lärare är det när nuvarande majoritet flyttar om- och tillbyggnaden av Runnerydsskolan fram från 2013 till 2015. Samtidigt som elevantalet ökar är det sen länge känt att skolans ytor är för små, har för lite grupprum och att toaletter och undervisnings-lokaler är i stort behov av renovering.

 

För att nyanlända barn i grundskolan och gymnasiet ska ges möjlighet till god utbildning vill SAFE anslå särskilda resurser till internationella klasser, modersmålsundervisning och studiehandledning.

 

SAFE säger nej till personalneddragningarna inom grundskolan. Vi vill istället öka med 6 årsanställda för att Nässjö kommuns lärartäthet ska närma sig riksgenomsnittet till år 2013.

 

Vi vill tidigarelägga om- och tillbyggnaden av Runnerydsskolan till att påbörjas år 2013.

 

Slå vakt om Brinellgymnasiets goda resultat.

 

Brinellgymnasiets lokaler och utrustning håller idag en god standard. Elevernas studieresultat tillhör landets bästa.

 

Liksom i övriga landet minskar antalet gymnasieelever i Nässjö kommun. Antalet elever på Brinellgymnasiet beräknas från höstterminen 2012 minska med c:a 100 personer. Denna elevminskning motsvarar 10 årsanställda. Men i budget 2012 har den nuvarande majoriteten minskat anslagen till Brinellgymnasiet med hela 15 årsanställda.

 

Resurserna till undervisning i Nässjö ligger idag märkbart lägre än andra jämförbara kommuners gymnasier. Därför anser SAFE att det är fel att göra större neddragningar på Brinellgymnasiet än vad elevminskningen motsvarar.

 

SAFE vill slå vakt om de goda studieresultaten på Brinellgymnasiet och minska neddragningarna med 5 årsanställda.