1:a-majfirare och mötesdeltagare!

 

Den politiska majoriteten och moderaterna i Nässjö kommun föreslår nedläggning av flera skolor och stora förändringar i upptagningsområdena. När så stora förändringar föreslås för olika kommundelar och bostadsområden är det viktigt att den representativa demokratin är lyhörd och öppen för elevernas, personalens och föräldrars förslag. Så drastiska förändringar ska ju hålla i årtionden och påverkar många familjers vardagsliv. Varken Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet eller Moderaterna deklarerade ju i valet 2010 de drastiska förändringarna inom skolan som drevs igenom i kommunfullmäktige den 21 mars 2013.

 

Sedan förslagen i skolutredningen blev kända under hösten 2012 har elever, lärare, föräldrar och kommuninnevånare framfört välgrundad kritik. Hittills har ovan nämnda partier inte tagit hänsyn till framförda förslag och synpunkter. Med bara några månader kvar till valet 2014 så fortsätter kritiken ifrån elever, fackliga organisationer och verksamhetsnära personal. Det är uppenbart att många kommuninnevånare på goda grunder vill se en annan skolutveckling än majoritetens och Moderaternas.

 

SAFE vill riva upp kommunfullmäktiges beslut om framtidens skola i Nässjö kommun.

 

Centralskolan har idag 300 elever och inte 269 som skolutredningen anger. Hus 2, med bl.a. matsal, specialsalar för NO, hemkunskap, bild, slöjd, renoverades år 2000 och håller mycket god standard. I hus 1 har hälften av lektionssalarna nya golv och ytskikt. I båda byggnaderna finns hiss. Från år 2000 har drygt 13 miljoner investerats i Central-skolan. Både elever och personal anser att Centralskolan är trivsam och funktionell. Om Centralskolan läggs ner blir elevunderlaget i Norråsaskolans upptagningsområde om några år hela 530 elever, vilket är en ökning med c:a 120 elever. Det finns risk för att en så kraftig elevökning försämrar studieresultaten. Ett elevantal på max 450 (beroende på antalet nyanlända elever) är lämpligt med hänsyn till antalet klassrum och grupprum som Norråsaskolan har idag, vilket också finns beskrivet i tidigare utredning. Dagens upptagningsområde för Centralskolan och Norråsaskolan är bra i förhållande till elevantal och olika bostadsområden.

 

SAFE anser att det är nödvändigt att behålla Centralskolan som 7-9 - skola.

 

Under flera år har Brinellgymnasiet haft ett sammanvägt studieresultat som ger en plats bland de 10 bästa gymnasieskolorna i Sverige. Kvalitetsredovisningar visar att det genom åren ligger ett medvetet utvecklingsarbete bakom de goda resultaten. Introduktionsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet har nu tvingats lämnat B- huset och flyttat in i andra byggnader på Brinell och i Träcentrum. Det blir alltmer uppenbart att gymnasiet trängs ihop i alltför små lokaler. Undervisande personal, fastighetspersonal, måltidspersonal och administrativ personal på Brinell slår nu larm. Det är personal med unik kunskap om de lokala förhållandena som ger en saklig beskrivning om brist på klassrum, grupprum, uppehållsrum, arbetsrum och sämre struktur för funktionshindrade elever - orsakat av att Centralskolan läggs ner. Om den politiska majoriteten och moderaterna tvingar igenom en flyttning av c:a 280 högstadieelever till Brinellgymnasiet hösten 2014, är risken stor att gymnasiets goda studieresultat raseras.

 

SAFE vill därför behålla Brinell som enbart gymnasium.

 

Fyra skolområden för F-6 - elever i Nässjö.

 

SAFE anser att det snarast behöver satsas 5 miljoner till ökat antal lärare med 13 tjänster, med prioritering av de första årskurserna. SAFE vill organisera upptagningsområdena för F-6 - elever så att det är god balans mellan olika bostadsområden och eleverna väg till skolan. Det uppnås bäst genom fyra likvärdiga skolområden i Nässjö tätort enligt följande beskrivning.

 

Nyhem/Hultet

Till skillnad från den politiska majoriteten och Moderaterna vill SAFE behålla Hultetskolan som F-6 - skola. Dessa lokaler fungerar bra för en varierande undervisningen och ligger i ett område där barnantalet kommer att öka.

Vidare vill SAFE bygga ut Nyhemsskolan till tvåparallellig F-6 - skola och öka upptagningsområdet något mot Runnerydsskolan. Det ger säkra skolvägar och ökad integration. Totalt blir Nyhem/Hultet om några år med dessa förutsättningar ett skolområde med c:a 450 elever.

 

Runneryd

SAFE anser att om- och tillbyggnaden av Runnerydsskolan behöver göras snarast möjligt, vilket kommer att ge ett lyft för skolområdet. Undervisningen har under flera år bedrivits i alltför trånga lokaler med undermålig standard. Men istället för ett kraftigt ökat upptagningsområde vill SAFE göra det något mindre mot Nyhemsskolan. I stället för uppåt 620 elever vill SAFE att

Runneryd blir ett skolområde med c:a 490 elever.

 

Handskeryd

Handskerydsskolan har väl utformade undervisningslokaler, har idag c:a 340 elever och skolan är nästan fullbelagd. SAFE anser att en utveckling av skolans utemiljö har högst prioritet. Dessutom behöver området en näridrottsplats som med fördel kan placeras nära skolan.

Åker

Åkersskolan har idag hela 430 elever och inom upptagningsområdet ökar elevantalet. SAFE anser att skolans undervisningslokaler snarast behöver utökas med 2-3 lektionssalar och att standarden på grundsärskolans lokaler behöver förbättras.

 

Flisby, Solberga, Anneberg, Ormaryd.

Eleverna i Flisbys F-4 - skola har god måluppfyllelse, de är trygga och pedagogerna har med god marginal behörighet i de ämnen som de undervisar. Skolan är ekonomiskt effektiv och organiserad så att barnen får en trygg övergång från förskola till grundskola. Flera elever skulle få betydligt längre skoldag om de skulle åka skolskjuts till Anneberg.

 

SAFE vill därför behålla Flisbys F-4 - skola, behålla fritids och utöka förskoleplatserna i Solberga samt att F-6 - eleverna från Ormaryds tätort ska tillhöra upptagningsområdet för Annebergs skola.

 

Äldre- och demensboende i alla kommundelar

 

SAFE säger nej till utvecklingsplanen “Seniorens behov i fokus”. I utvecklingsplanen är inte den äldre med stora omvårdnadsbehov i fokus. Istället är ambitionen att lämna så många fastigheter som möjligt. Trots att kommunens äldsta befolkning över 90 år ökar de närmsta 5 åren, är planen att avveckla 30 platser för kvalificerad äldreomsorg. Visserligen har utvecklingsplanen lagts åt sidan, men den kommer sannolikt att tas upp igen av den politiska majoriteten och Moderaterna.

 

SAFE vill behålla både demensboenden och äldreboenden i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö. Äldre personer med stora omsorgsbehov ska kunna välja att bo kvar nära den bygd där de har levt och verkat.

 

Personal på äldreboenden i olika kommundelar kan med fördel erbjudas kompletterande utbildning i demensvård. Då kan närliggande äldreboenden och demensboenden samverka kring bemanningsbehov med bibehållen kvalité.

I linje med utvecklingsplanen “Seniorens behov i fokus” försöker nu den politiska majoriteten och Moderaterna att överlåta Parkgården till annan ägare. En så viktig resurs som Parkgården kan inte kommunen avhända sig kontrollen över.

 

SAFE vill att Parkgården ska ägas, drivas och ges en välbehövlig renovering av Nässjö kommun.

 

De senaste årens drastiskt höjda omsorgsavgifter har en avskräckande effekt på äldre personer - inte minst kvinnor - med väldigt låga pensioner, även om det finns en maxtaxa.

 

Hemhandling av livsmedel har höjts från 12 kr till 78 kr/tillfälle och hemkörning av en matportion har höjts från 5 kr till mellan 21-313 kr/tillfälle. Avgiften för en timmes hemtjänst är 313 kr per timme. Endast 25 % av omsorgsavgifterna kan betalas och hela 75 % måste skrivas ner. I årstakt är det idag 120 personer som avsäger sig beviljade insatser inom äldreomsorgen - insatser som en utredning har visat att personen egentligen har behov av. Avgifter får inte göra äldreomsorgen otillgänglig.

 

SAFE vill göra en kraftig sänkning av omsorgsavgifterna.

 

Inom Träffpunkten finns idag 30- talet frivilliga med bred livserfarenhet som genom olika väntjänster hjälper äldre till ett tryggare och trivsammare liv. Den politiska majoriteten vill tvinga frivilligverksamheten Träffpunkten att flytta från Kyrkogatan till Parkgården, där lokaler blir lediga när vikarieförmedlingen och områdeschefer flyttar. En bättre lösning är att socialförvaltningen använder de lediga utrymmena på Parkgården, istället för Träffpunktens nuvarande lokaler, till administrativa arbetsplatser.

 

SAFE vill ha kvar Träffpunkten på Kyrkogatan.  

 

Klyftorna i Sverige blir allt större - en medveten politik!

 

Regeringen Reinfeldts enorma skattesänkningar på c:a 140 miljarder är inte gratis - det är elever, äldre, sjuka, arbetslösa som får betala.

 

Flertalet kommuner och landsting har idag stora problem med att få ekonomin att räcka till den välfärd som innevånarna har rätt till. Orsakerna till kommunernas ekonomiska problem är statens övervältrande av ansvaret för arbetslösa och utförsäkrade personer, som sker utan finansiering.

 

Med en arbetslöshet både i Nässjö och Sverige som - med svenska mått mätt - är extremt hög, är avsaknaden av en fungerande arbetsmarknadspolitik från Reinfeldts regering märkbar. Flera kommuner har en arbetslöshet som uppgår till 8-12 % och i Nässjö kommun är arbetslösheten drygt 10 %. Sveriges arbetslöshet uppgår idag till c:a 440 000 personer samtidigt som det endast finns 37 000 heltidsjobb och 6000 deltidsjobb att söka. I Nässjö är c:a 1 300 utan arbete.

 

Samtidigt har över 70 000 personer blivit utförsäkrade sedan den så kallade rehabiliteringskedjan infördes i sjukförsäkringen och Nässjö kommuns andel blir vid en generell beräkning drygt 200 personer som drabbats.

 

Den extremt höga arbetslösheten och det stora antalet personer som drabbats av utförsäkring har märkbart negativ inverkan på Nässjö kommuns ekonomi:

* Nödvändiga insatser av individ- och familjeomsorgen kräver idag så stora resurser att andra välfärdsområden har för litet utrymme.

* Hushållens mycket låga beskattningsbara inkomster ger extremt låga intäkter både ifrån kommunalskatt och ifrån mellankommunal utjämning.

 

För Nässjö kommun gör den höga arbetslösheten, alla utförsäkrade och låga beskattningsbara inkomster ett bortfall på c:a 60 miljoner. Detta bortfall kunde förbättrat välfärden inom skola, omsorg och förbättrat förutsättningarna för nyanlända i Nässjö som tvingats fly från olika delar av världen.

 

För att klara sin ekonomi tvingas kommuner och landsting till skattehöjningar, höjningar av taxor och avgifter samt till ständiga nedskärningar. Kommun- och landstingspolitiker får skulden; men det yttersta ansvaret finns alltså högre upp.

Med dagens regeringspolitik får elever sämre skolmiljö, skolor läggs ner och det blir färre lärare per elev. Det är inte så konstigt att skolresultaten i Sverige drastiskt har försämrats. Det är ett bra bevis på att regeringen inte tar skolan på allvar utan prioriterar i stället enorma skattesänkningar.

 

Den förda regeringspolitiken har lett till att ett stort antal platser för kvalificerad äldreomsorg har lagts ner och minskad personaltäthet. Majoriteten i Nässjö kommun har - liksom många andra kommuner - genomfört kraftigt höjda omsorgsavgifter, lägre personaltäthet inom skola och omsorg samt avvecklat platser i seniorboende och särskilda boenden.

 

Det är viktigt att regeringen Reinfeldt röstas bort i höstens val. Men Sverige behöver inte bara byta regering – vi behöver också byta politik!

 

 

ANDERS HANSEN

SAFE

1 maj 2014