10 saker du bör veta om TTIP

Texten är hämtad från ett flygblad utgivet av Jordens vänner.

 

1.  TTIP är inget handelsavtal
TTIP handlar om mycket mer än handel: EU och USA har redan avskaffat eller sänkt de flesta tullar, därför siktar frihandelsavtalet främst mot att likrikta och standardisera regler och lagar, märkningar och godkännanda procedurer över Atlanten. Kort sagt handlar TTIP om att ta bort det som industrin kallar ”tekniska handelshinder”. Det betyder att EU:s regler och standarder inom en lång rad områden som t.ex. matsäkerhet, konsumentskydd och miljö riskerar att bli sänkta eller avskaffade som en följd av avtalet. Målet för avtalet är avreglering, så att industrin ska kunna sälja fler produkter.

 

2. Med ISDS ska företag kunna stämma svenska staten
Utländska verksamheter kommer att kunna lagföra stater vid sidan om det nationella rättssystemet: som en del av förhandlingarna ingår den kontroversiella tvistlösningsmekanismen (ISDS – Investor State Dispute Settlement). ISDS ger en utländsk investerare rätt att stämma stater i internationella skiljedomstolar om staterna genomför en politik som går ut över investerarens förväntade vinst. Det kan få vittgående konsekvenser för staters möjlighet och vilja att skärpa lagstiftningen för att skydda människor och miljön. Exempelvis har Vattenfall stämt Tyskland, Philip Morris har stämt Australien, Chevron har stämt Ecuador och Veolia Egypten.

 

3. Fritt fram för farliga kemikalier
TTIP kan betyda fler kemikalier i leksaker och kosmetika: EU ställer högre krav än USA på användning och märkning av kemikalier i en lång rad produkter. Medan EU har förbjudit över 1300 kemikalier och ytterligare reglerat användningen av 250 ingredienser är bara 11 substanser förbjudna i USA. Gemensamma regler på kemikalieområdet kan betyda att EU ska acceptera hormonstörande ämnen som ftalater i leksaker för barn eller skadliga substanser i kosmetika.

 

4.  GMO, klorkycklingar och tillväxthormoner

är med i förhandlingarna
TTIP kan leda till mer GMO, klorkycklingar och tillväxthormoner i EU: EU riskerar att tvingas tillåta genmodifierade matvaror utan märkning från USA, där genmodifierade organismer (GMO) är mycket utbrett. Företag i USA pressar förhandlarna för att få EU att minska sina restriktioner på import av icke godkända GM – grödor, öka godkännandena och minska säkerhetstest av GM – grödor och ersätta obligatorisk märkning av GM – matvaror och – foder med frivilliga regler. USA:s livsmedelsindustri använder dessutom produktionsmetoder som i dag inte är godkända i EU, t.ex. användning av tillväxthormoner och klor. Det är samtidigt värt att nämna att 48 millioner om året blir sjuka av mat i USA medan 3000 dör. I EU var motsvarande antal 70 000 och 93 under 2011. 

5. TTIP är dåligt för klimatet
Det är mycket sannolikt att TTIP kommer att medföra ökad import av skiffergas, tjärsand och olja från USA, där den beryktade fracking–metoden är utbredd. Det framgår av ett läckt utspel från EU-kommissionen som beskriver hur export av fossil energi över Atlanten ska främjas via frihandelsavtalet med USA. Detta kan få konsekvenser för EU-medlemsländernas  möjlighet att styra den nationella energipolitiken och genomföra en ambitiös klimatlagstiftning.

 

6. EU:s försiktighetsprincip står i spel
TTIP kan betyda adjö till EU:s försiktighetsprincip. Europeisk och amerikansk lagstiftning bygger på olika grundprinciper. I USA krävs vetenskapliga bevis för att t.ex. förbjuda specifika kemikalier medan i EU kan ämnen förbjudas på en väldokumenterad misstanke. USA betraktar EU:s försiktighetsprincip som ett handelshinder och menar att det t.ex. stänger ute det amerikanska lantbrukets genförändrade produkter eller kycklingar tvättade med klor från Europa.

 

7. Offentlig upphandling  kan begränsas
TTIP kan medföra restriktioner på offentlig upphandling som främjar inköp av lokala och hållbara produkter. TTIP riskerar att motarbeta lokala matvaruprogram i USA och EU som försöker främja hälsosammare, mer hållbara och lokalt producerade matvaror genom offentliga inköp. Detta eftersom prioriteringen av lokala matvaror ses som ett handelshinder.

 

8. EU:s ekonomi skulle inte  dra nytta av TTIP
De ekonomiska fördelarna med TTIP är starkt övervärderade. Förespråkarna för TTIP framhäver ständigt att ett handelsavtal med USA kommer att kunna pumpa upp EU:s ekonomi med 120 miljarder euro och skapa åtskilliga tusen arbetsplatser. Dessa påståenden bygger dock på studier där det mest positiva alternativet förutser en BNP-tillväxt i Europa på 0,3 – 1,3 % över en 10–20 – årsperiod. Detta motsvarar en årlig BNP – tillväxt på 0,03 – 0,13 %. Samtidigt är beräkningarna fulla med förutsättningar som EU:s ekonomi inte lever upp till och bortser från väsentliga utgifter förbundna med avtalet. Andra studier hävdar även att EU skulle förlora omkring 600 000 jobbtillfällen  till 2025.

 

9.  Förhandlingarna föregår bakom slutna dörrar
Medborgarna och det organiserade civilsamhället har vägrats tillgång till förhandlingsbordet, medan näringslivets lobbyister har haft privilegierad tillgång till information och möjlighet att bli hörda. Allmänheten har bara tillgång till en rad läckta dokument från förhandlingarna, som det aldrig var meningen att befolkningen skulle ha insyn i. Den bristande öppenheten gör det svårt att följa förhandlingarna och tillförsäkra att den breda allmänhetens intressen inte sätts åt sidan. Samtidigt har ett läckt dokument beskrivit EU-kommissionens strategi för hur TTIP ska kommuniceras.

 

10. Regulatory Cooperation är odemokratiskt
Ett så kallat regleringsråd kommer att ta makten från de nationella regeringarna. Med i förhandlingarna hör etablerandet av ett gemensamt regleringsråd som ska garantera att lagar och regler i framtiden utformas i tätt samarbete mellan EU och USA. Det betyder att USA ska rådfrågas varje gång medlemsländerna nationellt eller på EU-nivå önskar genomföra ny lagstiftning, t.ex. på miljö- eller hälsoområdet. Regleringsrådet öppnar samtidigt upp för att näringslivslobbyister kan få inflytande på europeisk och därmed också svensk lagstiftning innan allmänheten får kännedom om processen.

 

 

Texten ovan är hämtad från ett flygblad utgivet av Jordens vänner.

Flygbladet finns att läsa och ladda ner på Stoppa TTIP:s hemsida.

Där finns även hänvisningar och länkar med källmaterialet till flygbladet.