SAFE avvisar neddragningar i förskola, skola och äldreomsorg

 

Nässjö kommun gjorde år 2018 ett underskott med 64,9 miljoner. Enligt det kommunala balanskravet ska detta underskott återställas inom tre år. Efter tre månader av år 2019 är prognosen ett underskott på 45 miljoner. För att komma ifrån stora underskott till en ekonomi i balans har den politiska majoriteten (socialdemokraterna, kristdemokraterna och centerpartiet) beslutat att kommunen ska spara in 100 årsarbetare. Av dessa 100 årsarbetare ska barn- och utbildning spara in 35,5 , kommunledning 4,1 , kultur- och fritid 1,2 , samhällsplanering 0,9 , social/omsorg 51,9 och tekniska 6,4.

SAFE avvisar bestämt neddragningar med 100 årsarbetare utan föreslår:

Förskola

Inga neddragningar görs bland personalen som bemannar förskolor. Istället behöver personaltätheten öka successivt och med hjälp av tillgängliga statsbidrag minska barngruppernas storlek ner till skolverkets riktmärke, 6-12 barn i åldern 1-3 år och 12-15 barn i åldern 4-5 år. SAFE kräver att Grimstorps förskola och fritids behålls. Det måste vara attraktivt för ungdomar att utbilda sig till yrken inom förskolan. Den nya läroplanen för förskolan (Lpfö 18) som gäller från 1/7 2019 ställer större krav på förskolans innehåll.

Skola

Inga neddragningar görs bland skolans undervisande personal. Under 2017/2018 har ca 50 tjänster sparats inom skola och förskola. Istället behöver personaltätheten öka med hjälp av nu tillgängliga statsbidrag för en likvärdig skola. Idag är det en hög arbetsbelastning i Nässjö kommuns skolor och skillnaderna har ökat mellan skolors och klassers studieresultat. Elevhälsan har idag för lite resurser.

Äldreomsorg

Inga neddragningar görs bland vårdlagen inom hemtjänst, särskilt boende och inte heller inom hemsjukvården. SAFE anser att Norråsagården ska behållas som särskilt boende med 42 platser. Sjöbacken kan göras om till korttidsboende med 35 platser som indelas i mindre enheter med olika inriktningar.

Ekonomi

SAFE vill lösa kommunens ekonomiska kris genom att:
- Använda kommunens resultatutjämningsreserv som uppgår till 22,5 miljoner.
- Öka utdelningen från kommunens bolag med 14 miljoner under tre år.
- Minska kostnaderna för ledningsorganisationerna i kommunens förvaltningar och bolag med 11 miljoner.
- Höja skattesatsen från 22,19 till 22,59 % från 2020 vilket ger 25,6 miljoner. En skattehöjning accepteras sannolikt av flertalet kommuninvånare om de ökade intäkterna förhindrar neddragningar inom förskola, skola och äldreomsorg.