SAFE:s

ÅRSBERÄTTELSE 2005

 

SAFE:s verksamhetsberättelse 2005

 

Allmänt

2005 har varit ett vanligt arbetsår, d.v.s. det har inte varit några val eller folkomröstningar som totalt har dominerat det politiska skeendet.

 

Det innebär att ett tiotal SAFE-ledamöter 11 gånger har deltagit i kommunfullmäktiges möten; de argumenterat från talarstolen, röstat, reserverat sig och på olika sätt arbetat för SAFE:s politik. Ett 25-tal SAFE-medlemmar har en eller flera gånger varje månad sammanträtt i styrelser, nämnder och utskott i Nässjö kommun.

 

Uppemot hundra arbetsmöten har ägt rum i SAFE-lokalen, där har diskuterats, skrivits, arbetats med flygblad och utskick m.m. Insändare och artiklar har skickats till tidningar och tidskrifter och till SAFE:s internetsida.

 

Under våren, sommaren och hösten har SAFE haft bokbord ute på sta’n, och bokbordshörnan har blivit en samlingsplats för många politiskt intresserade i Nässjö.

 

Detta är bara ett axplock av det som händer under ett ”vanligt” år, en mer detaljerad beskrivning följer nedan.

 

Styrelse

Styrelsen har bestått av Eva-Lill Brännström (kassör), Thomas Erixzon, Uno Kenstam, Siv Dahlgren och Bernt Hultberg. Styrelsen har inte haft några särskilda styrelsemöten utan styrelsen har deltagit på arbets- och medlemsmöten där besluten tagits.

 

Revisorer har varit Marianne Broman och Pelle Månsson.

 

Möten

Vi har haft arbetsmöten torsdagar 19:00 och söndagar 10:30 på Kyrkogatan 7 i vår lokal. Dessa möten har varit öppna för alla medlemmar.

 

Årsmötet ägde rum söndagen den 20 mars.

 

Vi hade även några medlemsmöten på våren och några på hösten.

 

Skyltfönster

Under året har tre större skyltningar varit placerade i vårt skyltfönster på Rådhusgatan 34 snett emot Åhléns.

Skyltningarna har varit:

Vårt budgetförslag för 2005

Bilder från 1 majfirandet.

Vårt budgetförslag för 2006, kombinerat med julskyltning.

 

Kontinuerligt har skyltning om våra föreläsningar, flygblad, och annat tryckt material förnyats i fönstret.

 

1 maj

Första maj detta år bjöd på strålande solsken. Vi samlade ca 80 deltagare i demonstrationståget, och något fler inne i Centralskolans matsal. Vi hade en särskild EU-avdelning där alla – oavsett parttillhörighet – kunde demonstrera mot Unionen.

 

Huvudparoller – enligt annons och flygblad – var:

Stoppa nedskärningarna i Nässjö kommun!

Folkomrösta om EU:s grundlag!

Stoppa USA:s krigspolitik!

 

Banderoller i 1 majtåget var:

Stoppa nedskärningarna i Nässjö kommun!

Stoppa regeringens högerpolitik!

Ökad personaltäthet inom äldreomsorgen!

Folkomrösta om EU:s grundlag!

 

Budskap på plakat var:

Stoppa nedskärningarna i Nässjö kommun!

Låt förskolan laga sin egen mat! 2st.

Rädda Nässjö kulturhus!

Folkomrösta om EU:s grundlag!

Stoppa USA:s krigspolitik! 2st.

Mer personal till förskola och skola!

Rusta upp Adela udde!

USA = våldets världsmakt!

Ökad personaltäthet inom äldreomsorgen!

Stoppa rasismen!

Stoppa vapenexporten!

Slå vakt om Nässjö kulturhus!

Stoppa nedskärningarna inom skolan!

 

I tåget fanns även svenska flaggan, fanor med brutna gevär, runda Nej till EU-märken och massor med SAFE-fanor!

 

Slutmål var Centralskolans matsal där det vankades kaffe, sång och musik med gruppen ”Förr eller senare”; en rockgrupp med ungdomar från Nässjö kommun. Pelle Månsson höll 1 majtal, Maj Widäng läste dikter av bl.a. Göran Palm och Göran Greider. Konferencier var Eva-Lill Brännström. Kaffe med dopp serverades.

 

Flera medlemmar hjälpte till med kaffedukning och iordningsställande av lokalen.

 

En videofilm gjordes av KNC, Videoproduktion, Kortebo, Malmbäck, som sedan kunde köpas till ett pris av 100:-/band. Publicering skedde på SAFE:s internetsidar.

 

Interpellationer och frågor

§        Buss 326 mellan Eksjö och Ryhov. (Bernt Hultberg)

§        Begär kollektivavtal med entreprenörer. (Uno Kenstam)

§        Kommer jämställdhetsdelegationen att återuppta sitt arbete? (Wilhelm Brüggemann)

§        Kommer rökrum att ordnas efter renoveringen i stadshuset? Inställningen idag är ju att rökning inte ska underlättas. (Uno Kenstam)

§        När kommer brevet med frågan om att kunna lösa in tomter i Spexhult att besvaras? (Uno Kenstam)

§        Hur ligger det till med möjligheten att ha med meddelarfrihet i avtal med entrepenörer? (Uno Kenstam)

§        Kan vi få billigare försäkringar för kommunen? (Bernt Hultberg)

§        Gör Nässjö mer energismart. (Bernt Hultberg)

§        Bebyggelse på bryggeritomten. (Bernt Hultberg)

§        Ställ tillbaka den bortforslade återvinningsanläggningen på bryggeritomten. (Bernt Hultberg)

 

Motioner

§        VA-utbyggnad i Spexhult ska bekostas av kommunen om inte fastighetsägaren vill nyttja VA-systemet. Ta även bort den dyrare särtaxan och erbjud även inlösen av tomter tyckte Thomas Erixzon och Bernt Hultberg. Svaret från kommunfullmäktige blev att det är Nässjö Affärsverk som ansvarar för utbyggnaden och att det kan bli prejudicerande och dyrt i framtiden om man skulle göra undantag från likställighetsprincipen samt att kommunen inte köper in mark om man inte har ett behov av den.

§        Flytta inte återvinningsanläggningen i Grimstorp tyckte Bernt Hultberg och fick svar av fullmäktige att återvinningsanläggningen kommer att flyttas till annan plats.

§        Musik på sommaren i kommunens tätorter. Bernt Hultberg fick svar på sin motion från 2004 om att ordna musik i tätorterna på sommaren eventuellt i samarbete med musikskolan. Fullmäktige beslutade i enlighet med motionen.

§        Rädda mjölkborden. Bernt Hultbergs motion från 2003 om att förklara mjölkbord för kultur- alternativt byggnadsminne fick till svar att detta ska arbetas in i kulturmiljöprogrammet.

§        Minska sjukfrånvaro och oro bland personal genom att tillhandahålla anonym rådgivning. (Uno Kenstam)

§        Rätta till beläggningen på trottoaren vid Postgatan. (Bernt Hultberg)

§        Anställ en ”Fixar-Malte”. (Bernt Hultberg, Johnny Lundh)

§        Skaffa reservkraftsaggregat vid äldreboenden tyckte Bernt Hultberg och fick med sig fullmäktige. Arbetet med att skaffa fyra mobila aggregat ska vara klart under första halvåret 2006.

§        Dämpa hastigheten på genomfartstrafiken genom Ormaryd. (Bernt Hultberg)

§        Bättre och färgade markeringar av cykelbanor där det är hårt trafikerat. (Bernt Hultberg)

§        Låt ”miljöbilar” få parkera gratis. (Bernt Hultberg)

§        Kommunal information ska vara lättläst. (Bernt Hultberg)

§        Handikappanpassa strandkanter. (Bernt Hultberg)

§        Bernt Hultbergs motion från 2004 om att göra kommunstyrelsens sammanträden offentliga besvarades med att det får kommunstyrelsen bestämma själv.

§        Märk ut tätortsnära motionsslingor. (Thomas Erixzon, Bernt Hultberg)

§        Flytta övergångsstället precis söder om järnvägsviadukten på Brogatan. (Bernt Hultberg)

§        Kräv att staten överprövar polisstyrelsens beslut om att lägga ner polisstationen i Nässjö. (Thomas Erixzon, Bernt Hultberg)

§        Öppna bolagsstämmorna för de kommunala bolagen för allmänheten. (Bernt Hultberg)

§        Handikappanpassa stigen runt Handskerydssjön. (Bernt Hultberg)

§        Påverka regeringen att begränsa införseln av alkohol till Sverige. (Thomas Erixzon)

§        Bygg en gång- och cykelpassage vid korsningen Halmstadbanan och Mellangatan. (Bernt Hultberg)

 

Större fullmäktigeärenden

§        Yttrande över medborgarförslag med begäran att ompröva nedläggningen av dagrehabiliteringen på Parkgården. SAFE ville inte att medborgarförslaget skulle avspisas utan skickas till parlamentariska nämnden.

§        Vi ville inte att miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen skulle få rätt att besluta om planer utan dessa beslut ska även fortsättningsvis ligga på kommunfullmäktige.

§        Detaljplan för handel och kontor utmed Brogatan. Eftersom förslaget om att ändra detaljplanen från bostäder till handel och kontor i korsningen Brogatan och Mellangatan forcerats kraftigt tyckte vi att demokratin åsidosatts och ville att ärendet skulle skickas tillbaka. SAFE reserverade sig.

§        Tilläggsbudget. SAFEs förslag om att barn- och utbildningsnämnden skulle slippa ta med sig sitt underskott från 2004 och dra ner den summan under 2005 avslogs av kommunfullmäktige.

§        Budgetramar. Som vanligt lade vi vårt förslag där vi ville att nämnderna skulle ge fullmäktige besked om vilka behov som finns för att kommunfullmäktige sedan öppet och tydligt skulle debattera vilka prioriteringar som de olika politiska partierna vill göra. Denna öppenhet var vi dock ensamma om att vilja ha.

§        Ska alkoholförtäring förekomma vid kommunal representation? SAFE och kristdemokraterna tyckte inte det, emedan övriga fullmäktige sade ja.

 

Budget

SAFE:s budgetförslag syftade till att så långt möjligt bromsa nedskärningar och försämringar inom förskola, skola, handikapp- och äldreomsorg i Nässjö kommun

 

Vårt budgetförslag hade gett Nässjö kommun möjlighet att anställa ytterligare ca 27 personer inom förskola och skola och ge mer resurser till elever med särskilda behov. Måltidsavgifterna på Brinellgymnasiet skulle tagits bort och för de som går på Musikskolan hade det inte blivit någon höjning av avgifterna.

 

Inom omsorgsförvaltningen hade kommunen kunnat anställa mer personal och öka personaltätheten. Aktiveringen hade varit kvar och rehabiliteringen utökats.

 

Kultur- och fritidsnämnden hade fått 1 miljon mer, bl.a. för verksamhet för ungdomar i de yngre tonåren och mer resurser till bibliotek, allmänkultur och föreningsstöd.

 

Tekniska servicenämnden hade fått 1,2 miljoner mer, bl.a. för bättre underhåll av gator och parker, samt mer stöd till enskilda vägar.

 

Detta hade finansierats i huvudsak med en skattehöjning på 70 öre (ca 120 kr/mån för en normalinkomsttagare). Det hade gett ca 29 miljoner kronor till den kommunala kassan.

 

Vi hade även minskat en del kostnader, bl.a. genom att partistödet halverats och antalet kommunalråd minskat.

 

Studiebesök

Bernt Hultberg och Uno Kenstam har besökt flera av NNAB:s informationsträffar.

 

Flera av SAFE:s förtroendevalda besökte Träslända-området på försommaren. Ett nytt stort industriområde planerades att ligga där i kommande översiktsplan. Guider var boende på området.

 

Föreläsningar m.m.

Lördagen den 19 februari hade SAFE ett mycket välbesökt informations- och diskussionsmöte i Grimstorp. Efter diskussionerna visade Thomas Erixzon en videofilm från Grimstorp på 1950- och 60-talet. Mötet ägde rum i samhällsföreningens lokal i f.d. missionshuset.

 

Lördagen den 16 april föreläste Anna Wigenmark om hur Sverige skickar folk till tortyr och fängelser i bl.a. Egypten i samarbete med CIA. Anna är svensk ordförande i Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter. Rubriken var ”Mänskliga rättigheter som handelsvara” och ägde rum i IOGT/NTO:s lokal. Mötet var mycket välbesökt.

 

Lördagen 15 oktober hade SAFE ett informations- och diskussionsmöte i Äng. Det ägde rum i föreningslokalen Holken.

 

Andra möten och arrangemang

SAFE deltog i november på Träcentrum i en presentation av kommunens föreningsliv till nyinflyttade inom kommunen. Arrangemanget lockade mycket folk och SAFE hade ett väl placerat bokbord.

 

Vi har deltagit på ABF:s årsmöte.

 

Pelle Månsson, Thomas Erixzon och Uno Kenstam hade var sitt halvtimmesprogram i Nässjös Närradio under hösten 2005.

 

Bernt Hultberg har haft bokbord vid ett antal tillfällen på Brinellgymnasiet. Pelle Månsson har varit på Sörängens folkhögskola den 12 september i samband med årsdagen av militärkuppen i Chile 1973.

 

SAFE:s internetsida

Hemsidan sköts av Thomas Erixzon och Wilhelm Brüggemann. Thomas har svarat för framtagande av material och webbmaster Wilhelm har sett till att materialet presenteras på hemsidan på ett bra sätt.

Adressen är www.safe-nassjo.nu.

 

SAFE:s internetsida innehåller aktuell information om vårt politiska arbete, budgetförslag, verksamhetsberättelser och en lång rad insändare och debattartiklar, motioner, reservationer, interpellationer och remissvar. Där finns politiska teckningar, reportage från 1 maj och kommunfullmäktige. Där finns angivet SAFE:s representanter i fullmäktige, styrelser och nämnder. Där finns en lång rad länkar; bl.a. till Folkrörelsen Nej till EU, Svenska Freds, Ordfront, Robert Nybergs och John Pilgers hemsidor.

 

Flygblad och andra trycksaker

Ett 1 maj-flygblad trycktes upp och skickades till alla hushåll i kommunen.

 

Ett SAFE-blad trycktes upp i en mindre upplaga och delades ut på bokbord och vid möten under hösten. Det innehöll debatt och information om aktuella frågor som SAFE drivit; bl.a. neddragningarna i polisens verksamhet och om planerat industriområde i Träslända.

 

Nyinflyttade

Utskick gjordes till nyinflyttade till Nässjö kommun. Det innehöll valprogrammet från 2002, se senaste SAFE/1-majbladen, samt allmän information om SAFE.

 

EU-motståndet

En viktig del av SAFE:s verksamhet har varit motståndet mot den Europeiska Unionen. SAFE-medlemmar har under året samlat in namn för att få en folkomröstning om EU:s grundlag, samt skrivit en lång rad EU-kritiska insändare och debattartiklar.

 

Övrigt

Namninsamling för bevarande av polisverksamheten i Nässjö. Insamlingen pågick under sommaren och samlad ca 5 000 namn.

 

SAFE hade bokbord vid Stortorget på vår ”vanliga gamla hörna” av och till under våren, sommaren och hösten.

 

Vi har medverkat med bokbordBodafors och Forserums marknader.

 

Vi har med sponsring fått reklam på flera sporthallar och idrottsplatser.

 

Vi är medlemmar i ABF, Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja och i Nätverket mot krig, ett nätverk mot USA:s krig i Irak.

 

Flera medlemmar har skrivit insändare och debattartiklar till lokal- och rikspress.

 

SAFE har f.n. ca 175 medlemmar.

 

Slutord

Det är oerhört viktigt att det finns några som protesterar mot nedskärningspolitiken och allt vad den för med sig; såsom indragningarna på aktivering och rehabilitering inom äldreomsorgen, större klasser och barngrupper i skola och förskola och mycket, mycket annat.

 

SAFE är det parti i Nässjö som har ställt upp för dem som drabbats av nedskärningarna. Det kommer vi att göra även i fortsättningen! Vi vill arbeta för alternativa lösningar och på vägar tillbaka till ett rättvist och jämlikt samhälle.

 

SAFE vågar säga ifrån!

 

Vi vill härmed tacka alla medlemmar och sympatisörer som hjälpt oss i vårt politiska arbete under året.

 

Nässjö mars 2006

 

 

 

Thomas Erixzon                                                          Uno Kenstam

 

 

 

 

Eva-Lill Brännström             Siv Dahlgren              Bernt Hultberg