Aktuellt läge i skolstrukturutredningen.

 

Totalt har 57 remissvar/skrivelser lämnats från brukarråd, samhällsföreningar, fackliga organisationer, andra organisationer, elever, föräldrar, innevånare och lärare/personal.

 

För att möta kraven i remissvaren om tydligt underlag för beslut om den framtida skolstruk-turen har skolstrukturgruppen givit B&U- förvaltningen följande uppdrag till den 20/10:

 

Antal elever och upptagningsområde för skolorna i Flisby, Solberga, Fredriksdal och Äng.

Underlag i form av kartor tas fram över respektive skolas upptagningsområde där varje elev finns markerad. Underlaget ska visa elevutvecklingen 5 år framåt.

 

Skolskjutsar vid nuvarande skolstruktur och vid avveckling av skolor.

Underlag för skolskjutsar tas fram för skolorna i Flisby, Solberga, Fredriksdal och Äng. Underlaget ska visa starttid, hemkomsttid, antal elever och kostnaderna för såväl dagens skolstruktur som vid avveckling av respektive skola.

 

Lärartäthet.

Uppgifter om lärartäthet tas fram för respektive skola som är berörd.

 

Lokaler.

Underlag tas fram som visar lokalmässiga effekter vid avveckling av respektive skola samt sidoeffekter på annan verksamhet. Det kan handla om att lämna lokaler, tillbyggnad, renovering, uteblivna behov av renovering och tillbyggnad, inventarier m.m.

 

Övriga effekter.

Underlag tas fram som visar om en ändrad skolstruktur ökar/minskar behovet av städning, kostpersonal eller andra driftsresurser.

 

Ekonomi.

De ekonomiska effekterna redovisas som framkommer genom de underlag som B&U-förvaltningen har fått uppdraget att ta fram.

 

Forserums 7-9 elever.

Underlag tas fram som visar antalet 7-9 elever i Forserum med hänsyn taget till det stora elevbortfallet vid läsåret 08/09, samt förutsättningarna för en fungerande ämnesläraror-ganisation.

 

Synpunkter i remissvaren.

I remissvaren är det genomgående att man betonar den goda sociala miljön på kommunens mindre skolor samt skolans betydelse för samhällets utveckling och som samlingspunkt.

 

Barn- och utbildningsnämnden kommer att behandla förslag till skolstruktur vid sitt ordinarie sammanträde den 8 december 2008.