Motion till kommunfullmäktige i Nässjö

Lyft fram problemen i ljuset - informera om yttrandefriheten i kommunen

Det svenska folket har blivit allt tystare i takt med att nedskärningspolitiken tagit över. Allt färre står upp och öppet framför kritik mot missförhållandena på arbetsplatserna. Det är förståeligt med tanke på en allmänt hårdare attityd från arbetsgivare och ständiga hot om försämringar i arbetsrätten.

Tyvärr har vi på senare tid kunnat ta del av rapporter som visar att kommunerna inte är undantag.

Yttrandefriheten är en grundlagsfäst rättighet i vårt samhälle. Den är med andra ord en av de viktigaste delarna av vår demokrati. Ytrandefrihetens idé är att demokratin utvecklas bäst om problem lyfts fram i ljuset och skapar debatt och diskussion.

Det är viktigt att Nässjö kommun har en engagerad personal som känner lust att väcka debatt i olika frågor på arbetsplatsen. Att öppet kritisera förhållanden är inte illoljalt utan snarare en lojalitetshandling mot medborgarna.

För att undvika att vi får situationer där personalen inte vågar ifrågasätta och för att visa att Nässjö är en kommun som värnar om öppenhet är det viktigt att personalen har insikter om vilka rättigheter, men också skyldigheter, som gäller kring yttrande- och tryckfriheten.

Jag yrkar att:

att all personal informeras om grundlagens innebörd när det gäller yttrande- och meddelarfriheten och att detta ses som en viktig del av kommunens personalpolitk.

att kommunfullmäktige uttalar sig för en ökad öppenhet, internt och i kontakter med allmänheten.

 

Nässjö den 6 juli 1998

Bernt Hultberg

SAFE

Motionen behandlades vid kommunfullmäktige den 24 febr. 2000 och blev positivt bemött.

Fullmäktige uttalade sig för vikten av kommunens anställda vågar och vill delta i den debatt som förs om kommunens verksamhet och ur den fungerar, samt att en fri och öppen debatt främjar kommunens utveckling.

Ökad öppenhet i kommunen och kommer i kommande nummer av personaltidningen Nässlan att beskriva och exemplifiera kring yttrande- och meddelarfrihet samt lojalitet gentemot arbetsgivaren.