Motion till

Kommunfullmäktige i Nässjö

 

Ang. meddelarfrihet i kommunalt anlitade entreprenadföretag

 

Som bekant är SAFE motståndare till att lägga ut kommunala verksamheter till privata företag (entreprenad). Vi vill inte riskera att vinstintressen kommer in i den kommunala verksamheten.

 

Ett annat skäl är att vi inte har full demokratisk insyn i verksamheten då den drivs på entreprenad, detta trots att verksamheten finansieras fullt ut av skattebetalarna.

 

Personalen i privata bolag har inte samma meddelarfrihet (frihet att öppet kritisera företagets verksamhet, skriva insändare, meddela pressen osv.) som personal i offentlig sektor.

 

Malmö kommun har hittat ett sätt att komma tillrätta med detta problem. Man avser att skriva in krav på meddelarfrihet i alla entreprenadkontrakt. Entreprenören förbinder sig alltså att avtalsvägen ge personalen samma möjligheter till öppenhet/meddelarfrihet som om de vore anställda i kommunal regi.

 

Det finns inga lagliga hinder för att skriva in meddelarfriheten i ett avtal med ett privat företag. Klart är dock att en sådan avtalad meddelarfrihet saknar stöd i grundlagen. En entreprenör som tystar en anställd eller efterforskar en källa kan därmed inte åtalas för brott mot tryckfrihetsförordningen. Kommunen kan dock, i ett sådant här fall, hävda avtalsbrott och därmed riskerar entreprenören att avtalet sägs upp.

 

Oavsett vilken grundinställning fullmäktiges ledamöter har till entreprenader i den kommunala sektorn, ligger det in allas intresse att den demokratiska insynen ökar i den kommunala verksamhet som bedrivs av privata företag.

 

Med hänsyn till ovanstående föreslår jag att:

 

- Kommunfullmäktige beslutar införa krav på öppenhet/meddelarfrihet i alla kommande entreprenadavtal.

 

Nässjö den 30 juni 2000

 

Bernt Hultberg, SAFE