Motion till kommunfullmäktige

Öppna alla nämndsammanträden för

allmänheten!

 

Sedan ett antal år tillbaka är några av Nässjö kommuns nämndsammanträden varje år öppna för besök av allmänheten. Detta är resultatet av en motion som Bernt Hultberg (SAFE) lade 1995.

 

Riksdagen antog i mitten av 90-talet en lag som ger kommunerna möjlighet att öppna så gott som samtliga nämndsammanträden för allmänheten. Undantag är där en kommunal nämnd utövar myndighetsövning, eller handhar frågor som är sekretessbelagda. Det är dock upp till varje kommun att besluta om man skall utnyttja denna möjlighet till öppna nämndsammanträden.

 

Svaret på Hultbergs motion blev lite av en halvmesyr. Det är i regel bara ett eller två sammanträden per år och nämnd som är öppna för allmänheten. De allra flesta nämndsammanträdena har förblivit stängda för kommunens invånare!

 

Under debatten våren 2001 ang. ett regionparlament i Jönköpings län talades det med en sällan skådad emfas och inte så lite darr på stämman om behovet ”öppna sammanträden” istället för ”slutna rum”.

 

Av den debatten borde man kunna dra slutsatsen att tiden nu är mogen för att öppna samtliga nämndsammanträden i kommunen som lagen ger möjlighet till. Till skillnad från regionparlament är ju detta en fråga som kommunen helt och hållet kan besluta om själv.

 

 

Mitt förslag till fullmäktige är alltså:

 

- att Nässjö kommuns samtliga nämnd- och styrelsesammanträden är öppna för allmänheten; där lagen så medger. 

 

Nässjö 26 juli 2001

 

Thomas Erixzon, SAFE