Reservation till Nässjö kommuns budget 2005 och flerårsplan 2006-2007

 

SAFEs budgetförslag syftade till att så långt möjligt bromsa nedskärningar och försämringar inom förskola, skola, handikapp- och äldreomsorg i Nässjö kommun

 

Vårt budgetförslag hade gett Nässjö kommun möjlighet att anställa ytterligare ca 30 personer inom förskola och skola och ge mer resurser till elever med särskilda behov. Måltidsavgifterna på Brinellgymnasiet skulle tagits bort och för de som går på Musikskolan hade det inte blivit någon höjning av avgifterna.

 

Inom omsorgsförvaltningen hade kommunen kunnat anställa mer personal och öka personaltätheten. Aktiveringen hade varit kvar, rehabiliteringen utökats och Träffpunktens verksamhet hade kunnat fortsätta sitt goda arbete.

 

Kulturhusets verksamhet i Nässjö hade varit säkrad och kultur- och fritidsförvaltningen hade fått en miljon till för ungdomsverksamhet. Utredningen om Pigallefastigheten och dess framtida verksamhet återremitterades efter diskussion, vilket kan ge förutsättningar för ett bra förslag för hur kommunens kulturverksamhet ska inriktas. SAFEs ambition är att det framför allt ska vara inriktat på barn- och ungdomsverksamhet samt bibliotek.

 

Miljö- och byggförvaltningen hade kunnat anställa fler personer för att bättre kunna klara lagstadgad livsmedels- och miljötillsyn.

 

SAFE föreslog en skattehöjning på 70 öre samt en del omdisponeringar mellan kommunens förvaltningar för att kunna klara dessa åtaganden.

 

Vi reserverar oss härmed till förmån för vårt eget budgetförslag.

 

SAFE:s fullmäktigegrupp gm

 

Thomas Erixzon