Konstitution och EMU

 

Svenska folket sade i folkomröstningen 2003 nej till EUs valuta - euron - och svenska folket sade därmed också nej till att delta fullt ut i EUs ekonomiska och monetära union – EMU.

 

Sverige är inte ensamt om att välja att ha en egen valuta bland EU-länderna; detta gäller även Danmark och Storbritannien. Det finns dock stora skillnader mellan Sverige å ena sidan och Danmark och Storbritannien å den andra.

 

I den konvergensrapport som Europeiska centralbanken givit ut för 2004 beskrivs hur Danmark och Storbritannien har en särskild ställning, som innebär att de inte behöver gå med i den gemensamma valutan förrän de själva meddelar sin avsikt att införa den.

 

Vad gäller Sverige står det i konvergensrapporten att ”…Sverige [har] ett undantag men inte någon särskild ställning när det gäller deltagande i etapp tre av EMU. Sverige är därmed skyldigt enligt fördraget att införa euron (min kurs.), vilket innebär att landet måste sträva efter att uppfylla samtliga konvergenskriterier...”.

 

Nej-sidan som vann folkomröstningen krävde av regering och riksdag att verkligen se till att få till ett juridiskt giltigt undantag efter det svenska folkets nej till euro och EMU. Det politiska och ekonomiska etablissemanget har dock inte lyft ett finger för att göra något åt detta. De hoppas kunna tiga ihjäl hela saken.

 

I förslaget till ny grundlag för EU står det klart uttalat i artikel 8 att ”Unionens valuta skall vara euron.”. Förslaget till EU-grundlag innebär också ytterligare steg mot att bli en egen statsbildning - Europas förenta stater.

 

Många länder inom EU har beslutat om att ha folkomröstning om förslaget till EU-grundlag. En majoritet i svenska riksdagen anser dock att förslaget till EU-grundlag inte är en fråga för folket, utan den ska förbehållas riksdagsledamöterna. Om det är så att denna majoritet av Sveriges riksdagsledamöter väljer att fatta beslut om att godta förslaget till EU-grundlag är det ytterligare risk att euron och EMU genomförs fullt ut.

 

Därför är det oerhört viktigt att kräva att vi får en folkomröstning om förslaget till ny grundlag för EU. Finns inte ens möjligheten för folket att avstyra förslaget till EU-grundlag så införs euron och EMU med stor säkerhet trots folkets nej i folkomröstningen 2003. Då har EU-anhängarnas kupp lyckats; de har fått en EU-stat med egen valuta, där ländernas suveränitet försvinner.

 

I artikel 6 i förslaget till EU-grundlag står det nämligen: ”Konstitutionen och den rätt som antas av unionens institutioner genom utövandet av de befogenheter som den har tilldelats skall ha företräde framför medlemsstaternas rätt.”

 

Uno Kenstam
Folkrörelsen Nej till EU, Nässjö