Kommentar till polisstyrelsens beslut angående polisstationerna på Höglandet

 

Protesterna har varit massiva mot stängningen av flera polisstationer på småländska höglandet. För att lugna opinionen har länspolismästaren lagt ett förslag om 4 timmars öppethållande i veckan för allmänheten på polisstationerna i Nässjö, Vetlanda och Tranås. (Uppgiften är hämtad från SmT 27/8)

 

Men detta är alldeles för lite för att ge godtagbar service! Jämfört med idag försvårar det avsevärt allmänhetens möjlighet till direktkontakt med polisen. Polisstationerna reduceras till hittegodsinlämningar som är öppna 4 timmar i veckan.

 

Polisstyrelsen har beslutat att under kommande halvår utreda utökat öppethållande. Risken är dock att detta bara är en dimridå för att lugna allmänheten för tillfället. När tiden är ”mogen” slår man sedan igen stationerna för gott.

 

I SmT (27/8) står det att ”polispatrullerna ska utgå från Nässjö, respektive Tranås och Eksjö”. Vad innebär detta i praktiken? Är polispatrullen stationerad på respektive ort eller innebär det bara att man stämplar in på stationen i början av sitt arbetspass och sen är verksam över hela Höglandsområdet eller länet?

 

Vad som är helt klart är att passhanteringen centraliseras. Tre nya passhanteringsmaskiner ska placeras i Eksjö. Man måste fråga sig varför inte man kan ha en apparat på varje polisstation på Höglandet? Varför måste alla ligga på samma ort?

 

Passhanteringen är en viktig service gentemot allmänheten på en polisexpedition. Försvinner den så kan det bli en ursäkt att lägga ner hela stationen som sådan.

 

Vad gäller Nässjö så är polisstationens lokaler här uppsagda till våren 2006. Detta visar om något att man inte ska låtas sig invaggas i någon falsk säkerhet och tro att polisstyrelsen och polisledningen på allvar har backat från sina stängningsplaner.

 

 

SAFE

genom

Bernt Hultberg och Thomas Erixzon, Nässjö

 


Öppet brev till ledamöterna i Jönköpings läns polisstyrelse.

 

Starka skäl finns för att behålla polisstationerna i Nässjö, Vetlanda, Tranås och Eksjö!

 

SAFE har under sommarens lördagar samlat in namn på Stora Torget i Nässjö för att få behålla polisstationen i staden. Gensvaret från Nässjöborna har varit mycket stort – människor har kommit fram och skrivit på namnlistorna i stort sett hela tiden vi har funnits på plats! Hittills (19 augusti) har ca 4 550 personer skrivit på uppropet.

 

*

 

Den utredning som ligger till grund för att avveckla polisstationerna i Nässjö, Vetlanda och Tranås visar på mycket stora nackdelar med att polisen på Höglandet koncentreras till en enda ort. Bl.a. står det att det kan bli svårare att rekrytera ny personal och att mängden uppklarande brott begångna på de orter som blir utan polisstation riskerar att bli lägre.

 

Koncentreras polisen till en ort på Höglandet måste, enligt utredningen, en helt ny polisstation byggas där – detta oavsett vilken ort det blir. Ett helt nytt stort, polishus är inte gratis; men några kostnadskalkyler finns inte med i utredningen.

 

En enkät som gjorts bland polispersonalen redovisas i utredningen. Där framgår att hela 74 % av personalen inte ser några fördelar personligen med att polisverksamheten skall utgå från en och samma ort. 72 % av personalen ser inga fördelar verksamhetsmässigt. 48 % av personalen kommer i så fall att söka efter någon annan arbetsplats/uppgifter inom polisen.

 

I utredningen framgår att en god lokalkännedom är viktigt för polisens arbete. Denna kommer att minska om polisens verksamhet koncentreras.

 

I utredningen står det: ”För att polisarbetet ska bli så säkert som möjligt är det viktigt med personkännedom i hotfulla och farliga situationer. Att ha kännedom om hela Höglandet är inte greppbart”.

 

Där står att om man flyttar bort den ingripande verksamheten från stora orter med många allvarliga händelser så leder detta till mer otrygghet och osäkerhet för kommuninvånarna. Av utredningen framgår att Nässjö, Tranås och Vetlanda har haft betydligt fler polisingripanden än Eksjö de senaste åren.

 

Mot denna bakgrund är det förvånande att utredningsgruppens majoritet ändå föreslår att polisverksamheten skall koncentreras till en ort på Höglandet och att denna ort blir Eksjö. Väl att märka var utredningsgruppen inte enig om detta.

Eniga var utredningsgruppen däremot om att de personalmässiga effekterna av detta är övervägande negativa.

 

I utredningen redogörs för så många tungt vägande skäl att behålla nuvarande polisstationer att det borde ha varit självklart för länspolismästaren och polisstyrelsen att helt skrinlägga alla planer på koncentration till en ort.

 

Detta särskilt som man i utredningen inte kan påvisa några ekonomiska fördelar med att koncentrera verksamheten. Bygget av ett helt nytt polishus kan ju istället göra att polisverksamheten blir dyrare på Höglandet.

 

*

 

De polisstationer som idag finns på Höglandet – Nässjö, Eksjö, Tranås och Vetlanda måste få finnas kvar och ha expeditioner som är öppna för allmänheten. Det är den politiskt tillsatta polisstyrelsen – ordf. Göran Aronsson (kd), Sören Öholm (fp), Bo Holst (s), Christer Sjöberg (s), Anja Berglund (s), Anita Holm (s), Lena Backstig (kd), Alice Åström (v), Helena Bouveng (m), Göran Äng (c), Folke Solheim (m) - som har det yttersta ansvaret för detta.

 

Detta gäller även de politiska partier – m, c, fp, kd, s och v - som är representerade i polisstyrelsen. Störst ansvar måste läggas på kristdemokraterna eftersom polisstyrelsens ordförande Göran Aronsson är just kristdemokrat.

 

Ett stort ansvar har även socialdemokraterna. Går länets största parti emot nedläggningen av polisstationerna i Nässjö, Vetlanda och Tranås blir det svårt för övriga partier att stödja nedläggningarna.

 

I ett aktuellt flygblad från den ”borgerliga alliansen” – m, c, fp och kd – talas om att människor måste ha nära till polisstationerna. I länets polisstyrelse har dessa fyra partier majoritet – 6 av 11 ledamöter. Menar den borgerliga alliansen allvar med sitt budskap till väljarna finns det bara en sak att göra – att rösta nej till att centralisera polisen till en enda ort på smäländska höglandet!

 

SAFE (Solidaritet, Arbete fred, Ekologi), Nässjö

 

genom Bernt Hultberg och Thomas Erixzon