30/1 2005

Till Kommunstyrelsen

Att hanteras på ks-möte 9/2 under övriga frågor.

 

 

 

Inlösen av tomter i Spexhult

 

Skyddet av vattentäkten är det övergripande och viktiga skälet att bygga ut ”kommunalt VA” i Spexhultområdet.

 

Jag har fått uppfattningen att en stor majoritet av fastighetsägarna är positiva till VA-framdragningen. Det gäller även många av dem som inte gillar särtaxan och dess konstruktion.

 

Debatten har visat att det finns ett antal fastighetsägare som hamnat i en besvärlig situation när det gäller att kunna betala anslutningen och de tillkommande investeringarna i fastigheten.

 

Besluten om skyddsområde, särtaxa och – snart – detaljplan gäller lika för alla alldeles oavsett inkomst och förmögenhet. Anlitade jurister säger att det enligt VA-lagen inte heller går att dela på anslutningsavgiften i en allmän del och en fastighetsdel - som erläggs vid anslutningen - som tanken var när ärendet tog sin början.

 

Det tas inga hänsyn till betalningsförmåga och det är svårt stötta endast vissa av fastighetsägarna i Spexhult. Det är förmodligen otillåtet att gå in med kommunala medel och särbehandla vissa.

 

Jag har stött besluten angående skyddsområde, VA-framdragning och särtaxa, men ser att kommunen på något sätt borde gå in.

 

Den möjlighet jag ser är att kommunen löser in de fastigheter där fastighetsägarna inte klarar VA-anslutningen. Därefter betalar kommunen anslutningsavgiften och säljer fastigheten eller hyr ut den till de ursprungliga ägarna.

 

 

Därför vill jag att kommunstyrelsen utreder och lämnar svar på följande frågor:

 

  1. kan erbjudande om inlösen lämnas till enbart vissa särskilt utsatta fastighetsägare eller måste erbjudandet gälla alla?

 

  1. hur många skulle ta ett sådant erbjudande?

 

  1. vad skulle en inlösensumma bli per fastighet?

 

  1. vad skulle en tänkt hyra efter inlösen och anslutningsavgift hamna på?

 

  1. finns någon annan möjlighet att underlätta för särskilt utsatta fastighetsägare?

 

 

 

 

 

Uno Kenstam

Kommunstyrelseledamot, SAFE