Motion till Nässjös kommunfullmäktige

 

Angående VA-utbyggnaden vid Spexhultasjön

 

Utbyggnaden av VA-nätet vid Spexhultasjön har visat sig medföra stora problem för en del sommarstugeägare. Man kan tvingas betala belopp på över 100 000:-  för en VA-anslutning som man inte har någon som helst användning för. Detta gäller fr.a. ägare och arrendatorer till små och sparsamt använda stugor och till obebyggda tomter.

 

En del av dessa stugägare har inte ekonomisk möjlighet att betala så stora belopp. Man har kanske inte heller möjlighet att sälja tomten/stugan till ett rimligt pris. Man kan också tvingas lämna en sommarstuga som man har ägt i decennier.

 

Nässjö kommun måste på något sätt underlätta för dessa sommarstugeägare så att de kan bo kvar i sina små stugor utan att betala helt orimliga anslutningsavgifter till en VA-anslutning man inte kommer att använda.

 

Att i praktiken tvinga mindre bemedlade sommarstugeägare att subventionera bättre bemedlade utan att de förstnämnda själva kan dra nytta av en påtvingade ordningen, hör som vi ser det, knappast samman med vad som kan accepteras i en demokratisk rättsstat.

 

Beslutet att tillämpa s.k. särtaxa för det kommande vatten- och avloppsnätet vid Spexhultasjön, för att detta skall självfinansieras, har kritiserats av de boende vid sjön. Man menar att eftersom VA-utbyggnaden sker för att skydda Nässjö centralorts vattentäkt så bör kostanden fär anslutningen till VA-nätet inte drabba de boende vid Spexhultasjön extra hårt genom en särtaxa som ger en högre anslutningsavgift än den gängse.

 

Vi tycker att detta är ett rimligt resonemang; inte minst mot anslutningsavgiften ändå blir hög.

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att:

 

-         Undantag från den obligatoriska anslutninsgavgiften till VA-nätet kan göras fär små stugor och obebyggda tomter där vatten och avlopp inte används och att Nässjö kommun svarar för kostnaden för anslutningspunkten fram till dess att anslutnings ker; t.ex. i samband med ägarbyte eller liknande.

-         särtaxan för Spexhultsområdet slopas

-         undantag från den obligatoriska anslutningsavgiften kan göras efter särskild prövning

-         kommunen åtar sig att lösa in de fastigheter där så är lämpligt eller krävs.

 

 

Bernt Hultberg, SAFE

 

Thomas Erixzon, SAFE