Remissvar på folkhälsoprogrammet

 

SAFE har diskuterat förslaget till folkhälsopolitiskt program och funnit att det täcker in det som har med folkhälsa att göra.

 

Förslaget innehåller många allvarliga punkter varav alkohol- och drogfrågorna har en motiverat framskjuten plats då detta inte längre synes vara en prioriterad fråga från riksdag och regerings sida. Här måste kommunerna satsa stora resurser för att möta besluten om en allt mer liberal alkohol- och drogpolitik.

 

Frågorna som rör social och ekonomisk trygghet kräver också stora kommunala resurser, då de sociala klyftorna ökar och arbetslösheten fortfarande tillåts vara på en för svenska förhållanden mycket hög nivå. Ej heller här ser vi ett tillräckligt intresse från riksnivån, utan mycket av detta får kommunerna själva jobba med, trots att det inte är den optimala samhällsnivån för detta.

 

Förslaget till folkhälsopolitiskt program förpliktigar och det kommer att krävas ett tålmodigt arbete för att de handlingsplaner som kommer att utarbetas ska kunna genomföras. Det är via handlingsplanerna det egentliga arbetet börjar och här måste resurser tas fram och avsättas för detta ändamål om det folkhälsopolitiska programmet ska få genomslag i praktiken.

 

 


För SAFE

 

 

 

 

Uno Kenstam