Remissvar från SAFE på:

 

Fördjupad översiktsplan för Nässjö stad

 

 

 

Den fördjupade översiktsplanen är på de allra flesta områdena en väl genomarbetad analys över Nässjö stad vad gäller befolkning, vägar, bostadsområden, trafik- och miljösituation etc. SAFE ställer sig bakom de flesta av förslagen och rekommendationerna i den nya fördjupade översiktsplanen.

 

På en del punkter har vi dock kritik eller andra synpunkter på förslagen; nedan följer en genomgång av dessa.

 

Industriområden

 

I planförslaget finns ett mycket stort industriområde benämnt Gamlarp. SAFE är för att den västra delen av detta område, utmed stambanan, planeras för industriutbyggnad. Med hänsyn till kommunikationer är det ett utmärkt område för industrietablering.

 

Men med att tillskapa ett nytt jättelikt industriområde söder och öster om Träslanda; utmed vägen till Solberga är det en helt annan sak. Detta gigantiska industriområde är det mest kontroversiella och iögonfallande förslaget i hela översiktsplanen. Även om marken strax norr om Brinellskolan i ett alternativt förslag plockats bort som industrimark kvarstår det stora området utmed Solbergavägen.

 

SAFE anser att detta område, väster om vägen till Solberga in mot Träslända, inte skall avsättas till industriområde. Vi vill inte heller att området strax norr Brinellskolan, enligt alternativ 1, planeras som industriområde.

 

All denna mark är idag ett väl utnyttjat frilufts- och strövområde; inte minst använt av Brinellskolans lärare och elever i samband med skolundervisningen. Det används inom såväl idrottsundervisningen (som orienteringsskog), barn- och fritidsprogrammet och i biologi/naturkunskaps-undervisningen.

 

Även Träcentrum, Runnerydsskolan och daghemmet Rödluvan använder naturen här för utbildningsändamål. Cykelklubben nyttjar området för träning. Hästridning sker dagligen här. Många springer eller promenerar i skogen regelbundet just för den fina naturens skull.

 

För de som bor i Runneryd, Norrboda och Annefors är detta ett viktigt område för rekreation, motion och friluftsliv. Ett bevarande av marken ligger i linje med formuleringarna i kommunens Agenda 21 och Folkhälsopolitiska program. Det ska inte vara ett krav att ta bilen för att komma ut till naturen!

 

SAFE menar att denna mark inte på något sätt behövs för att Nässjö tätort skall klara kommande industrietableringar. De andra, idag ej bebyggda, industriområdena som finns avsatta i översiktsplanen; Södergården, Bråna, Nässjöbyn, västra delen av Gamlarp, är mer än tillräckliga för de kommande decenniernas industriutbyggnad.

 

Alla dessa områden är till ytan ungefär lika stora som den industrimark som idag är bebyggd. De motsvarar över 40 Rusta-etableringar där varje lagerområde är stort som 6 fotbollsplaner.

 

Det finns knappast anledning att tro att Nässjö skulle få ett så stort tillskott av industrier de närmaste tiotal åren att det skulle behövas en ytterligare lika stor markyta, motsvarande 240 fotbollsplaner och som i storlek är att jämföra med alla Nässjös bebyggda industriområden sedan 140 år tillbaka!

 

Vad gäller övrigt ang. industriområden vill vi att dessa byggs ut undan för undan, allt efter efterfrågan och behov. SAFE vill inte att stora markarealer grovplaneras årtionden i förväg, det kostar kommunen mycket pengar och förfular landskapet på ett högst påtagligt sätt. Kommunen bör arbeta för att de färdigplanerade industriområden som idag finns byggs ut först. I Nässjö finns grovplanerad industrimark som stått färdig att bebygga sedan mer än 30 år!

 

 

Övriga synpunkter

 

Fritidsverksamhet/Kultur

Vi tycker det är bra att det tillskapas en näridrottsplats i Runnerydsområdet.

Det är viktigt att kulturområden och kulturobjekt snarast säkerställs i kommande detaljplanering för att undvika förvanskning och förstörelse. Rivningen av flera av Erik Sigfrid Perssons hus i både Runneryd och Åkershäll visar tyvärr att kommunens intresse för att bevara historiskt och arkitektoniskt intressanta byggnader i Nässjö lämnar en del övrigt att önska.

 

Hälsa och säkerhet

Trafikbullret på Mariagatan har ökat markant sedan omläggningen av trafiken i centrum i samband med byggnationen av Lidls varuhus. Åtgärder måste vidtas för att minska trafikbullret där.

 

Det är bra att man vi nyexploatering skall se till att kraftledningar m.m. som kan ge upphov till kraftiga magnetfält och byggnader där människor stadigvarande vistas inte lokaliseras i närheten av varandra.  

 

Det är även bra att man anger att försiktighetsskäl ska prägla utbyggnaden av 3G-master och 3G-antenner. På många håll har framkommit klagomål mot byggandet av nya master för mobiltelefon. Antenner har däremot kunnat sättas upp utan bygglov. Kommunen borde få ett ökat inflytande på hur 3G-antenner sätts upp i tätorten; t.ex. så att de inte kommer alltför nära skolor och förskolor.

 

Förorenade områden

Det finns enligt kartan på sid. 73 påfallande många miljöförorenade områden i Nässjö stad som inte är klassade med avseende på miljöfarlighet än. SAFE menar att dessa undersökningar måste prioriteras.

 

Lövhult

Vi tycker det är bra att ett kommunalt naturreservat inrättas i Lövhult.

 

Bostäder

Viss restriktivitet bör tas vid utbyggnad av bostäder i Ledet i Ingsbergsområdet bakom Lasarettet. Där finns fina skogs- och strövområden som är värda att bevara.

 

I Åkershäll tycker vi inte att backen på vänster sida om Vallgatan upp mot Åkraberget skall avsättas för bostadsändamål. I texten påstås att denna bebyggelse inte skall skada skidbacken i området. Men kartmaterialet på sid. 95 och sid. 100 visar något helt annat. Den mark som finns inritad ligger exakt där skidbacken ligger! Området, som har en lämplig skidbacke inte minst för barn, bör istället avsättas och utvecklas för friluftsändamål för de närboende i området.

 

Vi kan däremot tänka oss att det blir radhusbebyggelse på området där ”gamla 4:an” i Åkershäll en gång stod.

 

Vi tycker det är bra att bryggeritomten, kv. Gambrinus, bebyggs med förtätad småhusbebyggelse. Vi vill däremot inte att det bebyggs flerbostadshus i direkt anslutning till Mariagatan resp. Köpmangatan. Ska flerbostadshus byggas bör de ligga längre in på bryggeritomten. Grönområdet med almar längs Mariagatan bör bevaras intakt.

 

Det förslagna gamla industriområdet i Nyhem, kv. Segheten, norr om Vetlandajärnvägen kan på sikt vara lämpligt för bostadsändamål. Noteras ska dock att där idag finns befintlig industri- och företagsverksamhet. Dessa företagare ska inte behöva tvingas flytta sin verksamhet mot sin vilja. Ett annat förbehåll att det först måste undersökas om det kan finnas föroreningar från tidigare industrier i området.

 

Vi tycker det är bra att det i planen finns en ambition att motverka segregerade bostadsområden i Nässjö. Detta går dock stick i stäv med att kommunen ofta inriktar sig att skapa flera  s.k. ”attraktiva områden”, i klartext ”gräddhyllor” med dyr tomtmark. Exempel på detta är kv. Ledet, Åkershäll (vid Vallgatan)  och Vallbohaga.

 

Vi tycker att kommunen mer borde prioritera ny tomtmark för folk í normalinkomstlägen. Tomtmarken mellan Pinnen och Åkersskolan är sådant område som borde få företräde vid kommande detaljplanering.

 

 

 

 

Nässjö den 15 maj 2005

 

SAFE

 

 

gm Thomas Erixzon


                                                                                       12/4 2005

SAFEÄndringförslag
”samrådsförslag till fördjupad översiktsplan för Nässjö stad”

 

5. Industriområden

 

Barn- och utbildningsnämnden anser att området väster om vägen till Solberga in mot Träslända, inte skall avsättas till industriområde. Vi vill inte heller att området strax norr Brinellskolan, enligt alternativ 1, planeras som industriområde.

 

All denna mark är idag ett väl utnyttjat frilufts- och strövområde; inte minst använt av Brinellskolans lärare och elever i samband med skolundervisningen. Det används inom såväl idrottsundervisningen (som orienteringsskog), barn- och fritidsprogrammet och i biologi/natur-kunskapsundervisningen.

 

Även Träcentrum, Runnerydsskolan och daghemmet Rödluvan använder naturen här för utbildningsändamål.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernt Hultberg                                              Uno Kenstam