Reservation till Nässjö kommuns budget 2006 och flerårsplan 2007-2008

 

På fullmäktiges sammanträde den 24 november lade SAFE fram sitt förslag till kommunal budget. Vår utgångspunkt var bibehållen och på vissa områden förbättrad kvalitet inom främst barn- och utbildningsnämnd och omsorgsnämnd.

 

Detta skulle till största delen ha finansierats med en skattehöjning på 70 öre (cirka 100 kronor i månaden för en normalinkomsttagare).

 

SAFE:s budgetförslag hade bl.a. inneburit fler anställda och mer resurser till äldre- och handikappomsorg och förskola, grundskola och gymnasium.

 

*

 

Genom att ge ytterligare 13,4 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden hade vi bl.a. kunnat ta bort måltidsavgiften för eleverna på gymnasiet, gett medel för ökad personaltäthet inom förskola, grundskola och gymnasium motsvarande ca 27 tjänster, ökat anslaget till elever med behov av särskilt stöd, samt haft lägre avgifter till musikskolan.

 

Till omsorgsnämnden hade 13,9 miljoner mer bl.a. gått till förstärkning av rehabiliteringsorganisationen motsvarande 7 tjänster och till bemannad aktivering för träning och social gemenskap på boendeenheterna.

 

Vidare hade SAFE:s budget ökat personaltätheten, och gett bättre omsorgskvalitet till vårdtagarna och bättre arbetsvillkor till personalen. Medel hade gått till att genomföra skyddsronder 4 gånger per år på samtliga enheter inom äldre- och handikappomsorgen. Parkgården hade fått tillbaka en bemannad reception.

 

 

Habiliteringsersättningen (s.k. flitpengar) till utvecklingsstörda på 35 kronor per dag hade återställts, det hade inte blivit någon höjning av hyrorna och kostpriserna för äldre och handikappade, det hade blivit förbättrad möjlighet till rekreationsbidrag och kontaktperson åt handikappade, och avgiften för färdtjänsten hade följt kollektivtrafiktaxan.

 

SAFE:s förslag hade gett 1,17 miljoner mer till individ- och familjeomsorgsnämnden för att täcka ökade kostnader.

 

Kultur- och fritidsnämnden hade fått 1 miljon mer och därmed kunnat ha mer ungdomsverksamhet för ungdom i nedre tonåren, ökat föreningsstödet och haft mer resurser till bibliotek och allmänkultur.

 

Miljö- och byggnadsnämnden hade fått 285 tusen mer för bl.a. miljöinspektioner.

 

Tekniska servicenämnden hade fått 1,2 miljoner mer. Man hade då kunnat genomföra bättre underhåll av gator, grönytor och planteringar, samt gett mer stöd till enskilda vägar. Kommunen hade kunnat spola upp isbanor i centralortens stadsdelar och i övriga tätorter.

 

Det hade blivit bättre kollektivtrafik, bl.a. på lördagar, söndagar och kvällar.

 

Detta hade finansierats till största delen med ovan nämnda skattehöjning, men också genom en del minskade anslag. Bl.a. genom att partistödet hade halverats och att antalet kommunalråd minskat.

 

Vi reserverar oss härmed till förmån för SAFE:s budgetförslag. 

 

För SAFE:s fullmäktigegrupp genom

 

Thomas Erixzon