Reservation,

Nässjö kommunfullmäktige 24/2 2005, ang. ärende 13,

”Ändring av delegation avseende detaljplaner och områdesbestämmelser”.

 

Nässjö kommunfullmäktige har under de senaste decennierna avlövats en stor del av sin bestämmanderätt i kommunala frågor. Besluten har istället delegerats ut till olika nämnder och styrelser. Detta har gjort att allmänhetens insyn i för kommunen viktiga beslut har minskat.

 

Fullmäktige är det enda organ i kommunen vars ledamöter väljs direkt i allmänna val. Det är också det enda organ där mötena i regel är öppna för allmänheten och sänds i närradion.

 

Beslut om nya detaljplaner och områdesbestämmelser har tidigare setts som en så viktig del av kommunens verksamhet att man av demokratiska skäl valt att ta dessa beslut i kommunfullmäktige.

 

Genom fullmäktiges beslut den 25 nov. 2004 fick kommunstyrelsen delegation på att ”anta detaljplaner och områdesbestämmelser som upprättats med normalt planförfarande och som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt”. 

 

Då frågan åter aktualiserats menar SAFE att denna delegation till kommunstyrelsen skall tas bort. Kommunfullmäktige skall liksom tidigare anta alla detaljplaner och områdesbestämmelser utom de som är s.k. ”enkelt planförfarande”. Vi vill att samma regler som gällde fram till 25/11 2004 åter skall gälla.

 

Uttrycken ”inte av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt” i de nya reglerna ger utrymme för en hög grad av tolkningsmöjligheter och godtycklighet. Det finns risk att viktiga planärenden nu kommer att avgöras i kommunstyrelsen i stället för i kommunfullmäktige.

 

Då kommunstyrelsens sammanträden inte är öppna för allmänheten får kommunens medborgare ingen direkt möjlighet att se och höra hur beslutsfattandet går till. Värt att notera är också att under innevarande mandatperiod har s, c och fp majoritet i kommunstyrelsen, men inte i kommunfullmäktige.

 

SAFE:s fullmäktigegrupp

gm Bernt Hultberg och Marianne Broman