Reservation

Nässjö kommunfullmäktige 31/3 2005, ang. ärende 10, ”Ny

detaljplan för handel och kontor utmed Brogatan i Nässjö”.

 

Den nya detaljplanen för kvarteret Dalvik i korsningen Brogatan-Mellangatan har forcerats genom den kommunala beslutsprocessen så snabbt att det är demokratiskt oacceptabelt. Planförslaget upprättades den 27 januari 2005. Förslaget skickades till berörda och reviderades i februari. Planutställningen ägde rum

28 februari-29 mars. Kommunstyrelsen tog i princip sitt beslut medan utställningen ännu pågick. Den 30 mars, bara en dag efter att utställningstiden gått ut, tog miljö- och byggnadsnämnden beslut i frågan. Dagen därefter, den 31 mars, antogs planen av fullmäktige.

 

Denna forcerade handläggning lämnar mycket i övrigt att önska vad gäller demokratisk hantering. Ledamöter och partigrupper har inte haft tid att diskutera sakfrågan på ett grundligt sätt efter utställningstiden.

 

Handlingarna till grund för beslutet fanns på fullmäktiges bord först på själva sammanträdet. Det var en förkortad sammanställning av de skriftliga synpunkter som kommit in, med kommentarer från tjänstemän på miljö- och byggförvaltningen. Kopior på de ursprungliga skrivelserna har aldrig funnits med bland handlingarna, vare sig i miljö- och byggnadsnämnd eller i kommunfullmäktige.

 

SAFE menar att man inte kan behandla de synpunkter som inkommit från dem som är berörda av planändringen på detta nonchalanta sätt. Trafikproblem och buller borde ha analyserats noggrannare innan planen antogs.

 

SAFE krävde därför återremiss på detta detaljplaneförslag. Vi ville att frågan skulle få den normala handläggningstiden i miljö- och byggnadsnämnd, utskott I, kommunstyrelse och fullmäktige. Först då hade planen kunnat diskuteras ordentligt innan beslut togs.

 

Med hänvisning till ovanstående reserverar vi oss till förmån för vårt förslag om återremiss. Som en konsekvens av att återremisen inte bifölls deltog vi sedan inte i beslutet i själva sakfrågan; ja eller nej till detaljplanen.

 

SAFE:s fullmäktigegrupp

gm Thomas Erixzon