Reservation,

Nässjö kommunfullmäktige 24/2 2005,

ang. ärende 9,”Yttrande över medborgarförslag om omprövning av nedläggningsbeslut gällande dagrehabiliteringen på Parkgården”.

 

Fullmäktige beslutade i nov. 2003 att invånare i Nässjö kommun kan lägga s.k. medborgarförslag till fullmäktige. Detta efter att riksdagen ändrat kommunallagen för att ge möjlighet till ökat demokratiskt inflytande och engagemang för kommunens medborgare.

 

Det enda formella kravet för att kunna lägga ett medborgarförslag är att man skall vara folkbokförd i den kommun där förslaget läggs.

 

Mot denna bakgrund är det ett djupt kränkande och oförskämt svar majoriteten i kommunfullmäktige har gett på det medborgarförslag som lagts av Carola Adolfsson i augusti 2004.

 

Förslagsställaren vill att nedläggningen av dagrehabiliteringen på Parkgården omprövas. Det påtalas bl.a. att behov av rehabilitering finns och bedöms ha ökat under åren.

 

Kommunfullmäktiges majoritet har gått helt på omsorgsnämndens yttrande. Omsorgsnämnden påstår där att medborgarförslaget är att betrakta som ett ”överklagande” och att tiden för överklagande redan har gått ut. Man påstår också att förslagsställaren är att betrakta som ”talesman för en arbetsgrupp” och att detta då skulle medföra att förslaget ang. Parkgårdens rehabilitering inte var att betrakta som ett medborgarförslag! Därför föreslås medborgarförslaget lämnas utan åtgärd!

 

SAFE menar att det är en skam att kommunfullmäktiges majoritet ställer upp på dessa valser om ”överklagande” och ”talesman för en arbetsgrupp” och med detta som grund struntar i att ge ett ärligt och hederligt svar på det seriöst lagda medborgarförslaget.

 

 

Det finns inget i kommunfullmäktiges arbetsordning som förhindrar kommunens anställda att lämna medborgarförslag. Det finns heller ingenting i arbetsordningen som säger att medborgarförslag ang. omprövning av kommunala beslut skall betraktas som överklagande.

 

Kommunfullmäktiges snorkiga svar ger uttryck för en översittarattityd gentemot kommuninvånarna och deras strävan att genom medborgarförslag försöka påverka de politiska besluten.

 

Vi reserverar oss härmed uttryckligen mot kommunfullmäktiges beslut i denna fråga!

 

 

SAFE:s fullmäktigegrupp

 

gm

Bernt Hultberg, Marianne Broman