Reservation,

Miljö- och byggnadsnämnden 23/2 2005 ang. ärende 15,

”Remissvar ang. ansökan om täktverksamhet enligt 12 kap.

miljöbalken (1998:808) på fastigheten Stenseryd m.fl.,

Nässjö kommun.

 

Skäftesmyr klassas som klass 2 enligt ”Våtmarker i Nässjö kommun 1995, vilket gör att den anses som mycket skyddsvärd. Det innebär att ”objekten bör av naturvårdsskäl inte exploateras. Även små lokala ingrepp bör i det längsta undvikas”.

 

Då sällsynta fågelarter häckar på mossen är det viktigt att torvbrytning inte återupptas och utvidgas.

 

Med hänvisning till detta vill jag, till skillnad från miljö- och byggnadsnämndens majoritet, inte heller ha fortsatt torvbrytning på den tidigare påverkade delen.

 

Jag reserverar mig därför mot miljö- och byggnadsnämndens beslut i denna fråga.

 

Thomas Erixzon, SAFE