Rökrum i stadshuset  

Interpellation till tekniska kontorets ordförande Bo Zander. (s). 2005-05-19

Det blir allt vanligare att försöka skapa rökfria miljöer i samhället. Folkhälsoarbete ges också större vikt.

På många arbetsplatser minskar också möjligheterna att röka inne i byggnader där människor vistas. De som önskar röka får gå ut. Så är det till exempel idag på de kommunala arbetsplatser jag känner till.

Vid ombyggnad av stadshuset byggs enligt uppgift ett nytt rökrum när det gamla rivs bort.

Mina frågor till Bo Zander:
- vem har beställt rökrum?
- vem har godkänt ritningarna?
- vilka motiv har givits för att återuppbygga ett rökrum?

*

 

Interpellationssvar

Bo Zander (s), 2005-05-24

Uno Kenstam har lämnat in en interpellation som mynnar ut i tre frågor och som handlar om de tilltänkta rökrummet i Stadshuset. Innan jag svarar på dessa frågor vill jag först nämna att det rum som enligt planerna var avsett till rökrum istället kommer att dissponeras som kopieringsrum och därmed anseras jag att Unoss frågor till mig och Per Persson faller. Trots denna vändning ska jag naturligtvis svara på Unos frågor.

Svar på de första frågorna
Beslutet att ombyggnadsplanerna utanför kommunstyrelsens sessionssal skulle inrymma ett rökrum, fattades i samråd av tjänstemän från kommunledningskontoret och tekniska serviceförvaltningen.

Svar på sista frågan
Beslutsfattarna motiverar beslutet med att hänvisa till Tobakslagens 2 §, 5 och 6 stycket. Lagstiftaren strävar där efter att begränsa de olägenheter som ickerökaren kan uppleva vid sammankomster i lokaler dit allmänheten har tillträde. Ett sätt att göra detta på, även enligt lagstiftaren, är att bygga ett rökrum med god ventilation så att rök inte sprids till övriga delar av lokalerna.