Angående trafiksituationen vid Västra vägen och Åkerskolan

 

Interpellation till Bo Zander (s)

Trafiksituationen vid infarten till Åkerskolan från Västra vägen är vid vissa tider under dagen kaotisk. Bland annat är det en besvärande trängsel när förskolebarnen och ungdomarna kommer med sina föräldrar till skolan vid åttatiden och det är trångt när föräldrarna hämtar sina barn och ungdomar under eftermiddagen.

Innanför infarten är det en parkeringsplats för personalen. Vid öppningen mot Västra vägen är det också in- och utfart från centralköket med mat ut till skolorna.

När ytterligare en del av Västra vägen är utbyggd blir det ännu större risker när barnen söker upp föräldrarnas bilar. Även den höga hastigheten på Brogatan och Västra vägen vid skolan bör ses över.

Här gäller det snart att ta ett helhetsgrepp över den besvärliga trafiksituationen vid skolan! Situationen har förvärrats sedan en ny barnenhet tagits i bruk under vintern och som ligger när Västra vägen.

Då trafiksituationen vid området runt Åkerskolan är besvärlig med risk för olyckor hoppas jag att du tar till dig allvaret i frågan. Ett flertal påpekanden har gjorts från skolans föräldrar och personal. Kan du tänka dig att ta tag i frågan?

Bernt Hultberg (safe), 2006-04-22

 

Interpellationssvar

Från Bo Zander (s)

Bernt Hultberg har den 24 april i år ställt en interpellation till mig angående trafiksituationen vid Västra vägen och Åkersskolan. Interpellanten undrar om jag kan tänka mig att ta tag i frågan.

Det helhetstänk om trafiksäkerhet som interpellanten efterfrågar finns i allra högsta grad. I Nässjö kommun finns ett flertal olika grupper och personer som jobbar med trafiksäkerhetsfrågor. En av dem är den Lokala trafiksäkerhetsgruppen (LOTS). I LOTS-gruppen finns representanter från tekniska serviceförvaltningen, cykelfrämjandet, brukarråd och de politiska partierna för att nämna några.

När det gäller trafiksituationen vid Åkersskolan gjordes en rejäl satsning för fem år sedan (2001) då trafiksystemet byggdes om och kompletterades med en vändplats, särskild skolskjutszon och räcken. Detta för att skapa en säker väg för barnen till skola och förskola. I området finns också gångtunnlar under bland annat Brogatan till gång- och cykelvägar för att barnen ska kunna ta sig till och från skolan på ett säkert sätt.

Idag kan vi konstatera att detta inte används riktigt på det sätt som det var tänkt. Barnen lämnas av på olika platser vid skolan och speciellt på fredagseftermiddagar är trycket stort på vägarna kring skolan. Lärare på Åkersskolan har varit i kontakt med LOTS-gruppen och en representant från gruppen har gjort studiebesök på platsen. Hans bedömning är att den investering som gjordes 2001 fortfarande håller måttet ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Som jag ser det handlar detta ärende om att informera lärare, föräldrar och elever om hur man ska röra sig i området för att trafiksäkerheten ska upprätthållas. Därför kommer jag att prata med barn- och utbildningsförvaltningen för att hitta en lösning på informationsproblemet.