Reservation

 

Kommunfullmäktiges ärende 14 - Ny detaljplan for Solgläntan, Sol­haga, Solbacka, Solvik, Soludden och Gullbrohult i Nässjö kommun.

 

Syftet med den nya detaljplanen är att ge möjlighet till större boytor och inkoppling av WC och därmed förbättra möjligheterna till permanentboende i samband med att det kommunala vatten- och avlopps­nätet byggs ut runt Spexhultasjön.

 

Ett viktigt skäl till utbyggnaden av VA-nätet var att kommunledningen ville erbjuda attraktiva tomter vid sjön till hugade spekulanter. I Vallbohagaområdet erbjöds l nya tomter till försäljning och även generösare byggytor än de som erbjöds i Rävsnäsomradet. Kommunen stod for väg­hållningen i detaljplaneområdet Vallbohaga medan fastighetsägarna och arrendatorerna i Rävsnäs liksom i rubr. områden själva fick be­kosta vägarnas skötsel och ta ansvar för dagvattenproblematiken.

 

Detta menar jag strider mot likabehandlingsprincipen och menar också att uppdelningen i tre detaljplaneområden kring sjön visserligen gor det mojligt för kommunen att minimera sina utgifter i sammanhanget men det blir svårare att bedöma den ökade permanent bebyggelsen konsekvenser for vattnet och hela miljon kring sjön.

 

Meningen med den nu gällande detaljplanen från 1986 var att begränsa fritidsbebyggelsens expansion for att skydda kommunens råvattentäkt. Därför TC och inte WC. Därför brunnar, tankar men även stenkistor till stugor som inte utnyttjades sa ofta.

 

Aktuellt planområde ligger inom det område som utgör vattenskyddsom­råde för tätorten. Någon reservvattentäkt finns inte. Förbud mot motorbåtstrafik med tvåtaktsmotorer inom vattenskyddsområdet har an­tagits for att minska riskerna for en försämrad vattenkvalitet genom läckage vid  haverier, påfyllning av bränsle eller påverkan av bl.a. kvävedioxid och partiklar.

 

Förslaget till ny detaljplan innebär att allt fler kommer att bosätta sig permanent och att allt fler fordon kommer att trafikera området under hela året vilket med automatik innebär ökade risker for olyckor och större press pa miljon och vattenskyddet. Eftersom kommunen i nu­läget rote har någon reservvattentäkt sa menar jag att det ar uppen­bart fel att inte göra en rejäl miljökonsekvensutredning av samtliga planändringar runt sjön och dess konsekvenser for miljon och vattnet. Därför yrkar jag avslag på rubr. detaljplan och reserverar mej.

 

Nässjö den 15/6 2006

 

Pelle Månsson

KF-ledamot for SAFE