Aktuella miljöfrågor i Nässjö kommun

 

 

Nej till torvbrytning i Skäftesmyr

                                                                           

För två år sedan kom det en ansökan om att åter få bryta torv i Skäftesmyr utanför Forserum, och göra detta på ett större område än tidigare. Myren anses som mycket skyddsvärd. Då det inte brutits torv på länge på myren har denna blivit en häckningsplats för den sällsynta och rödlistade smålommen. Lommarna skulle inte klara störningarna som en torvbrytning skulle medföra. Torvbrytning skulle också riskera att störa djur- och växtlivet som finns nedströms i Rummaån.

 

Både Naturskyddsföreningen och Ornitologerna i Nässjö sa i sina remissvar nej till planerna på torvbrytning. Miljö- och byggnadsnämnden sade 2005 ja (med vissa förbehåll) till torvbrytning där. SAFE röstade då som enda parti nej.

 

Då länsstyrelsen först i vår ska ta ställning i frågan fick miljö- och byggnadsnämnden en ny möjlighet att yttra sig. Den nya nämnden, med SAFE:s Johnny Lundh som ordförande, sa dock i februari 2007  enhälligt nej till torvbrytning på Skäftesmyr. Skälet var att det kunde störa djurlivet där.

 

Beslutet blev: ”Miljö- och byggnadsnämnden reviderar tidigare fattat beslut och avstyrker verksamheten och att tidigare beslut gällande brytningsrätt inte tas i anspråk.

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att i händelse av att Länsstyrelsen beviljar brytning så begär nämnden att täktområdesgränsen dras där skyddszonsgränsen är markerad på karta.”

 

Det är Länsstyrelsen som fattar det slutliga beslutet ang. torvbrytning i Skäftesmyr.

 

Mer om Skäftesmyr finns att läsa på Nässjö Ornitologklubbs hemsida.

 

 

Miljöbokslut finns nu i Nässjö

 

SAFE:s Thomas Erixzon lade 1998 en motion om att Nässjö skulle ha ett miljöbokslut, vilket beskrev den aktuella miljösituationen i Nässjö kommun, vad gäller vatten, luft, förorenade områden etc.

Nu kommer äntligen ett sådant bokslut att finnas med i både miljö- och byggnadsnämndens, samt i hela kommunens bokslut. Det bygger på de 16 nationella miljömålen; bl.a. grundvatten av god kvalitet, levande skogar, god bebyggd miljö, ett rikt växt- och djurliv.

 

Mer om dessa miljömål finns att läsa på www.miljomal.nu.   

 

 

Klimatstrategi för Nässjö kommun

 

Människans skadliga inverkan på jordens klimat blir alltmer uppmärksammat. Nässjö kommun kommer att arbeta med ett klimatinvesteringsprogram, förkortat (Klimp). Det innebär att man söker statliga bidrag för klimatförbättrande åtgärder som ska genomföras av kommunen.

 

 

Vindkraft på gång i Nässjö kommun

 

I de västra delarna av Nässjö kommun finns många bra områden för att utnyttja vindkraft. Flera intressenter har hört av sig till kommunen. Inom några år kan det finnas flera vindsnurror runt kom i kommunen.

Vinden är till skillnad från kärnkraft, kol och olja förnyelsebar energi. I Danmark och Tyskland har man byggt ut vindkraften mycket mer än i Sverige. Det är på tiden att vindkraften byggs ut även i vårt land, vilket kan hjälpa till att avveckla kärnkraften. Vindkraften ger inga härdsmältor och den skapar inget farligt avfall som behöver lagras i 100 000-tals år!

 

SAFE ställer sig givetvis positivt till att vindkraften byggs ut i Nässjö kommun.

 

*

SAFE kommer att arbeta för att ett större miljöhänsynstagande kommer vara vårt mål i miljö- och byggnadsnämnden framöver.

 

Natur och kulturhistoriska värden ska prioriteras. En långsiktig klimatstrategi planeras. Vi har ett ansvar för den värld som våra barn och barnbarn skall leva i.