Globaliseringens baksidor

 

 

Det sägs att globaliseringen skapar tillväxt och rikedom. Och det är sant när det gäller storföretagen och deras ägare. Kapitalet växer ju som bäst, när det ges möjlighet att ut­nyttja människor och naturtill­gångar fritt över hela världen och när det kan spela ut arbe­tare i olika länder mot varan­dra.

 

Men det känns falskt for de av oss som får allt mindre i plånboken eller ser jobb och anställningstrygghet försvinna i den globala dimman. Och det känns falskt for arbetarna i de fattiga länderna som nu ofta far slita under nästan slavlik­nande förhållanden i de trans­nationella bolagen. Och det lå­ter skriande falskt for de aids­sjuka i Afrika som förnekas sin medicin för att de inte har råd att betala.

 

Den stora majoriteten av oss kommer aldrig att få ta del av globaliseringens påstådda gåvor. Det är som ett stort lot­teri där bara de rika har till­gång till vinsterna.

 

Globaliseringen är inget nytt tillstånd i historien - om nu någon trodde det. Begreppet har funnits så länge som kapi­talismen och kolonialismen har existerat.

 

Att fenomenet har upphöjts till något av vår tids borgerliga religion har helt andra förkla­ringar och den kanske vikti­gaste är att kapitalintressena inte längre ser socialismen som ett hot mot sin existens. Men makten behöver ändå ständigt konstruera nya skrö­nor att skrämma folk med i akt och mening att hålla kra­ven nere från de minst lön­samma och mest utsatta.

 

Förr i tiden skrämde mak­ten undersåtarna med Gud el­ler djävulen. I dag krävs mer sofistikerade metoder.

 

Globaliseringen är egentli­gen ett annat ord för USA-do­minans och i sin ekonomiska mening en annan benämning för imperialism och utsug­ning.

 

Globaliseringen har slutit samman världen i ett enda ka­pitalistiskt system med nylibe­rala förtecken och samtidigt splittrat upp tillvaron än mer genom att vidga klyftorna mel­lan fattig och rik.

 

Att klassklyftorna vuxit re­jält även har hos oss vet varje låglönearbetare och varje låg­pensionär av egen erfarenhet.

 

 

Pelle Månsson

Safe-medlem

(Nässjö)