Vad säger elever och föräldrar om skolutredningen i Nässjö?

 

BU-förvaltningen i Nässjö har sedan slutet av 2007 arbetat med en utredning om Nässjös framtida skolstruktur. Avsikten är att öka förutsättningarna för en likvärdig utbildning på alla skolor genom att samla verksamheter vid färre skolor.

I början av sommaren lade i stället en politikergrupp fram ett förslag till en ny skolstruktur i Nässjö kommun. Ett av alternativen är, att Centralskolan avvecklas och att det istället inrättas en högstadiedel vid Brinellgymnasiet. Man lyckas på så sätt försämra i stället för att förbättra möjligheterna för en likvärdig utbildning!!!

Jag frågar mig:

1. Hur har förslaget arbetats fram?

Utredningens direktiv har presenterats och diskuterats av politiker, föräldrar och berörd personal på en lång rad träffar. Skolor som Rosenholmsskolan, Parkskolan och Hultetskolan med flera har haft möten och diskuterat de olika alternativen. Även Centralskolan har haft möten (jag var själv med på två träffar). Ändå kommer förslaget om nedläggning i elfte timmen fullständigt överraskande utan att föräldrar och personal har haft någon som helst möjlighet att delta i diskussionerna. Är detta en god demokratisk beslutsprocess?

 

2. Är det verkligen är ett genomtänkt förslag?

Jag tänker inte klanka ner på andra skolor i kommunen (tyvärr finns folk även inom skolväsendet som sänker sig till sådant), utan vill framhålla: Centralskolan är idag en väl fungerande skola med goda resultat, vilket framgår av de kvalitetsredovisningar, som BU-politikerna har tillgång till. Eleverna har en mycket hög måluppfyllelse, den högsta i kommunen. Enkäter visar att trivseln bland eleverna är mycket god och att även föräldraförtroendet är högt.

Skolverket hade under sitt besök vid vårterminen 2007 mycket gott att säga om skolatmosfären. De hade t.ex. aldrig sett en högstadieskola där biblioteket kunde stå öppet utan bemanning.

Allt detta har arbetats fram under lång tid. Ingenstans i utredningens konsekvensanalys nämns hur en nedläggning påverkar den dagliga undervisningen vid skolan eller hur en annan organisation av skolan ska kunna uppnå samma resultat. Är det rimligt att förstöra ett skolarbete med så goda resultat och hög trivselfaktor?

Konsekvenserna för grundsärskolan som är integrerad i Centralskolan berörs inte heller

Vilken är den pedagogiska vinningen med det här förslaget?

Nybyggnationen i Nässjö tätort är störst inom Centralskolans upptagningsområde. Är det rimligt att hundratals barn skall behöva ta sig genom hela staden för att komma till skolan?

 

3. Vad säger föräldrar och elever?

Vill föräldrarna att deras barn skall behöva byta från en mycket väl fungerande skola till något mycket ovisst? Själv slutar jag snart mitt yrkesliv och protesterar inte emot detta för egen vinning. Däremot anser jag det vara en katastrof att elever och föräldrar skall drabbas av denna kvalitetsförsämring och hoppas att föräldrar och elever som berörs av detta huvudlösa förslag kommer att reagera!