Svar till Anders Karlgen och Malin Olsson SmT 31 jan -08

 

Det är positivt att den borgerliga oppositionen - för vilken Anders Karlgren och Malin Olsson här utgör talespersoner – så tydligt ställer upp för att bygga ett nytt ridhus och att införa kulturskola (om än något senare än förslaget från s-safe-v). Det måste finnas utrymme att göra sådana satsningar, liksom att barnen ska lära sig läsa och skriva.

 

I Nässjö kommun går studieresultaten i grundskolan framåt. Om det finns specifika brister i skolverksamheten i Bodafors eller andra orter, så ska vi arbeta för att rätta till dem. Vi kan även här konstatera att oppositionen är överens med oss i majoriteten om att utvärdera fastighetsförvaltningen och föreslå eventuella organisationsförändringar. Vi var också eniga om att lägga 1 miljon kronor ytterligare till fastighetsunderhåll 2008.

 

Anders och Malin skriver att budgetförslaget från oppositionen och majoritetens budget inte skiljer så mycket och det kan vi instämma i. Oppositionens förslag skulle möjligen innebära en ytterligare tjänst för grundskolan/förskolan per skolområde. Det är märkligt att Anders och Malin tycker att borttagandet av fortbildningssatsningen ”lärarlyftet” är en positiv sak liksom att tro att reduceringen av hyran för förskolan Tuvan innebär en besparing. En reducering av hyran för Tuvan innebär en motsvarande lägre medelstilldelning för barn- och utbildningsnämnden. Den centrala administrationen kommer att bli föremål för analys eftersom elevantalet sjunker.

 

Det innebär att den största skillnaden mellan opposition och majoritet handlar om att majoriteten infört avgiftsfria måltider för eleverna på Brinellgymnasiet, vilket var ett krav hos alla våra tre majoritetspartier. Orsaken är att gymnasieskolan formellt är frivillig, men reellt är den obligatorisk.

 

Malin Olsson - som är andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden - går som vanligt ut i tidningen där hon vill vinna lätta poänger. I nämnden framför hon inga avvikande uppfattningar i frågan om övertalighet av personal i skolan utan instämmer med majoritetens förslag om att verksamheten måste anpassas efter elevunderlaget. Antalet grundskollärare som nu räknas som övertaliga är 13. En faktor som påverkar personalsituationen är den nya lagen om anställningsskydd. Den vikarie som varit anställd i två år under en 5-årsperiod - jämfört med tidigare 3 år inom en 5-årsperiod - blir tillsvidareanställd. Det innebär att ett antal vikarier som med tidigare regler var visstidsanställda, numera räknas som tillsvidareanställda och blir då föremål för övertalighet av formella skäl. Detta rör cirka 11 personer inom barn- och utbildningsförvaltningen.

 

Däremot har Malin Olsson kunnat tänka sig att lyfta av barn- och utbildningsnämnden ytterligare drygt 5 miljoner kronor för att lägga i en pott att användas vid ett eventuellt underskott vid slutet av året. Hade förslaget genomförts hade skolan varit tvungen att plocka bort ytterligare 10-15 tjänster.

 

Under våren är chefen för barn- och utbildningsförvaltningen ute hos personal och brukarråd för att beskriva de underlag som är utgångspunkt för utredningen om skolstrukturen vid ett 30-tal möten. Flera av partierna och ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden är också ute och för samtal kring dessa frågor för att nå de grupper som påverkas. Till detta ska läggas att nämndens sammanträden är offentliga och det finns möjlighet för medborgare att träffa politikerna.

 

Bo Zander, ordförande i kommunstyrelsen (s), Nässjö

Uno Kenstam, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen (safe), Nässjö

Wiveka Forell-Karlsson, kommunstyrelseledamot (v), Nässjö

Leif Ternstedt, ordförande i barn-och utbildningsnämnden (s), Nässjö

Anders Hansen, 1:e vice ordförande i barn-och utbildningsnämnden (safe), Nässjö