Anförande angående Nässjö personalpolicy.

 

Jag anser inte att förslaget till personalpolicy lever upp till det breda perspektiv på frågan man kan begära.

 

Den nya policyn påminner mer om de dokument – mer liknande ordningsregler – som blivit allt mer vanligare inom det privata näringslivet. Jag menar att förslaget mer är en anpassning till den ordningen och att det strider mot den personalpolitik som krävs inom offentlig förvaltning och myndighetsutövning. Myndighet skall respektera lag och allas likhet inför lagen. Så står det skrivet!

 

Det står knappast något skrivet i policyförslaget om vikten av att leva upp till de lagar och regler som styr vår verksamhet och myndighetsutövning. Ändå är det faktiskt kommunens viktigaste mål att vi skall göra vårt bästa för att leva upp till detta. Det gäller såväl politiker, medarbetare som chefer.

 

Historiskt har vi haft ambitionen i vår kommun att hålla fram vår personalpolitik som ett föredöme, men något sådant framgår inte i det här policyförslaget. Det är gott om uteslutande nya och gamla krav på medarbetarna som gäller, samtidigt, som jag menar, att ledarskapets betydelse kraftigt överdrivs.

 

En god ledarförmåga skall vara ett krav vid varje chefstillsättning som kommunen gör. Att vara en bra ledare är något man formas till med tiden och har med sig genom livet. Det är knappast något man lär sig genom att gå på kurs.

 

Däremot kan det vara viktigt att utbilda politiker och medarbetare att följa lagen och arbetsmarknadsregler och hur politiker styr förvaltandet och att demokratin kräver sin tid och att demokratin är viktig.

 

I en kommunal personalpolicy skall det också framgå vilka förväntningar en medarbetare ska kunna ställa på kommunen som arbetsgivare. Detta är speciellt viktigt i tider när förhållandena inom arbetslivet har skärpts och försämrats för de flesta.

 

Det här med att en näringslivssyn alltmer håller på att vinna insteg i kommunerna är en allvarlig försämring eftersom kommunen av tradition sett som sin roll att även ta sociala hänsyn utan att penningmässigt tjäna på det.

 

Jag tycker att förslaget till personalpolicy som presenterats är eländigt och yrkar avslag på förslaget i sin helhet.

 

I beskrivningen av ärendet kan man läsa att bakgrunden till förslaget står att finna i en medarbetarundersökning som genomfördes bland samtliga kommunanställda våren 2008. Resultatet av undersökningen visade på ett antal ”utvecklingsområden” inom det personalpolitiska området som gjorde att kommunledningskontoret beslutade att arbeta fram en ny personalpolitik där även Nässjö kommuns arbetsgivarpolitik skulle ingå.

 

För att fullmäktigeledamöterna ska kunna ta ställning till huruvida det är rimligt och nödvändigt att just nu, när kommunens ekonomi är så ansträngd att vi t.o.m. tvingas säga upp medarbetare, ska behöva ta fram en ny personalpolicy med alla de kostnader som det för med sig.

 

I så fall krävs det ett bättre underlag som beskriver bl.a. hur och på vilka grunder som medarbetarundersökningar utvärderades och hur frågeställningarna såg ut och hur de besvarades av medarbetarna.

 

Om jag minns rätt så var det inte så förfärligt länge sedan vi bestämde oss för ett personalpolitiskt program som kallades ”Vår personalpolitik” och som jag då tyckte var rätt bra utformat. En personalpolitik som nu föreslås upphöra att gälla.

 

I maj 2009 slöts ett nytt lokalt kollektivavtal som reglerar samverkan mellan fack och arbetsgivare i kommunen och där det tidigare personalpolitiska programmet varit vägledande. Avtalet bygger på de arbetsrättsliga lagarna och duger som ersättning till dess en ny och allsidig personalpolicy har arbetas fram.

 

Riktlinjer för ledare verkar redan ha tagits av utskott 1 och handlingsplanen har tagits av kommunstyrelsen.

 

Naturligtvis borde man ha väntat tills personalpolicyn behandlats i fullmäktige och vunnit lagat kraft. Men av någon anledning hinner man inte vänta på demokratin längre.

 

Jag menar också och till sist att systemet med målpilar och styrkort inte är tillämpliga i personalpolitiska och djupare mänskliga sammanhang. De duger bara inte!

 

Det är inte heller rimligt eller lämpligt att försöka blanda ihop eller ersätta ordningar inom näringslivet eftersom verksamheterna är så totalt olika mening. Inom näringslivet är meningen som bekant att tjäna pengar åt sina ägare och in om offentlig förvaltning och myndighetsutövning är meningen att följa lag och regler och hushålla och förvalta medel som medborgarna har lämnat över.

 

Pelle Månsson, SAFE. Nässjö kommunfullmäktige den 28 januari 2010.