Interpellation

 

Till

Bo Zander, kommunstyrelsens ordförande

 

Orsakerna till återkommande budgetöverskridanden.

 

Kommunrevisionen har i revisionsberättelsen 2010 beskrivit återkommande budgetöverskridande avseende barn- och utbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden samt omsorgsnämnden. I årsredovisningen 2010 utgör dessa tre nämndernas nettokostnader 1 106,3 mkr av Nässjö kommuns verksamheter vars totala nettokostnader uppgår till 1 346,5 mkr.

 

Kommunrevisionens markering av de återkommande budgetöverskridandena har bl.a. uppmärksammats i media och i olika politiska sammanhang. Som en del av den efterföljande debatten uttalade sig kommunstyrelsens ordförande i lokalradion för några veckor sedan. I uttalandet framgick att det inte enbart var en pressad ekonomi inom barn- och utbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden samt omsorgsnämnden som orsakade återkommande budgetöverskridanden. Det var även en sorts “kultur” i Nässjö som gav tillåtelse att använda lite mer resurser än vad som anslagits. Som en del av de åtgärder som kan råda bot på denna “kultur” ansåg kommunstyrelsens ordförande att utbildning om vilket ansvar man har som enskild förtroendevald skulle genomföras.

 

Mina frågor är:

 

Anser du att det finns en sorts “kultur” i Nässjö som ger tillåtelse att använda lite mer resurser än vad som anslagits?

 

Tolkar du kommunrevisionens markering om återkommande budgetöverskridande avseende barn- och utbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden samt omsorgsnämnden som i huvudsak kritik mot aktuella nämnder eller i huvudsak kritik som syftar till att förbättra budgetprocessen inför kommunfullmäktiges budgetbeslut?

 

Vilka åtgärder anser du behöver vidtas för att undvika att budgetöverskridanden i bl.a. aktuella nämnder fortsätter i framtiden?

 

Nässjö den 3 juni 2011.

 

 

Anders Hansen, SAFE