Interpellation

 

Till

Sylve Jergefelt, omsorgsnämndens ordförande

 

Omsorg för personer med långt framskriden demens.

 

Sedan 1998 har det funnits ett vårdprogram om demenstillstånd som har utarbetats i samarbetet mellan Nässjö kommun, landstingets rehabiliteringsklinik och primärvården. Syftet med detta vårdprogram är ett gott samarbete mellan de olika huvudmännen så att omhändertagandet av demenssjuka i vår kommun ska hålla hög kvalité.

 

Utredningar görs av den demenssjuka personen efterhand som sjukdomen framskrider och en levnadsberättelse upprättas över hur personen har levt sitt liv från barndom till ålderdom. Sammantaget utgör detta material viktig kunskap för personalen som utför den dagliga omsorgen.

 

Enligt vårdprogrammet gäller modifierad/begränsad kvarboendeprincip i Nässjö kommun på gruppboende för demenssjuka personer. I samband med inflyttning på en plats i gruppboende informeras anhöriga eller annan företrädare om att när demenssjukdomen är så långt framskriden att den demenssjuka personen får ett totalt hjälpbehov, flyttas han/hon till ett äldrehem.

 

Nässjö kommun har sedan c:a 12 år tillbaka på Norråsagårdens avd 3 ett äldrehem för personer med totalt omvårdnadsbehov som orsakats av långt framskriden demenssjukdom. Personalen på denna enhet har utvecklat särskild kompetens för att kunna möta behoven hos personer som har tappat förmågan att kommunicera, äta, klä sig, tugga, svälja, röra sig, förmedla smärta och är ständigt inkontinenta.

 

Omsorgsnämnden har inte beslutat om en annan inriktning för Norråsagårdens avd 3, men det verkar ändå som om en förändring/avveckling är aktuell.

 

Mina frågor är:

 

Anser du att Nässjö kommun har behov av en särskild enhet för personer med långt framskriden demenssjukdom?

 

Anser du att en personaltäthet på 0,65 årsarbetare per boende är tillräckligt för omsorgen om personer som på grund av långt framskriden demenssjukdom har totalt omsorgsbehov?

Hur tycker du att den särskilda kompetens som personalen på Norråsagårdens avd 3 har ska tas tillvara?

 

 

Nässjö den 17 oktober 2011

 

Anders Hansen, SAFE