Motion till Nässjö kommunfullmäktige

 

Definition av begreppet ”närproducerad”.

 

Ur Nässjö kommuns miljöpolicy och övergripande miljömål samt upphandlingspolicy som antogs av kommunfullmäktige 2001 samt 2007 framgår ambitioner om långsiktig ekologisk hållbar utveckling. När kommunen gör upphandlingar ska positiv miljöpåverkan eftersträvas genom att ställa miljökrav. Vid inköp är ambitionen att välja produkter som ger upphov till lägre miljöbelastning.

 

I arbetet för ett samhälle som eftersträvar långsiktig ekologisk hållbar utveckling är “närproducerad” ett vedertaget begrepp. Begreppet närproducerad saknar dock en enhetlig definition. Det finns i dag ingen konsensus i Sverige om vilket avstånd i kilometer som gäller för produktion, distribution, förädling och konsumtion och för att en produkt ska få kallas närproducerad.

 

Det är inte förenligt med Lagen om offentlig upphandling att ställa generella krav om att en produkt ska vara närproducerad. En möjlighet att hitta samarbetsformer med lokala producenter utan att det står i strid med Lagen om offentlig upphandling kan vara samordnad varudistribution.

 

Samordnad varudistribution är en lösning som blivit mer vanligt bland offentliga organisationer. En förhoppning är att härigenom få tillstånd samarbeten med fler lokala producenter. Samordnad varudistribution innebär att transporter och samlastningscentral upphandlas separat istället för som en integrerad del av livsmedelsupphandlingen. Den uppdelade upphandlingen kan öppna upp för mindre lokala företag att gå ihop i logistikfrågan och t.ex. leverera livsmedel till de offentliga köken.

 

Därför föreslår SAFE att:

Nässjö kommun utarbetar en definition av begreppet “närproducerad”.

Begreppet “närproducerad” inarbetas i aktuella policydokument.

Nässjö kommun ökar andelen produkter som är närproducerade.

 

Nässjö den 13 september 2011.

 

 

Anders Hansen, SAFE