SAFE:s budgetförslag 2012-2014

Kommunal välfärd ska täcka allt fler behov.

De senaste åren har finansieringen av nödvändig välfärd för Nässjös kommuninnevånare i större utsträckning flyttats över från en finansiering av staten eller landstinget till en kommunal finansiering. Detta utan att motsvarande resurser har omfördelats till den kommunala ekonomin.

·                 Sämre villkor i Lagen om allmän försäkring (sjukförsäkringen) och A-kassan samt en urholkad arbetsmarknadspolitik gör livet svårare för många Nässjöbor. Idag är det en kommunal uppgift att medverka till dessa personers knappa grundtrygghet.

·                 För insatser till Nässjöbor med psykiska funktionshinder och/eller som har rättigheter enligt Lagen om stöd och service till vissa funktions-hindrade (LSS) ökar andelen kommunal finansiering.

·                 Genom s.k. egenvård överförs en större andel av äldres behov av hemsjukvård från landstinget till kommunens hemtjänstpersonal. Det är ofta bra för den äldre men ökar andelen kommunal finansiering.

·                 När gymnasiereformen (GY 11) genomfördes minskade statens andel av Brinellgymnasiets finansiering.

·                 För både allmän och särskild kollektivtrafik inom länstrafiken har den kommunala andelen av finansieringen ökat.

 

Den moderatledda regeringens gigantiska och orättvisa skattesänkningar på c:a 100 miljarder har i absoluta tal mest gynnat de rikaste hushållen. Det saknas inte pengar i Sverige, men de har omfördelats från den gemensamma sektorn till där de behövs minst.

Kommunstyrelsens förslag till budget missgynnar Nässjös pensionärer. Idag är dessutom beskattningen av pensionärer c:a 5 % högre än för löntagare medan t.ex. våra skandinaviska grannländer beskattar pensionärer c:a 6% lägre än löntagare.

Nässjö kommun får idag finansiera och utföra en allt större andel av den för Nässjösborna nödvändiga välfärden. För att klara en god kvalité inom skolan och omsorgen om äldre och funktionshindrade behöver kommunerna långsiktigt ökade statsbidrag.

 

Budget 2012, ram 2013 och plan 2014.

SAFE:s olika budgetförslag är förslag till ändringar i budgetförslagets del I - III som är framtaget av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet.

 

Del I - finansiering och resultat

Under åren 2012 - 2014 kommer skattetillväxten sannolikt att ha en låg nivå för Nässjö kommun liksom för många andra kommuner i Sverige. Intäkterna av kommunalskatten är den viktigaste finansieringen av kommunal välfärd.

För åren 2013 och 2014 är osäkerheten stor vad gäller ändrade statsbidrag och utjämningsbidrag.

SAFE anser att en höjning av kommunalskatten är nödvändig för att Nässjö kommun ska kunna bl.a. ge äldre och funktionshindrade en god omsorg, möta behovet av ev. ökat ekonomiskt bistånd och förbättra resultaten i grundskolan.

Förslag till beslut

Skattesatsen 2012 - 2014 fastställs till 21,80 % av den beskattningsbara inkomsten, vilket är en ökning med 35 öre.

Ej fastställa de förslag som innebär att:

·                 Ökat utrymme ska användas till att förbättra resultatnivån.

·                 Begränsar uppräkningen av nämndernas ramar.

 

Budget 2012, ram 2013 och plan 2014,

Del II - driftbudget.

Kommunstyrelsens driftbudget

Driftbudgeten fastställs till

År                   2012         2013        2014

Belopp (tkr)    74 957      77 087     79 541

När kommunens tillgängliga resurser fördelas mellan olika nämnder vill SAFE prioritera:

Omsorgen om äldre och funktionshindrade.

Förbättrade resultat i grundskolan.

För att frigöra resurser till de prioriterade områdena, uppdras åt kommunstyrelsen att minska kostnaderna med 1,2 miljoner.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ram revideras ned med 1,2 miljoner.

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget

Driftbudgeten fastställs till

År                   2012          2013         2014

Belopp (tkr)     591 080     607 012     622 639

Kostpriser har räknats upp med c:a 21 %, vilket gör att de totala kostnadsökningarna för kost- och städverksamhet som nämnden ej kompenseras för uppgår till 2,3 miljoner. Hyresökningar som ej kompenseras uppgår till 1,3 miljoner.

Att tillföra kost- och städenheten mer resurser är i och för sig befogat med tanke på redan genomförda besparingar och därtill serveras mat som barn i skolan tycker bättre om. Det är dock viktigt att nämnden kompenseras så att ambitionen att förbättra resultaten i grundskolan ej äventyras.

Nämnden tilldelas resurser till internationella klasser, modersmålsunder-visning och studiehandledning för de c:a 130 elever med annat modersmål än svenska inklusive ensamkommande flyktingbarn.

SAFE vill öka andelen ekologiskt producerad mat från 6,6 till 10 % år 2012, till 15 % år 2013 och till 20 % år 2014. Kostnadsökningen för varje %- enhet är c:a 28 000 kr.

Arbetet fortsätter med att förbättra resultaten i grundskolan.

Samarbetet “unga i fokus” utvecklas.

Förslag till beslut

Nämnden kompenseras med 2,3 miljoner för kost- och städenhetens ökade priser.

Höjda hyror kompenseras med 1,3 miljoner.

Nämnden tilldelas 3,8 miljoner till internationella klasser, moders-målsundervisning och studiehandledning för de c:a 130 elever med annat modersmål än svenska inklusive ensamkommande flyktingbarn.

För ökad lärartäthet i årskurserna 4 -6 tillförs 1,5 miljoner.

För att öka andelen ekologiskt producerad mat från 6,6 % - 20 % anslås 0,1 miljoner år 2012, 0,24 miljoner år 2013 och 0,35 miljoner år 2014.

För samarbetet “unga i fokus” avsätts 50 tkr.

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Driftbudgeten fastställs till

År                  2012           2013          2014

Belopp (tkr)    103 016      104 564      107 777

Samarbetet “unga i fokus” utvecklas.

SAFE stödjer kommunstyrelsens förslag till kraftig uppräkning av nämndens ramar i tidigare flrårsbudget. Ökade resurser har tillförts främst för barn- och ungdomsvård, försörjningsstöd och arbetsmarknadsinriktade åtgärder.

SAFE ställer sig därför i övrigt bakom förslaget till budget för nämnden.

Förslag till beslut

För samarbetet “unga i fokus” avsätts 50 tkr.

I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.

 

Kultur- och fritidsnämnden

Driftbudgeten fastställs till

År                   2012          2013          2014

Belopp (tkr)     52 367       53 240       54 395

SAFE vill höja föreningsbidragen.

Lövhult vidareutvecklas för rekreation och besökande.

Samarbetet “unga i fokus” utvecklas.

Förslag till beslut

Höja föreningsbidragen med 0,450 miljoner.

För samarbetet “unga i fokus” avsätts 50 tkr.

För utvecklingen av Lövhult för rekreation och besökande tillförs 0,2 miljoner. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden

Driftbudgeten fastställs till

År                   2012         2013          2014

Belopp (tkr)     15 068      15 568       15 745

SAFE ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag till budget för nämnden.

Förslag till beslut

Bifalla kommunstyrelsens förslag till budget.

 

Omsorgsnämnden

Driftbudgeten fastställs till

År                   2012          2013          2014

Belopp (tkr)     457 253     469 524      481 603

För SAFE är omsorgen om äldre och funktionshindrade ett prioriterat område som vi anser ska bedrivas i kommunal regi.

De drastiskt höjda avgifterna som kommunstyrelsen föreslår slår hårdast mot äldre kvinnor med lägst pension. Risken är uppenbar att dessa kvinnor känner att de inte kan “göra rätt för sig” och därmed avsäger sig nödvändig omsorg, och andra kan avstå att ansöka om omsorg.

Kostpriserna höjs med c:a 21 % och nämnden kompenseras för 13 %.

SAFE avvisar en generell neddragning av bemanningen på äldrehemmen. Äldrehemsplatser för omsorg om de äldre damer och herrar som drabbats av demenssjukdom i långt framskridet skede behöver ha högre bemanning.

Neddragningen av mobila rehabteamet och avvecklingen av syn- och hörselvårdskonsulenten försvårar för äldre personer att få hjälp till god livskvalité.

För några år sedan gjordes en mätning som visade att verksamhets- och områdeschefer använde c:a 20 % av sin tid till administration. SAFE vill omfördela det administrativa arbetet så att dessa chefer inom omsorgen mer renodlat blir den spetskompetens som krävs.

Resurser tillförs för ökad aktivering samt en höjning av HAB-ersättningen till 35 kr per dag.

Förslag till beslut

För bibehållen bemanning av äldrehem tillförs 5 miljoner.

Nämnden tillförs 1 miljon till mobila rehabteamet.

Nämnden tillförs 0,4 miljoner till syn- och hörselvårdskonsulent.

För att behålla nuvarande avgifter inom omsorgen tillförs 2 miljoner.

Nämnden kompenseras för höjda avgifter till kost- och städenheten med 1,6 miljoner.

Antalet verksamhets- och områdeschefer reduceras med 3 årsarbetare och 2 administratörer inrättas vilket minskade kostnaderna med 1 miljon.

Nämnden tillförs 0,2 miljoner för höjning av HAB-ersättningen till 35 kr per dag.

För ökade resurser till aktivering tillförs nämnden 0,3 miljoner.
 

Tekniska servicekontoret

Driftbudgeten fastställs till

År                   2012         2013         2014

Belopp (tkr)     57 597      58 422      59 876

SAFE stödjer kommunstyrelsens förslag om att tillföra kost- och städenheten mer resurser och vi anser att besparingskravet på 1,8 miljoner ska tas bort. Detta med tanke på redan genomförda besparingar. Personalen som städar har idag för lite tid för sitt uppdrag på en del områden.

Den mat som idag serveras tycker både barn i skolan och äldre personer inom omsorgen bättre om.

Förslag till beslut

För att ej genomföra besparingskravet inom kost- och städenheten tillförs 1,8 miljoner.