Interpellation

 

Till

Bo Zander, kommunstyrelsens ordförande

 

Framtida möjligheter att besöka Försäkringskassan i Nässjö kommun.

 

På Nässjö Servicekontor med besöksadress Rådhusgatan 20 kan Nässjös innevånare träffa handläggande personal som företräder Försäkringskassan, Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen.

 

Nässjöborna kan här få hjälp med bl.a. allmän information, blanketter, ansökningar, information om pågående ärenden, utskrift av intyg och bevis.

För många kommuninnevånare har det stor betydelse att personligen kunna träffa handläggare som företräder Försäkringskassan, inte minst utsatta grupper med funktionshinder och med svåra sjukdomar.

 

När regeringen nu minskar anslagen till Försäkringskassan med 600 miljoner är det sannolikt att Försäkringskassan i framtiden inte längre blir tillgängliga för personliga besök i Nässjö kommun.

 

 

Min fråga är:

Är du beredd att aktivt agera för att kommuninnevånarna även i framtiden kan träffa handläggare från Försäkringskassan i Nässjö, och i så fall hur?

 

 

Nässjö 2011-04-03

 

Anders Hansen, SAFE