Stora regioner försämrar demokratin

 

Det nu pågående bildandet av enorma regionkommuner runt om i landet innebär den största centraliseringen av svensk förvaltning sedan kommunsammanslagningarna i början av 1970-talet. Följden blir ett betydligt större avstånd mellan väljare och valda på regional nivå och antalet politiskt valda på regional nivå minskar drastiskt.

 

Detta leder till en allvarlig försämring och urholkning av det demokratiska styrelseskicket i vårt land. Väljare får betydligt mindre möjlighet att påverka besluten på regional nivå; framför allt gäller detta sjukvårdspolitiken.

En centraliserad regionindelning förstärker den befolkningsomflyttning vi redan har i landet; glesbygden och mindre kommuner skulle dräneras på invånare, medan allt fler flyttar till storstäder och regionala centra. Ju färre län/regioner som finns i landet, ju färre centrala tillväxtcentra kommer det att bli.

 

*

 

Ska det bildas en regionkommun här i trakten bör denna geografiskt utgöras av nuvarande Jönköpings län och landsting. Länet är idag en väl fungerande politisk enhet och är inte större än att väljare och kommuner har en hygglig möjlighet att påverka politikens utformning. 

 

Skulle Jönköpings län uppgå i en större regionkommun med t.ex. Östergötland och delar av andra län så urholkar detta demokratin inom området. Beslutfattandet centraliseras. Med färre valda politiker får även väljarna mindre möjlighet att påverka besluten. Det gäller inte minst inom sjukvårdspolitiken – en av de viktigaste delarna av den offentliga sektorn.

 

För Nässjös del blir det mycket allvarligt om vi hamnar i jätteregion omfattande östra Götaland. Våra möjligheter att som kommun att kunna påverka den regionala utvecklingen skulle försämras avsevärt. Regionens centra blir tätorterna på östgötaslätten – småländska höglandet lär bara bli en avkrok i sydöstra delen av storregionen. Om det blir nedskärningar inom sjukvården är det stor risk att det är dessa relativt glesbefolkade områden som drabbas först.

 

*

 

Bildandet av regionkommuner måste även ses ur ett EU-perspektiv. Regeringens och riksdagens inflytande minskar på regional nivå, eftersom en del av länsstyrelsens uppgifter föreslås föras över till regionkommunerna. EU arbetar aktivt med att regionalisera för att minska nationalstaternas inflytande till förmån för främst den överstatliga nivån. Regionkommunerna kommer troligen att öka sina direktkontakter med EU:s överstatliga organ, vilket kommer att leda till en försvagning av den svenska statsmakten. Detta kan leda till ett ökat inflytande för EU:s institutioner på riksdagens och regeringens bekostnad.

 

Thomas Erixzon,

SAFE-medlem