Nya Miljö- och bygg ville inte överklaga torvbrytning på Skäftesmyr.

 

Miljö- och byggnadsnämndens majoritet ville på sammanträdet i januari 2011 tyvärr att inte överklaga miljödomstolens beslut att tillåta torvtäkt även på de södra och hittills orörda delarna av Skäftesmyr; låt vara med en del förbehåll. Tidigare instanser ville av miljöskyddsskäl inte ge lov till utökad torvbrytning där, men företaget BMR Produkter AB överklagade detta.

 

Skäftesmyr klassas som klass 2 enligt ”Våtmarker i Nässjö kommun 1995", vilket gör att den anses som mycket skyddsvärd. Det innebär att ”objekten bör av naturvårdsskäl inte exploateras. Även små lokala ingrepp bör i det längsta undvikas”.

 

Torvbrytning skulle också riskera att störa djur- och växtlivet som finns nedströms i Rummaån. Då sällsynta fågelarter häckar på mossen är det viktigt att torvbrytningen inte utvidgas.

 

Både Naturskyddsföreningen och Ornitologerna i Nässjö har i sina remissvar tidigare sagt nej till planerna på torvbrytning.  I februari 2007 sa Miljö- och byggnadsnämnden i ett remissvar nej till torvbrytning på Skäftesmyr. Skälet var att det kunde störa djurlivet där.

 

Med en ny majoritet i kommunstyret - S, C, Fp och V - har nämnden ändrat uppfattning. Socialdemokrater och Vänsterpartister har nu gjort helt om och avstår från att överklaga. Kristdemokraterna och Miljöpartiet röstade emot och reserverade sig.

 

Noteras kan att Miljö- och Byggnadsnämndens nya ordförande, Ann-Cathrin Gunnar (C), är mycket nära släkt med de som har ansökt om täkttillstånd på Skäftesmyr. Hon deltog pga jäv inte i själva sammanträdet då denna fråga beslutades, men hon var dock på majoritetsgruppens interna möte som hölls strax innan frågan kom upp i nämnden.

 

Siv Damberg (Kd) har tidigare uttalat sig i SmT och kritiserat nämnden för att den nu väljer att inte överklaga. Jag ställer mig bakom hennes uppfattning. Som enbart ersättare i nämnden har jag dock inte formellt möjlighet att i nämnden rösta eller reservera mig mot beslutet - min ståndpunkt får istället framföras på detta sätt.

 

Thomas Erixzon, SAFE

ersättare i Miljö- och Byggnadsnämnden.