Interpellation

Till

Bo Zander, kommunstyrelsens ordförande

 

Distriktssköterskemottagningarna i Anneberg och Malmbäck.

 

I Nässjö kommun har två av våra fem större tätorter haft tillgång till sjukvårds-mottagningar på sjuksköterskenivå genom distriktssköterskemottagningar, nämligen i Anneberg och Malmbäck. Huvudman för mottagningarna är landstinget i Jönköpings län.

 

Denna sjukvårdsverksamhet har under lång tid bedrivits för innevånarna i Anneberg med omnejd och i Malmbäck med omnejd. Lokalerna ägs av Nässjö kommun, är centralt belägna och därmed väl tillgängliga.

 

På mottagningarna i Anneberg och Malmbäck har verksamheten varje vecka i huvudsak bestått av telefontider och mottagningstider. Mottagningen i Anneberg, som i mars minskade besökstiderna från 5 till 2 timmar per vecka, har haft c:a 15 besök per vecka och i Malmbäck c:a 25 besök per vecka.

Innevånarna i Anneberg och Malmbäck är mycket angelägna att ha fortsatt tillgång till distriktssköterskemottagningarna som nu landstinget avvecklat. Det är uppenbart att flera av de sjukvårdsinsatser som innevånarna i Anneberg med omnejd och Malmbäck med omnejd behöver ligger på sjuksköterskenivå. Annebergs- och Malmbäcksborna mister en trygg och effektiv vårdform genom personkännedom och kontinuitet.

 

För de c:a 175 besöken varje månad blir sannolikt konsekvenserna att de personer som har möjlighet får ta sig till en vårdcentral i antingen Nässjö, Bodafors eller Eksjö. För de personer som på grund av ålder eller/och funktionshinder inte kan förflytta sig till en vårdcentral kan det bli aktuellt med en utredning om behovet av hembesök av en distriktssköterska.

 

Vid Nässjös kommunala pensionärsråds (KPR) senaste sammanträde den 21 maj 2012 togs distriktssköterskemottagningarnas framtid upp bl.a. genom PRO:s representant från Malmbäck, Uno Grahn.

 

Både landstinget och Nässjö kommun borde ha intresse av att samverka för att behålla distriktssköterskemottagningarna i Anneberg och Malmbäck.

 

Mina frågor är:

- Har Nässjö kommun fått information av landstinget om avveckling av distriktssköterskemottagningarna i Anneberg och Malmbäck?

- Är du beredd att ta initiativ till ett samarbete med landstinget så att innevånarna i Anneberg och Malmbäck får tillgång till en öppen sjukvård på sjuksköterskenivå?

 

Nässjö den 31 juli 2012.

 

Anders Hansen, SAFE