Interpellation

Till Sylve Jergefelt, omsorgsnämndens ordförande

 

Redovisning av insatser inom omsorgen om äldre och funktionshindrade personer.

 

Omsorgsnämnden ansvarar för omsorgen om äldre och funktionshindrade personer enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, hälso- och sjukvårdslagen och i övrigt tillämpliga lagar. Genom myndighetsbeslut beviljas olika insatser som ska tillgodose äldre och funktionshindrade personers behov av omsorg.

 

Under tidigare mandatperioder har omsorgsnämnden kontinuerligt behandlat redovisningen av beviljade insatser inom äldreomsorgen, bl.a. i form av hemtjänst och särskilt boende. Dessutom behandlades kvartalsvis redovisning av insatser inom funktionshinderomsorgen, bl.a. gruppboende, personlig assistans, daglig verksamhet och andra insatser enligt LSS.

 

Idag har redovisningen av beviljade insatser inom omsorgen om äldre- och funktionshindrade helt upphört. Denna redovisning är minst lika viktig idag som tidigare mandatperioder, inte minst med tanke på den drastiska höjningen av omsorgstaxan som genomförts från 1 januari 2012.

 

En avgift på 310 kr per timme infördes på alla insatser som utförs i den äldre personens hem, oavsett vilken inkomst personen har. Det finns risk att denna drastiska höjningen får effekten att äldre personer med lägst inkomst avsäger sig omsorg eller avstår från att ansöka om omsorg. Därför är det särskilt viktigt att omsorgsnämnden ges möjlighet att följa beviljade insatser inom äldre- och funktionshinderomsorgen.

 

Mina frågor är:

Var beror det på att redovisningen till omsorgsnämnden av beviljade insatser inom äldre- och funktionshinderomsorgen har upphört?

 

Hur ska uppföljningen göras av vilka effekter den nya omsorgstaxan har haft med tanke på risken att äldre personer med låg inkomst inte anser sig har råd?

 

Är du beredd att införa en kontinuerlig redovisning av beviljade insatser inom äldre- och funktionshinderomsorgen?

 

Nässjö den 15 mars 2012.                                          

 

Anders Hansen, SAFE