Omsorgsnämnden den 30 augusti 2012

 

Ärende 7: Budget 2013 och flerårsplan 2014-2015.

Förslag till beslut:

 

Kommunfullmäktige föreslås riva upp beslutet från november 2011 samt juni 2012 om införande av nya omsorgsavgifter och tillför omsorgsnämnden 3,5 miljoner.

 

Kommunfullmäktige föreslås tillföra omsorgsnämnden 3,5 miljoner för ökad personaltäthet på äldrehem till 0,7 årsarbetare per plats.

 

Kommunfullmäktige föreslås ge omsorgsnämnden uppdraget att behålla dagens seniorboendeform med tillgång till lunchservering och samlingslokaler.

 

Kommunfullmäktige föreslås tillföra omsorgsnämnden 200 000 kr för höjning av funktionshindrade personers HAB-ersättning till 35 kr per dag.

 

Kommunfullmäktige föreslås tillföra omsorgsnämnden 1,4 miljon till mobila rehabteamet samt syn- och hörselvårdskonsulent.

 

Kommunfullmäktige föreslås tillföra omsorgsnämnden 0,3 miljoner för ökade resurser till aktivering.

 

Kommunfullmäktige föreslås kompensera omsorgsnämnden fullt ut för höjda avgifter till kost- och städenheten, och därmed ej höja kostpriserna i omsorgsnämndens biståndsbeslutade verksamheter.

 

Kommunfullmäktige föreslås ge omsorgsnämnden uppdraget att effektivisera socialförvaltningens ledningsorganisation och därigenom minska kostnaderna med 2 miljoner.

 

I övrigt bifall till utskottets förslag.

 

Ärende 8: Särskilt prövat anslag 2012.

Förslag till beslut:

 

FUB beviljas bidrag med 55 000 kr som stöd till föreningens aktiviteter.

I övrigt bifall till utskottets förslag.

 

Anders Hansen

SAFE