Anders Hansens svar ang. skolorna på kommunens politikerdialog.

 

Hej Förälder.
För många berörda elever, föräldrar, lärare och annan kommunal personal innebär förslagen i skolutredningen stora förändringar, både i elevers vardag, familjers vardag och arbetssituationen för olika personalgrupper. De regerande partierna i barn- och utbildningsnämnden och i kommunstyrelsen borde ge remisstid i proportion till hur stora förändringarna är. Det sista informationsmötet som hålls på berörda skolor är den 19 november på Centralskolan och därefter har brukarrådet 20 vardagar för att utarbeta ett remissvar. Om Centralskolan (och även andra berörda skolor) vill låta elevråd, föräldrar och berörd personal säga sina åsikter efter information av ansvariga för skolutredningens förslag så borde remisstiden i stället vara 3 månader efter den 19 november.
Eftersom förslagen i skolutredningen är så omfattande och berör så många människors vardag anser jag att nästa val till kommunfullmäktige i september 2014 skulle inväntas. Även om man inväntar nästa val så finns det en hel del som fram tills dess behöver göras för att förbättra resultaten i Nässjö kommuns skolor. Jag hoppas att föräldrar/personal tar initiativ till öppna skoldebatter där alla politiska partier får svara för sina åsikter om skolutredningens förslag.

 

Hej Glv.
Nässjö kommun har råd att fortsätta använda Centralskolan som 7-9 - skola i stället för att enligt skolutredningens förslag göra om Brinellgymnasiets B-hus till 7-9 - skola för upp till c:a 250 elever genom en ombyggnad för c:a 10 miljoner.
Norråsaskolan föreslås bli en skola med över 500 elever vilket kräver en utbyggnad om undervisningen ska fungera bra. Enligt utredningens förslag tänker man dock inte bygga ut Norråsaskolan. Jag vill behålla Centralskolan som 7-9 - skola som är en bra skola där den ena byggnaden med specialsalar för slöjd/laborationer/estetiska ämnen ganska nyligen har renoverats och håller mycket god standard. Med Centralskolan/Norråsaskolan och dagens upptagningsområden är det en bättre balans i förhållande till olika bostadsområden i Nässjö tätort.


Hej A-G.
Enligt skolutreningens förslag vill man öka antalet grundskoleelever på Brinnell/Runneryd med c:a 450, varav c:a 200 på Runnerydsskolan F-6 och c:a 250 på Brinellskolan 7-9. Orsaken är främst förslag om nedläggningar av Centralskolan och Hultetskolan (ombyggnad till förskola). Min uppfattning är att vi ska behålla Centralskolan som 7-9 - skola och gärna också Hultetskolan eftersom det är väl fungerande skolor och det ger en bättre balans i förhållande till olika bostadsområden i Nässjö tätort. Om segregationen ökar eller minskar avgörs av vilka förutsättningar som skolan ger nyanlända elever att lära sig basala kunskaper och att skapa kamratrelationer. Avgörande för resultaten i skolan , inte minst för nyanlända elever, är lärarresurserna. Jag anser att Nässjö kommun har för låg lärartäthet och i skolutredningen saknas konkreta förslag om lärarresurser för undervisningen.

Hej TF.
Enligt skolutredningens förslag ska man minska antalet byggnader till förskola och skola med 14 st. De konkreta förändringar som föreslås rör i stor utsträckning lokaler. På detta område är utredningen för kommunens centrala och norra del väldigt grundlig. Kommunens investeringsbudget hade knappast kunnat klara mer än de c:a 140 miljoner till 2017 i om- och tillbyggnader som förslaget innehåller. När det gäller konkreta förslag lärarresurser i klassrummen för att förbättra resultaten i Nässjö kommuns grundskolor kan jag instämma i din kritik. På detta område innehåller utredningen många ord men väldigt lite konkreta förslag.

Hej PG.
Det finns många aspekter på förslaget i skolutredningen om att lägga ner Centralskolan. Dagens upptagningsområde för Centralskolan tillhör enligt förslaget upptagningsområdet för Norråsaskolan som blir en skola med över 500 elever vilket kräver en utbyggnad om undervisningen ska fungera bra. Enligt utredningens förslag tänker man dock inte bygga ut Norråsaskolan. Mycket talar också för att Brinellgymnasiet behöver B-huset som är tänkt att omvandlas till 7-9 - skola. Jag vill behålla Centralskolan som 7-9 - skola som är en bra skola där den ena byggnaden med specialsalar ganska nyligen har renoverats och håller mycket god standard.

Hej Fredrik W.
Enligt skolutredningen kommer det att finnas c:a 250 elever på Brinells 7-9 - skola i B-huset, där också gymnasiets hantverksprogram med inriktningen frisör och stylist kommer att finnas. På brinells gymnasium kommer att finnas c:a 1150 elever. Totalt kommer 7-9 - skolan och gymnasiet på Brinell att ha c:a 1400 elever hösten 2014. Enligt den redovisning som lämnats så ska allt vara klart till höstterminen 2014. Jag tycker dock att det är fel att lägga ner Centralskolan som är en bra skola. Det är också mycket tveksamt om Norråsaskolan kan rymma c:a 100 elever mer än idag, som det skulle bli enligt skolutredningens förslag. Jag är rädd för att undervisningen försämras om Norråsaskolan ska ha drygt 500 elever.

Hej JM.
Om Centralskolan läggs ner enligt skolutredningens förslag skulle Centralskolans nuvarande upptagningsområde tillhöra Norråsaskolan bupptagningsområde. Jag vill behålla Centralskolan som 7-9 - skola, där alla specialsalar för slöjd/laborationer/estetiska ämnen renoverades 1999-2000 och håller hög standard. Centralskolan är en bra skola som Nässjö kommun behöver både idag och i framtiden.