Underlag till SAFE:s möte om äldreomsorg den 21/1 2012 på Parkgården:

 

Aktuellt om Parkgården.

 

Parkgården går in på sitt 33:e år med bl.a. 82 seniorlägenheter i centralt och för äldre personer idealiskt läge. Fastigheten är i behov av både inre och yttre underhåll och renovering.

 

Parkgårdens seniorboende innehåller idag restaurang, aktiveringslokaler, m.m. och följande lägenheter: 66 ettor, 12 tvåor och 4 treor. Aktuell kö till ettor: 71, till tvåor: 132, till treor: 34.

 

Tekniska serviceförvaltningen har fått uppdraget att beräkna kostnaderna för följande alternativ:

1.  Parkgårdens seniorboende byggs om till äldrehem. Det har talats om fyra enheter (en på varje våning) inklusive mottagningskök.

2.  Parkgårdens seniorlägenheter renoveras och dagens boende behålls.

 

Kommentar: Att bygga om Parkgårdens seniorboende till äldrehem vore ett stort svek mot de äldre personer som behöver anpassade hyresrätter. En ombyggnad av Parkgården till ytterligare c:a 60 äldrehemsplatser är dessutom ett hot om nedläggning av mindre och väl fungerande särskilda boendeenheter i andra kommundelar.

 

 

Aktuellt inom äldreomsorgen.

 

På grund av nedskärningar i omsorgsnämndens budget år 2011 och 2012 har majoriteten (S, C, Fp och V) i kommunfullmäktige och i omsorgsnämnden beslutat om att försämra villkoren inom äldreomsorgen.

 

Personalneddragningar.

 

- Minskad bemanning med c:a 0,55 undersköterska per äldrehemsenhet.

- Mobila rehabteamet har skurits ner från 6 till 4 rehabassistenter.

- Syn- och hörselvårdsinstruktören har avvecklats.

- Platser med högre bemanning för personer med totalt omsorgsbehov på Norråsagården 3 har avvecklats.

 

Kommentar: Redan före personalnedskärningarna på våra äldrehem hade personalen en stor arbetsbelastning.

 

Avvecklingen av syn- och hörselvårdsinstruktören och stora delar av mobila rehabteamet är ett stort slöseri med kunskap om äldre personers behov av insatser för bättre livskvalité.

 

Nässjö kommun har sedan c:a 12 år tillbaka på Norråsagårdens avd 3 ett äldrehem för personer med totalt omvårdnadsbehov som orsakats av långt framskriden demenssjukdom. Personalen på denna enhet har utvecklat särskild kompetens för att kunna möta behoven hos personer som har tappat förmågan att kommunicera, äta, klä sig, tugga, svälja, röra sig, förmedla smärta och är ständigt inkontinenta. Idag är platserna på Norråsagården 3 avvecklade och personer som tidigare fick sin omvårdnad där placeras idag på äldrehem med betydligt lägre bemanning.

 

Taxor och avgifter.

 

Personlig omvårdnad i eget boende. Tidigare: Ingen avgift.

        Idag: 310 kr per timme.

Månadsavgift särskilt boende. Tidigare: 1 524 kr för städning/tvätt.

        Idag: 1 760 kr per månad.

Matdistributionsavgift. Tidigare: 5 kr per portion.

        Idag: 310 kr för max 15 dagar per månad, 620 kr för mer än 15 dagar per månad.

 

Kommentar: Kvinnor med en ålder på 90 år och där över har en genomsnittlig inkomst på c:a 9 000 kr per månad. Det är dessa kvinnor som drabbas hårdast av kraftigt höjda omsorgsavgifter.

 

Taket (maxtaxan) för kommunala omsorgsavgifter är 1 760 kr per månad.

 

En person som fyllt 65 år ska lägst ha kvar 4 967 kr per månad när alla omsorgsavgifter är betalda, s.k. förbehållsbelopp.

 

Pensionsinkomsten för en kvinna från 90 år är c:a 9 000 kr per månad.

 

 

Anders Hansen, SAFE