Allt flera behov finansieras av Nässjö kommun.

Sveriges högerregering har under flera år flyttat över allt större andel av finansieringen från staten till kommunen av nödvändig välfärd för Nässjös kommuninnevånare. Detta utan att motsvarande resurser har omfördelats till den kommunala ekonomin. Detta har lett till att Nässjö kommuns ekonomi, liksom andra små och medelstora kommuners ekonomi, urholkas undan för undan.

Det är främst sämre villkor i a-kassa och sjukförsäkring, samt en urholkad arbetsmarknadspolitik som har skapat det "utrymme" finansminister Anders Borg har använt för att genomföra upprepade skattesänkning. En del av dessa miljarder hade gjort betydligt större nytta inom kommuner och landsting; till fler lärare i skolan, till fler sköterskor i vården, till mer personal inom äldreomsorgen.

Regeringen förhalar också riksdagens beslut om att ändra det kommunala skatteutjämningssystemet. Detta system missgynnar idag landsortskommuner av Nässjös typ, medan moderatledda storstadskommuner favoriseras. Det är bra att både borgerliga och socialdemokratiska politiker här i länet nu på ett kraftfullt sätt har protesterat mot detta!

Sämre villkor i a-kassa och sjukförsäkring, samt en urholkad arbets-marknadspolitik har gjort det svårare för många. Det är kommunernas individ- och familjeomsorg som nu får hjälpa de sjuka och arbetslösa som så hårt har drabbats av regeringens politik.

När dessa övervältringar från staten till kommunerna görs och statlig kompensation än en gång uteblir finns bara två vägar för kommunerna att gå; att skära ner inom skola och omsorg samt att höja taxor och avgifter, eller att höja kommunalskatten.

SAFE föredrar i detta fall att höja den kommunala skattesatsen med 50 öre. Det innebär att alla kommuninvånare får hjälpa till med att klara de ökande kostnaderna för att kunna bibehålla en bra standard på skola och omsorg samt att sänka taxorna och avgifterna. För en normalinkomsttagare med 25 tkr i månadslön innebär det en merkostnad per månad på ca 125 kr. Nässjö kommun får på sätt ca 26 mkr mer per år att använda i verksamheten.

Sverige är rikare än någonsin. Det är inte resurser som saknas - det är viljan att fördela dem rättvist som inte finns hos regeringen!

 

Budget 2013, ram 2014 och plan 2015.

SAFE:s olika budgetförslag är förslag till ändringar i budgetförslagets del I - III som är framtaget av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet.

 

Del I - finansiering och resultat

Under åren 2013 - 2015 kommer skattetillväxten sannolikt att ha en låg nivå för Nässjö kommun liksom för många andra mindre glesbygds-kommuner i Sverige. Intäkterna av kommunalskatten är den viktigaste finansieringen av kommunal välfärd.

Om ingenting görs under åren 2013 - 2015 för att förbättra Nässjö kommuns finansiering är risken stor att nedskärningarna fortsätter inom viktiga välfärdsområden.

I kommunstyrelsens förslag till driftsbudget 2013-2015 innefattas minskade ramar för nämnderna med c:a 11,7 miljoner på befintlig verksamhet 2013, 14,0 miljoner 2014 och 19,0 miljoner 2015.

SAFE anser därför att en höjning av kommunalskatten är nödvändig för att Nässjö kommun bl.a. ska kunna ge äldre och funktionshindrade en god omsorg, möta behovet av ökat ekonomiskt bistånd och förbättra resultaten i grundskolan.

 

Förslag till beslut

Skattesatsen 2013 - 2015 fastställs till 22,29 % av den beskattningsbara inkomsten, vilket är en ökning med 50 öre.

Resultatutjämningsreserv samt tillskott till kommunen i form av skatteintäkter, generella bidrag eller konjunkturstöd kan användas till bibehållen kvalité i nämndernas olika verksamheter.

 

Budget 2013, ram 2014 och plan 2015

Del II - driftbudget.

 

Kommunstyrelsens driftbudget

Driftbudgeten fastställs till

År 2013 2014 2015

Belopp (tkr) 81 505 83 844 84 929

När kommunens tillgängliga resurser fördelas mellan olika nämnder vill SAFE prioritera:

Omsorgen om äldre och funktionshindrade.

Förbättrade resultat i grundskolan.

För att frigöra resurser till de prioriterade områdena, uppdras åt kommunstyrelsen att minska kostnaderna med 1,6 miljoner.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ram revideras ned med 1,6 miljoner.

 

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget

Driftbudgeten fastställs till

År 2013 2014 2015

Belopp (tkr) 613 054 628 181 625 772

Föräldrar och personal inom förskolan anser att många barngrupper har blivit för stora. Därför är det viktigt att öka antalet platser genom att fullfölja kommunfullmäktiges beslut om utbyggnad, att behålla förskolan Sunnanäng och därigenom minska antalet barn per avdelning.

Nässjö tillhör de kommuner i landet som satsar minst resurser på grundskolan. Därför är det ett stort svek mot eleverna att minska resurserna till undervisning.

SAFE anser att det är viktigt att fortsätta påbörjad satsningen för att förbättra skriv-, läs- och matematikinlärning i tidigt skede med början i förskoleklass - åk 3.

Arbetet fortsätter med att förbättra resultaten i grundskolan.

Brinellgymnasiets lokaler och utrustning håller idag en god standard. Elevernas studieresultat tillhör landets bästa.

Resurserna till undervisning i Nässjö ligger idag märkbart lägre än andra jämförbara kommuners gymnasier. Därför anser SAFE att det är fel att göra större neddragningar på Brinellgymnasiet än vad elevminskningen motsvarar.

SAFE vill öka andelen ekologiskt producerad alt. närproducerad mat från c:a 3,5 till 10 % år 2013. Kostnadsökningen för varje %- enhet är c:a 50 000 kr.

Samarbetet “unga i fokus” utvecklas.

Förslag till beslut

För att fullt ut kompensera förskolans längre öppettider samt förbättra personaltätheten tillförs förskola 1 - 5 år 1,5 miljoner.

För att fortsätta den påbörjade satsningen för att förbättra skriv-, läs- och matematikinlärning i tidigt skede med början i förskoleklass - åk 3 samt i övrigt förbättra resultaten i grundskolan tillförs 7 miljoner.

För att slå vakt om studieresultaten tillförs Brinellgymnasiet 1,8 miljoner.

För att främst förbättra städningen utökas utrymmet till köp av tjänster från kost- och städenheten med 1,5 miljoner.

För att öka andelen ekologiskt producerad mat från 3,5 % till 10 % anslås 325 tkr år 2013.

För samarbetet “unga i fokus” avsätts 200 tkr.

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Driftbudgeten fastställs till

År 2013 2014 2015

Belopp (tkr) 116 861 118 715 119 807

Samarbetet “unga i fokus” utvecklas.

SAFE stödjer kommunstyrelsens förslag till kraftig uppräkning av nämndens ramar i tidigare flerårsbudget. Ökade resurser har tillförts främst för barn- och ungdomsvård, försörjningsstöd och arbetsmarknadsinriktade åtgärder.

SAFE ställer sig i övrigt bakom förslaget till budget för nämnden.

Förslag till beslut

För samarbetet “unga i fokus” avsätts 200 tkr.

I övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag till budget.

 

Kultur- och fritidsnämnden

Driftbudgeten fastställs till

År 2013 2014 2015

Belopp (tkr) 54 222 55 427 54 427

Många föreningar gör viktiga ideella insatser och har det samtidigt ekonomiskt besvärligt. SAFE vill därför höja föreningsbidragen.

Pilaboparken i Anneberg behöver bättre stöd för att bevara anläggningen.

Samarbetet “unga i fokus” utvecklas.

Förslag till beslut

Höja föreningsbidragen med 0,450 miljoner.

För samarbetet “unga i fokus” avsätts 200 tkr.

För att förbättra stödet till Pilaboparken tillförs 20 tkr.

 

Miljö- och byggnadsnämnden

Driftbudgeten fastställs till

År 2013 2014 2015

Belopp (tkr) 15 598 15 575 15 075

SAFE ställer sig bakom förslaget till budget för nämnden.

Förslag till beslut

Bifalla kommunstyrelsens förslag till budget.

 

Omsorgsnämnden

Driftbudgeten fastställs till

År 2013 2014 2015

Belopp (tkr) 469 947 473 385 473 385

För SAFE är omsorgen om äldre och funktionshindrade ett prioriterat område som vi anser ska bedrivas i kommunal regi.

De drastiskt höjda omsorgsavgifterna som genomförts slår hårdast mot äldre kvinnor med lägst pension. Risken är uppenbar att dessa kvinnor känner att de inte kan “göra rätt för sig” och därmed avsäger sig nödvändig omsorg, och andra kan avstå att ansöka om omsorg.

Äldrehemsplatser behöver förstärkt bemanning, inte minst för omsorg om de äldre damer och herrar som drabbats av demenssjukdom i långt framskridet skede.

Neddragningen av mobila rehabteamet och avvecklingen av syn- och hörselvårdskonsulenten försvårar för äldre personer att få hjälp till god livskvalité.

SAFE vill effektivisera socialförvaltningens ledningsorganisation.

Resurser tillförs för ökad aktivering samt en höjning av HAB-ersättningen till 35 kr per dag.

Förslag till beslut

För ökad personaltäthet på äldrehem till minst 0,7 årsarbetare per plats tillförs 4 miljoner .

För att behålla gruppboendeenheten på Solgläntan i Bodafors tillförs

3,3 miljoner.

För ökade resurser till aktivering tillförs nämnden 0,3 miljoner.

Kommunfullmäktige ger omsorgsnämnden uppdraget att behålla dagens seniorboendeform med tillgång till lunchservering och samlingslokaler.

För förstärkning av mobila rehabteamet samt till syn- och hörselvårdskonsulent tillföra 1,4 miljon.

Kommunfullmäktige river upp beslutet från november 2011 samt juni 2012 om införande av nya omsorgsavgifter och tillför 3,2 miljoner.

För att ej höja kostpriserna i omsorgsnämndens biståndsbeslutade verksamheter tillförs 0,45 miljoner.

Kommunfullmäktige ger omsorgsnämnden uppdraget att effektivisera socialförvaltningens ledningsorganisation och därigenom minska kostnaderna med 2,5 miljoner.

För höjning av HAB-ersättningen till 35 kr per dag tillförs 0,2 miljoner.

 

Tekniska servicekontoret

Driftbudgeten fastställs till

År 2013 2014 2015

Belopp (tkr) 57 658 50 112 59 862

Personalen inom kost- och städenheten har idag för lite tid för sitt uppdrag på en del områden.

Den mat som idag serveras tycker både barn i skolan och äldre personer inom omsorgen bättre om.

Förslag till beslut

För att kompensera den minskade ramen tillförs 0,5 miljoner.