Remissvar på Översiktsplan 2012 för Nässjö kommun.

 

Den största förändringen jämfört med tidigare översiktsplan är tillägget om att bygga i en lång rad strandnära områden i kommunen.

 

Detta har sin grund i en förändrad lagstiftning som ålägger kommunen att peka ut ett antal s.k. LIS-områden för att främja landsbygdsutveckling. LIS står för ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen”.

 

Strandskyddet på 100 meter har varit en av de starkaste miljölagstiftningarna i landet. Denna lag har bevarat många strandområden från att exploateras av bebyggelse. Stränderna har förblivit tillgängliga för allmänheten och gynnat såväl friluftsliv, som växt- och djurliv.

 

I förslaget till ny översiktsplan finns en lång rad strandnära områden avsatta som anses vara lämpliga för bebyggelse. Strandskyddet upphävs i princip på dessa platser och det blir möjligt att bygga helt nära stranden, med undantag av en mindre strandremsa som gående kan använda.

 

De föreslagna LIS-områdena ligger alla nära samhällen och kan därför bli till skada för friluftslivet, vilket också har påpekats i en del av de tidigare remissvaren.

 

SAFE menar att kommunen måste vara mycket mer restriktiv i bedömningen av LIS-områden än vad som är fallet i förslaget till ny översiktsplan. Vi vill värna om strandskyddet på 100 meter för att ge allmänheten möjlighet att vistas i strandnära läge och för att gynna befintligt växt- och djurliv.

 

*

 

Övriga synpunkter på förslaget till ny översiktsplan för Nässjö lämnar SAFE i samband med att frågan behandlas i Nässjö kommunfullmäktige.

 

 

 

Nässjö den 28 oktober 2012

 

SAFE

Thomas Erixzon

e.u.