Till
Landstinget i Jönköpings läns
Landstingsfullmäktige och
Landstingsstyrelsen
.
 
 

Behåll geriatriska rehabiliteringskliniken, avd A, i Nässjö.

Det har sedan länge varit känt bland berörd personal och innevånare på Höglandet att vården av personer som drabbas av stroke skulle flytta från Nässjö. Det handlar om 23 av totalt 58 vårdplatser i Nässjö som flyttats till Eksjö, där en ny strokeenhet öppnades i maj 2012 och som ger patienter snabbare akut omhändertagande.

Däremot var både personal och innevånarna på Höglandet helt oförberedda på landstingsstyrelsens inriktningsbeslut den 10 april 2012 där ambitionen är att flytta geriatriska rehabiliteringskliniken, avd A, från Nässjö till Eksjö.

Den rehabilitering som patienter får vid geriatriska rehabkliniken, avd A, i Nässjö håller mycket hög kvalité och är en viktig resurs inte minst för multisjuka äldre på Höglandet. Flera yrkeskategorier med god utbildning och lång erfarenhet samverkar för att ge patienter på Höglandet som ger patienterna möjlighet till ökad fysisk självständighet och att klara mesta möjliga vardagsaktiviteter. Arkitekten har utformat fastigheten just för kvalificerad rehabilitering med bl.a. breda korridorer, rymliga träningslokaler, bassängträning, lägenhet för funktionsbedömning och rymliga balkonger med god tillgänglighet för utevistelse i vacker miljö. Länsresursen med 12 vårdplatser för neurologisk rehabilitering i Nässjö kan sannolikt få svårare att bemanna verksamheten om personal inte har möjlighet att utföra en del av arbetstiden som idag på närliggande vårdavdelning.

Många innevånare i Nässjö med omnejd uttryckte sin förvåning och ilska när de i lokaltidningen i våras kunde läsa om landstingsstyrelsens planer på att flytta geriatriska rehabkliniken, avd A, från Nässjö. Det är överväldigande att ta del av hur många människor som berättar om den hjälp de fått till en bättre livssituation genom geriatriska rehabkliniken i Nässjö.

Landstingsstyrelsens argument för att flytta avd A.
Landstingsstyrelsens argument som framgått för att flytta avd A från Nässjö till Eksjö är bl.a. patientsäkerhet, för få duschar samt övergång till rehabilitering i hemmet. Nedan beskrivs högst rimliga åtgärder som undanröjer de brister som landstingsstyrelsen anger till försvar för att flytta avd A från Nässjö till Eksjö.

Patientsäkerhet.
En del av personalen på avd A i Nässjö bekräftar att en del av de patienter som kommer ifrån akutsjukvården i Eksjö överlämnats till geriatrisk rehabilitering trots att de inte varit helt medicinskt stabila.

Kommentar:

Akutsjukvården i Eksjö borde ha bättre möjligheter att i framtiden tillse att patienter som överlämnas för geriatrisk rehabilitering verkligen är medicinskt stabila när 6 vårdplatser öppnas i Eksjö för akutgeriatrik vård.

Lokalanpassningar.
Enligt chefen för geriatriska rehabiliteringskliniken finns för få duschar samt en del andra önskemål vad gäller lokalerna i Nässjö.

Kommentar:

Det är högst rimligt att utökningen av antalet duschar och eventuellt göra andra justeringar av lokalerna i Nässjö i stället för i Eksjö. Lokalerna i Nässjö är utformade för kvalificerad rehabilitering av multisjuka och äldre patienter och till skillnad från Eksjö  finns det dessutom tillgång träningsbassäng i direkt anslutning till klinikplatserna.

Rehabilitering i hemmet.
Enligt chefen för geriatriska rehabiliteringskliniken ska en del av vården på avd A i Nässjö ersättas av rehabilitering i hemmet hos multisjuka äldre på Höglandet.

Kommentar:

Denna vård förutsätter bl.a. för rehabiliteringsinsatserna nödvändig utrustning och utrymme samt att flera professioner samverkar i team för att uppnå funktionsåtervinnande och funktionsbevarande behandlingsmål. Det är därför svårt för en lekman att förstå hur en del av den kvalificerade geriatriska rehabiliteringen av multisjuka äldre som idag utförs på avd A i Nässjö ska kunna genomföras i den enskilde patientens hem.
 
Det lokala partiet SAFE (Solidaritet, Arbete, Fred, Ekologi) tog initiativ till en namninsamling som under några sommarmånader genomfördes och resulterade i
2 774 namn till stöd för att landstingsstyrelsen river upp inriktningsbeslutet om att flytta den geriatriska rehabiliteringskliniken, avd A, från Nässjö till Eksjö.

 

Det har varit överväldigande att ta del av hur många människor som har berättat om den ovärderliga hjälp de fått till en bättre livssituation genom geriatriska rehabiliteringskliniken i Nässjö. Många har även uttryckt sin oro över det stora antal kvalificerade arbetstillfällen, flertalet är kvinnoyrken, som Nässjö mister.

Undertecknade vill ha svar av landstingsstyrelsen på denna skrivelse och de ovan beskrivna argument för att behålla geriatriska rehabiliteringskliniken, avd A, i Nässjö.
 
Svaret skickas till:
Anders Hansen
Mariagatan 43
571 32 Nässjö
 
Nässjö den 10 september 2012
 
 
 
Marianne Broman   Kjell Westerlund   Anders Hansen